Awo 3

1Ba:bene Kodawate tabo gala natamo na:kagoi, �Wadiyala ama: Sadisi sose nopodawatamo tabo ba:ma ka:na noema:. Na ba: sa:ba:ni oloki uwatedawala, ba:gala Godokono Gobogoboeno sa:ba:ni komate naeno ubi komamo a:papamila:halenaka, ba:bema: nale la: Sadisi hibima: midipa:tamo tabo ba:ma ka:na olamagitamo. La:le dododilinakoma nale ba:bi komokomo iya:tawala, ba:ma ka:na komopa:te la: hibi ka:ka:go nemedenamo ga:lana, huiyatiya hibi komo ba:ma ka:nala, la: la:eno hibima: midi ipuwalo ya:lo a:ha:lahuimata! 2Ba:bema: ha:lahapa:la:, wadiyala la: nagodolo ka:ka: gala kalawete la:eno emede ipuwalo da:ha:lahana ba:bi komokomo na:kakodakoduilama:la:, mabu nale kebe Kodawatamo da:papamiwatanamo, ba:be Godote la:eno hibima: midi oko owatiho komo dulamelelamena hidohidoma: kagoenaha:. 3Ba:gala naeno okopa:te la: kebe komokomo kiya:tulametanakui, wadiyala la: ba:bi komo gala ba kemalagidole la:eno kuba ododili ipuwane ohobila:te ba:bi iya:tulame komamo gala na:kapapamila:hala:. Huiyatiya la:le nagodone ka:ka: gala laweheno, la: iya:tawaha: tetelo nale la:tamo kuba huiya ikalamema: kopema:nemo, pilo dubuti tawakalubino ilina uwatema: keba ka:na ka:penako ba:ba ka:na. 4Huiyatiya Sadisi hibima: midipa:la:, la: ipuwalo kapiyakapiyate kuba ododili komokomo kiya:tawahanaha:. Ibino tuputupu emede komokomo ba: hidohido dalowa:ha: kaliko huiyala, ba:bema: iba:te naeno Ko Gawadalagi habamo da:nikulimina:, nale iba:tamo pupulino hidohido keyakeya ilina ikalamete, ba:ba tetene tupuimiti iba:te nago ba:wapata:lamenakomena:. 5Ba: hibila, puya:te ibino hibima: midi ipuwalo wato kikipo da:lawemena:, iba:te nagodone ba:bako hidohido keyakeya kaliko kuwatema:na:, ba:bene nale naeno Nabiwi ba:gala ebeno nopopino holoholo hapulu hawakala kogoema:nemo ba:bi tawakalubi ba: naeno hibi ta:matapila, iyo, nale ibino mahilo naeno Ka:ka: Bukane a:kegebolelama:mo. 6Ba:bema: galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba:tamo dolamagita, wadiyala ama: ba:be tabo nulia:!� 7Ba:bene Kodawate tabo gala natamo na:kagoi, �Wadiyala ama: Piladelapiya sose nopodawatamo tabo ba:ma ka:na noema:. Na ba: Talonanomodawala ba:gala na ba: Hibinomodawala, ba:gala Ko Gawadalagi Da:ibidigodolo dopamo ditanami ba:be atu kiti nagodolo ba:kaitana, ba:bema: nale ba:be kia:mo kebe gigiho da:hiya:midamo eta lumagiti a:kakalapilamene, ba:gala nale ba:be kia:mo kebe gigiho da:kalapilamo eta lumagiti a:ka:hiya:midamene. Ba:bema: nale la: Piladelapiya hibima: midipa:tamo tabo ba:ma ka:na olamagitamo. 8La:le dododilinakoma nale ba:bi komokomo iya:tawala, ba:ma ka:na la:le naeno oko owati ipuwalo la:eno helote hibilo kawibonaha:, ba:gala na iya:tawala komopa:te na mabuma: koko temeteme la:tamo dikalami, la:le naeno iya:tulame komamo ba papamila:ha hibima: midi komo kamiya:paha:. Ba:bema: na la:tamo gigiho a:hiya:midalamemata, etagodolo helo kitanaha: gala kakakalapilama:. 9Mu numitota:la:, puya:te ibi ha:kiya ibi Yunapima: ha:da amiho gabodo da:ga:lana, ibi ba: Saitanakono kapiyuimi tawakalubila, Godokonoha:. Ba:bema: nale ba:bi ha:da amihopi uwatete la:tamo komagahelema:nemo iba:te la:eno nato mabamo kopepapamila:halema:, iyo, ba:moe ododi komodo nale ibi ba:ma ka:na kiya:tulamema:nemo, nale la: malemalelo konomamo demalagidolenama. 10Ba: hibila, la:le na ta:mahene mabuma: temeteme ba uwate huiyatiya la: naeno tabamo papamila:hate heloha:ma: keda:haha:, ba:be mabuma: nale hopo habanapi kubahilamema: da:poelamemo, ba:bi kokonomo temeteme ipuwalo nale la: ba itagua:midale la:eno hibima: midi komote a:kakubakubahamena:. 11Iyo, tete tatalila nale hopo habamo kopema:nemo, ba:bema: wadiyala la: la:eno hibima: midi komokomo kodakodalo na:watila:mota:nala:, etate la:eno hidohido huiya pilo gabodo uwatelamekapoma:. 12Ba: hibila, pote ebeno hibima: midi ipuwalo wato kikipo da:lawemene, nale ebe lawete Godokono genama eteno hido aboma: ba midi ba:bo kamima:nemo, ba:bene ebete ba:be genamoeno aboma: ba la:na emedena emedena tetelo etate ebe a:kamagubutinamene. Ba:gala ba:be lumagi kawagaminanama: nale naeno uli mahilo ba:gala naeno Kodawoeno mahilo ba:gala ebeno Ko Gawadalagi haboeno mahilo ebe hunamo komiya:tema:nemo. Ba: hibila, naeno Kodawa ba: Godotela, ba:gala uli Yelusalema habate ebeno Ko Gawadalagi habama: keda:ma: Hunu Habane ba:moe hopamo kopihitigama:ne. 13Ba:bema: galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba:tamo dolamagita, wadiyala ama: ba:be tabo nulia:!� 14Ba:bene Kodawate tabo gala natamo na:kagoi, �Wadiyala ama: Lodosiya sose nopodawatamo tabo ba:ma ka:na noema:. Na ba: Godokono Kuititi Tabo Olamagidawala, ba:gala na ba: Godokono hibi komo hidonomamo da:hawakaliminamo ba:be dawala. Ba:gala Godote ba:moe hopoeno ilina hiliyonomo dododiliya:, na ba:be oko owati komoeno Helo Mabudawala, ba:bema: nale la: Lodosiya hibima: midipa:tamo tabo ba:ma ka:na olamagitamo. 15La:le dododilinakoma nale ba:bi komokomo iya:tawala, ba:ma ka:na la:eno hibima: midi ipuwalo la: gibagiba ba:gala otanotano tetenomolo pola:namata. O sose tawakaluba:la:, naeno ubi konomamo itana la: koenomoma: neda:huya:la:, huiyatiya la: ubiha:ma: deda:hanama wadiyala la: na miya:panete gibagibanomoma: neda:huya:la:! 16Ba: hibila, mabu la: la:eno ododili ipuwalo gibagibadopoma: eda:hanamata, ba:be mabuma: nale la: hiliyonomo naeno tabo ipuwane gobogobamo konedaloa:pa:midalema:nemata! 17O sose lumagi, ama: ba:ma ka:na goenata, �Na dogodogodawala ba:gala na ilina hiliyonomo modobolo uwatenamo, ba:bema: eta awae komote natamo a:kapa:mene.� Huiyatiya amia:no tabo goe ipuwalo ama:le amia:no hibi komo kiya:tawanaha:, ba:ma ka:na ama: ilinaheno halipa gudumu emedenata ba:gala galane tetelo ama: atumu awae ipuwalo kolutama:na:ta. Iyo, naeno umi ipuwalo ama: dogodogodawaha:, ba:gala ama: kikipuiya pata:nata, ba:gala ama: baidi tamihodawalata. 18Ba:bema: nale naeno hido ukui komamo ama: bikiyamemata, ama:le natamo pete, nale tawakaluba:tamo kolowamima: da:midilinakomo ba:bi hidohido ilina huiyamo na:puwatiya:. Iyo, ba: ba:ba ka:na ama:le dogodogodawanomoma: keda:ma:, wadiyala ama: hido golodo ilina nagodone na:pelawiya:, nale ba:be golodo koelo hido a:la:minanomoma: a:midimo. Ba:gala ama:le kikipuiya emede hilopo komo komiya:pama:, wadiyala ama: hidonomo keyakeya kaliko nagodone na:puwatiya:. Ba:gala ama:le amia:no tamiho baidi kohiduilamema:, wadiyala ama: abutilameno hido mulamula nagodone na:pelawiya:. 19Ba:bema: ama: ba:moe naeno taboma: ubiha:ma: akeda:la:, huiyatiya amia:no hibima: midi komo kodakoduimiti kuba ododili ipuwane natamo hibinomolo nohobiguya:, mabu hibila, nale kebe gugudi malemalelo demalagidolenamo, ba:bi guguda:te naeno hibi gabo kiya:tawahama: nale komo tetelo ibi a:kiyahalamenakomo ba:gala komo tetelo ibi temeteme komamo iya:tulamenakomo. 20Mu numitota:la:, na gigiho tetelo putiti gigiho bepanakamitamo, ba:bema: lumagiti naeno tabo uliti natamo gigiho da:hiya:midamene, na ebetamo a:pa:gate, ba:bene ebe ba:gala na, a baa: kapimilo konahama:nema:. 21Ba: hibila, puya:te ibino hibima: midi ipuwalo wato kikipo da:lawemena:, nale iba:tamo helo kikalamema:nemo iba:te naeno Ko Gawadalagi luta bahilo nago kogagahidima:, dopamo nale wato kikipo da:lawiya:mo, ba:ba tetelo nale naeno Nabiwa:go badi kemedehoma: ebete helo natamo keba ka:na kikanamiya: ba:ba ka:na. 22Ba:bema: galagodawa, Godokono Gobogobote sose tawakaluba:tamo dolamagita, wadiyala ama: ba:be tabo nulia:!�


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\