Luke 15

1Sifo eni, takesi bari kakato a gegenembo ekoko mendenide dabade, Iesu da geka ningari dae fuseri. 2Fera niningero, Moses da Geka ijuga kakato a kaifa kakato+ misi masi sise Iesu dae siseri, "Genemboé nu gungubo kakato a derari kakatokena nati joká doruse, nemonde dabade anumbedo bayau mindiraera," aminge sero, 3Iesu tuturo edo kasia evia nemokena sisira. 4"Sifi (sheep) kaifa kato eveva enii, nunda sifi 100 ava eke jokáda kaifa ururari, eni ya baghimbarira amo, nu nange ari? Amo, nu nunda sifi 99 ava vasa aminda dodo, ya dabako ava tava use iria tambarira. 5Tambudo, ivuga use fumbudo, 6kamboda yarira. Ya buvudo, nunda kokomana a nunda nano namendi aghi ari furoro sarira, 'Nanda sifi (sheep) baghimbetira ava tambudo, ivuga beká ava use dubo jama erena. Ava sedo, namonde gumema use umo arera!' aminge sarira. 7Kau daba aminga ava, evetu genembo 99 eveva irarera amo, utuda aneya ivuga itako arera. O genembo dabako ari eko embo ava, dubo jovereghe God kena yarira amo, ne dabade utuda irise, ivuga teria beká ava arera. 8"A eni mo saone: evetu eni nunda moni+ ghabu sovenisoveni irara ava, dabako baghimbarira amo, evetuá nu nange ari? Amo, nu nanefa dungedo, mando jokáda nasarai doruse, tava udo ya torugharira. 9Torughedo, nunda biká bimono, nunda jao tatodae aghi ari furoro sarira, 'Na ivuga beká ava erena. Nanda moni baghimbetira ava torugheteni. Ava sedo, namonde gumema use umo arera.' 10Na eminge resena: kau evetu ivuga etira, daba aminga ava, genembo dabako dubo jovereghari, nunda ari ekoko vujegarira amo, God da aneya ivuga beká ava arera," aminge sisira. 11Aminge sise, Iesu sisira, "Genembo eni nunda vide jamena etoto naká dabade iriara edo, 12sifo eni, mandi amboi eredo numamokena setira, 'Afa, ninda gugua ambaso baetera ava, oroko soro use, nanda boanda mutaso barena!' aminge setiri, numamo amingedo mandi ambo aikena, nunda boanda mutiri bira. 13Sifo mendeni ainda amboda, mandiá nunda gugua a nunda enda oriro edo, ainda moni budo reighiá dotira. Dodo aira, reighi soka eninda buvudo, aminda irise nunda moni soesa fugetira. 14Isambu fuge tefo etira, ainda amboda, reighi aminda baimara eko beká siroretiri, nunda ungoda moni dadabetira. 15A gido, nu aira genembo enikena saramana bira. Genemboá mandi amo dirigetiri aira, nunda fuka kaifa use undudo ghetira. 16Nu ighoii ambududuruse, fuka da bayau ava mindari kotetira. Amo, jo evetu genemboi da mindari da kaugo iraeri, sena vanembori. Mave enii nundae jo joka edo bayau mutaeri. 17Nu saramana use irara, sifo eni kotetira, 'Na dara useni. Nanda afa da saramana kakato bayau inononda mindiraera. O namasi, ighoiimi ambududurerena. 18Ava sedo, na eredo ya afakena sarena, "Afa, na nimokena, a God kena dara useni. 19Na jo ninda mandi beká amingo iraeri. Avata joka aso na ninda saramana kato eni aeteni," ' mandiá nu aminge kotedo, 20eredo numamokena aira. "Mandiá nu soka beká firi, numamo fuge gira. Fuge gosuse, joka edo mandi aikena sumbu aira, sandi ovinembedo muno etira. 21Muno iri, mandiá numamokena setira, 'Afa, na God kena a nimokena dara useni. Na jo ninda mandi beká amingo iraeri,' aminge setira. 22Avata numamoimi nunda saramana kakatodae aghi etiri ojera buvero gido, nemokena setira, 'Totoi yasivu, nanda tamo asugari evevago, ungo bumbuki, a ata jogha barago budo fuvu, numokena asugaove! 23Edo yasivu, namonde burumakava da mandi (calf) unduse irera ava, de ojevu namonde kirumo aore! 24Ainda susu mo: nanda mandi evia ambariva setena avata, nu jebuga ojira buvira. Baghimbusira ava, oroko ojighiri tambeni,' numamo aminge setiri, tuturo edo kirumo eteri. 25"Mandi ainda koro vareda saramana erara kamboda buvari dae fuse, yaru didivero ningira. 26Ava nininguse, saramana kato enikena kori setiri ojira buviri ategi etira, 'Ne nanguse erevu?' 27Setiri, nu setira, 'Ninda mandako oroko ojira buvira. Nu jebuga ojira buviri aindae sedo, nimamo burumakava da mandi (calf) unduse ireira ava, dedo ojetira.' aminge setiri ningido, 28nunda koro janje eko etiri, kamboda jo ya terae etira. Etiri ava gido, numamo kamboda ghe vosedo, nunda mandi bego foa terare dae setira. 29Setiri, nunda mandi begoá setira, 'Kote gi! Na ghaeko ghousa beká ava, ninda saramana kato edo, saramana use irena. Ninda sari ningari ava use irena. Avata ni nandae rejo eni jo ae iresa. Nanda kokomanade kirumo aono dae sedo, jo gouti (goat) mandi eni mutae iresa. 30O saone? Nanda namendi amo, nu kombo yagera use ninda gugua soesa etiri dadabetira. Etiri dadabetiri, jovereghe ojighira buviri, burumakava da mandi evevago ava nundae sedo, dedo ojetesi.' 31Aminge setiri, numamoá numokena setira, 'Nanda mandi, ni nangae irera. Nanda gugua isambu nindari. 32Avata namonde oroko umo use ivuga aeteri. Ainda susu mo: ninda mandako ambariá setera, avata jebuga ojira buvira. Aira baghimbetira, ava tamberi,' " Iesu aminge sisira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\