John 12

1Jarige Yari da Kirumo+ jo foa buvae iriri, sifo 6 ava fefetusira. Sifo aminda, Iesu eredo, Lazarus da reighi javo Bethany, aminda isira. Lazarus resena emo, Iesu setiri ambarida ghe jebuge erorusira, aindae resena. 2Iesu ira buviri, nundae gumema useri. Lazarus nu Iesu ghae dabade anumbirero, Martha nu bayau iti futusira. 3Amingero, Mary nu tamo davari da usu, botoro eni irisira ava, bu fusira. Usu resena, einda javo 'nard' seraera, ainda mino mo, tomanako bekári. Ava Mary budo fira, Iesu kena buvudo, nunda atada averegetiri dadabetiri, nunda beoimi ghajisira. Etiri, ainda munoimi ivegedo ira, kambo bedo iri fufuseri. 4Etiri fufuse, namanenda eni, Iesu da ambo jimbi, javo Judas, eredo sisira, "Usu amo budo oriro edo, moni+ K3,000 aminga ava budo makasi embokena ghasaetera amo, avori. O orokoé, nange edo soesa averegetiri, na dubo mema ereni!" Judas resena emo, nu Keriot embori. Nune amboda Iesu ava budo, nunda gitofu da ungoda fifitusira. 6Kotugo, moni budo makasi embokena ghasari da geka sisira amo, nu jo makasi embo sonembari dae kotise saeri. Nu bagia katori. A nune namanenda moni kaifa use, mendeni bagia edo ghusira. 7Judas aminge setiri ningido, Iesu sisira, "Dovu! Usu mendeni fetetira ava, evetu aikena irari, amboda namo furugari dae sedo, bu davore! 8Makasi embo ne sifo ghousa, nemonde dabade irá gheraeva. Ava sedo, nemo sonembari sareva amo, sonembuse irá ghareva. O namo, jo namonde sifo ghousa irae arera," aminge sisira. 9Iesu nu reighi Bethany aminda iriri ava ningido, Jusi embo digari totorugedo Iesu tambari dae sedo iseri. Kotugo, jo Iesu vanembo gari dae sedo yaeri. Ne, Lazarus ambarida ghe jebuge erorusira, ainghae dabade gari dae sedo iseri. 10Ágido, fristi+ da kokotofu, Lazarus barago daoro ambare dae kotiseri. 11Ainda beká mo: nu ambarida ghe jebuge erorusira aindae, Jusi embo da natofo mokogo mo, nenda babojegari ighagha use, ne Iesu ava tumonduseri. 12Sifo atetiri, evetu genembo Jarige Yari da Kirumo+ dae totorugusera amo, Iesu Jerusalem furari dae iri, ainda bino ava sero nininguseri. 13Sero ningido, igi kau usu da ugiro avavagava gafe budo, Iesu tambari dae iseri. Aminda ise, nati joká dorudo iseri. Aminguse, beka teria sise siseri, "Orokaiva, orokaiva! Bajari dae sakai saore! Genembo emo Bajari da javoda refira aindae, sakai saore! Namonde Israel embo da kini (king) emo, God nu esimbugare! Orokaiva, orokaiva!" aminge sido iseri. 14Iesu nu sino fuka javo donki (donkey) seraera ava tambudo, ainda gukada viti anumbetiri iseri. God da Geka rea resira, ava udo isira. Amo eviri: 15"Enda jiro fumbari Saion+ embo, erá oju eove! Nenda kini (king), donki (donkey) seka ainda etoda anumbetiri, budo refira amo, oviri," God da Geka aminge resira. 16Sifo aminda, namane God da Geka amo kotae useri. Avata Iesu nu utuda vitira, nunda usasa sekago rurusira ainda amboda, namane God da Geka amo kotiseri. Iesu amingarira aindae, ferovetaimi rea gefusera ava, namane kotiseri. A kotugo, namane nange nundae nati joká dorero, geka ferovetaimi gembero irira ava, beká usira, ábarago namane kotiseri. 17Natofo tomanako Iesu unumbe budo era Jerusalem teterusera, ainda beká mo eviri: evetu genembo mendeni totorugedo irero, Iesu setiri Lazarus ambarida ghe jebuge eretiri ava gosuseri. Evetu genembo aimi, sifo aminda Iesu da bino ava osa siseri. 18Iesu tano mindafu eni ava, Lazarus kena ari sirorari natofo gaoro dae sedo, etiri jebugusira. Ainda bino sisera aindae sedo, evetu genembo digari totorugedo, Jerusalem ghedo buvudo, Iesu tambari dae sedo fuseri. 19Natofo amingero gido, Moses da Geka kaifa kakato+ tofo tofo se nininguseri, "Namonde rojeteri! Evetu genembo isasambu, nunda amboda semberi," aminge siseri. 20Kirumo da sifo aminda, evetu genembo Jerusalem aminda, tumonde bainghari dae sedo totorugusera ainda jokáda, Greek embo mendeni fuseri. 21Ne geka sari dae sedo, namanenda eni javo Philip kena fuseri. (Philip resena emo, nu Frovensi Galilee embori. Nunda reighi javo Betsaida ri.) Numokena fera buvudo siseri, "Kotofuko, namane Iesu gari dae uju erera." 22Aminge setero ningido, Philip nu eredo, Andrew kena ira binoá setiri Andrew ningido, nengae Iesu kena iseri. 23Era buvu setero ningido, Iesu sisira, "Sifo ojira buvira! Oroko God usasa tomanako, Evetu Genembo da Korokena+ mutari barira. 24Na nemokena geka beká resena: farava vuji dabako esike irarira amo, nu taká dabako irarira. O, bu ya govarera amo, nunda gari a nunda kau amo dadabarira. Dadabarira avata, nunda fakinaimi, batuno edo vitido beká digarigo jigharira. 25Kau daba aminga ava, mave enda eminda nunda uju ava use, nunda jebuga aindae kotise irarira amo, nu ambarira. O mave enda eminda nunda jebuga jo kotae edo, God da uju ava use irarira amo, nu jebuga evovodae irari ava tuve barira. 26Na reda irarena amo, nanda saramana kakato vasa daba aminda irarera. Ava sedo, mave na sonembari sarira amo, nu nanda amboda amboda arira. A kotugo mave, na sonembarira amo, God Afa nu, genembo ainda javo jighari erarira." 27"Oroko na dubo mema eretafena. Aindae na rejoá sareni? Saono, Afa sonembari na memaé darigaeteni, ai? Tefo, na jo aminge sae arena. Ainda beká mo: na memaé itatamari dae sedo fuseni. 28Arie, Afa! Tofo ninda uju ava use, ninda javo jighaso erare!" aminge setiri, beka utuda ghe sisira, "Nanda javo jigheno eretira, kotugo, sekago jighono erarira." 29Aminge setiri dadabetiri, mendeni ne sembae kotise siseri, "Barara fugetira." siseri. A mendeni mo, ne siseri, "Amo, aneya numokena siri ningeri." 30Aminge sero ningido, Iesu nemokena sisira, "Beka rea setira amo, jo nane ningono dae saeri. Amo nene ningi kotovo dae setira. 31Evetu genembo da ari ekoko ijujari da sifo ojira buvira. Oroko, Satan nu enda da bajari edo irira. Avata na nunda fakina ava daono bejarira. 32Na arafa de jighoro erarena amo, na evetu genembo isambu baono namokena furarera." 33Aminge sise, nu kau nange ambarira, ava sisira. 34Setiri, natofo numokena siseri, "Namondeda Agho Dari ijugerira amo, God Genembo eni dirigari furare dae sisira amo, nu evovodae irarira. Avori, Evetu Genembo da Koro+ arafa darera resesa amo, ni mavedae resesi? Nu mavejori?" 35Aminge setero, Iesu mino nemokena sisira, "Usasa sifo tufako nemokena irarira. Usasa janimbuse irarira amo, ainda jokáda deinghevu! Erama doyeóvo tumba nemokena fureure! Ainda beká mo: mave nu tumba jokáda deingharira amo, nu emboro kosasagharira. 36Ava sedo, usasa jo darigae irari, ne sifo tufako aminda usasa amo tumondevu! Amingareva, ne usasa ainda natofo areva," Iesu aminge sisira. Iesu aminge setiri dadabetiri, nu eredo ira jungutusira, erá natofo numoá tambeore dae sedo. 37Nu tano a ari teria nenda dombuda eari gido ghusera avata, ne nu jo tumondae useri. 38Amingero, God da feroveta Isaiah rea sisira ava, beká sirorusira. Amo eviri: "Bajari, ninda fakina tomanako ava, ijugeteso ne gosuseri. A ninda bino, namane setero ne nininguseri. Avata, namanenda geka ne jo tumondae useri," Isaiah aminge gefusira. 39Aindae sedo, ne tumondarikena jo inono ae useri. Ainda susu barago, Isaiah God da Geka ainda jokáda gefusira amo, eviri: 40"Erama ditiimi geore dae sise, a jiro munjuimi koteore dae sise, God setiri ne diti digoi usira a kotari dadabusira. God eminge resira: 'Erama ditiimi gosuse, dubo joveregheóro seóno jebugeore dae sise, aminguseni,' aminge resira." 41Isaiah aminge sisira da beká mo: Iesu nu jo endada vose furae iriri, Isaiah nu gosusira. Nu, Iesu duro a usasa, utu aminda ireira ava gido, aindae gefusira. 42Avata sifo aminda, Jusi embo da babojegari mendeni, ne Iesu tumonduse iriari. Avata kotugo, ne evetu genembo da kotari aindae, oju edo ghuseri. O God da kotari aindae, ne itako oju edo ghuseri. Aminguse, ne Iesu tumondusera ava, kivo edo ghuseri. Ne Moses da Geka kaifa kakatodae+ oju use, kivo edo ghuseri. Ainda beká mo: Moses da Geka kaifa kakato+ eminge sedo ghuseri, "Mave Iesu tumondarira amo, namonde nu imboe use buregaoro, nu jo foa dengoro indari da kamboda+ terae arira," ne aminge sedo ghuseri. 44Ainda amboda, Iesu beka mindafu sisira, "Mave na tumondarira amo, nu jo nasuka namoá tumondae arira. Nu, God Afa na dirigetiri fusena, ábarago tumondarira. 45Kau daba aminga ava, mave nanda dombu garira amo, God na dirigetiri fusena, ainda dombu barago garira. 46Na kau usasa aminga edo endada vose fusena ainda beká mo eviri: mave na tumondarira amo, nu jo tumbada irae arira. 47"Mave nanda geka ningido, ava jo ae arira amo, nunda ari ekoko ava God amboda ijujarira. Jo nane, nunda ari ekokoá ijujae arena. Na evetu genembo sonembaono, jebugaoro dae sedo fuseni. Jo nenda ari ekoko ijujari dae sedo furaeri. 48Avata mave na ighagha use, nanda geka jo tumondae arira amo, nunda ijujari kato irira. Sifo gombuda, na geka rea sedo ghusena aimi, genembo ainda ari ekoko ijujarira. 49Ainda beká mo: na rejo eni nanda javoda jo saeri. Na rejo saetena amo, God Afa na dirigetiri fusena aimi ijugetiri kasama useni. Na nunda geka avanembo seraena. 50Kotugo na kasama erena: nunda geka saono dae sisira amo, jebuga evovodae irari da susuri. Ava sedo, na rea seraena amo, Afa aminge saono dae sisira ava seraena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\