Rome 6

1Avori, setena ava kotise, erá eminge seove, "Paul resira, 'Ari eko arera amo, God da sonemba viti mindafu arira,' ava sedo, fuvu, namonde ari ekoko teria futo ururoro, God da sonemba mindafu ari gaore!" erá aminge seove! 2Namonde jo itako amingae arera. Namonde Ari Eko da natofo edo irise, Keriso de dabade tatedo ambududurusera amo, Ari Eko da fakina namondekena dadabusira. Ava sedo, jo sekago jovereghe ari ekoko use irae arera. 3Ne kasama ereva: namonde bafataito use, Iesu Keriso de dabade tatiseri. Aminguse, nunda ambari barago namonde itatamuseri. 4Avori, namonde bafataito usera amo, inono namonde Iesu de dabade tatetero bu furugetero, nunda ambari da fakina ava ruruseri. Amingusera da tuka mo: kau God Afa nunda fakina durode aimi setiri Keriso ambarida ghe jebuge erorusira aminga ava, namonde bafataito edo uvuda ghe ere vivituse, jebuga seka budo ainda aito ava use irarera. 5Ne eregoseva: Iesu kau nange ambududurusira, aminga ava ambududuruse, namonde Keriso de dabade tatarera amo, nu kau nange nange jebugedo erorusira aminga ava, namonde jebugarera. 6A kotugo namonde kasama erera, Ari Eko da fakina dariguse, namondeda irari eko doyoro dadabare dae sedo, God namondeda irari manai ava, Keriso de dabade korosida arafa dorusira. 7Ainda beká mo: evetu genembo mave ambarera amo, Ari Eko da fakina nemokena dadabarira. 8Avori, namonde tumonderera: namonde Keriso de dabade ambududurusera ava sedo, namonde kau daba aminga ava, Keriso de dabade jebugedo irarera. 9Ainda beká mo: namonde kasama erera, God setiri Keriso ambarida ghe jebuge erorusira. Kotugo Keriso jo sekago ambae arira. Ambari da fakina numokena dadabusira. 10Keriso nu umbu dabako ambududuruse, Ari Eko da fakina de bejisira. Avata nu jebugedo, oroko God ghae dabade irera. 11Ne kau daba ava useva, ava kotise irareva. Amo, Ari Eko da fakina nemokena dadabetiri, ne Iesu Keriso de dabade tatedo, jebugedo oroko God de dabade ireva. 12Ava sedo Ari Ekoimi, jo nenda tamo da bajari ururari, nenda fisi da uju ava use irae areva. 13Kau daba aminga ava, nenda tamo da ungo, ata, diti, o roera eni jo doyovo, Ari Eko da tofo edo ari sembae jo ae arira. Fisi da uju ava ighagha use, God ne nange nange sonembiri ambari darigedo jebuga tafuseva ava kotise, nenda dubo joká isambu God kena mutuvu! Nenda dubo joká a nenda fakina isambu God kena futurovo, aimi God budo, sonembururari ne ari eveva use irareva. 14Ne jo Agho Dari da emboroda+ yae eraeva. God nunda sonembaimi emboro+ eni afigusira, aminda udo refeva. Aindae sedo, Ari Ekoimi jo nenda bajari ae arira. 15Geka evia erá seove: "Namonde jo Agho Dari da emboroda+ yae eraera. God da sonembaimi emboro afigusira, aminda udo refera. Ava sedo, namonde kotae kotae use ari ekoko arera, a nu avori," erá aminge seove! Amo eko bekári. 16Ne kasama ereva tanojo. Ne mave da geka ningareva, ainda tofo edo irareva. Kau daba aminga ava, Ari Eko da uju ainda amboda amboda areva amo, ne ainda tofo edo ya ambareva. O, God beka sirurari nininguse amingareva amo, God nendae 'eveva' sarira. 17Avori, God kena 'aiyakoe' sise irareva! Ainda beká mo: ne giti Ari Eko da tofo edo iriavu. Amingedo iriava avata, aghi kakato era nemokena buvudo, vironu sise ijugetero, nenda dubo isambuimi God kena futuse, aghi kakato da geka ningi tumondusevu. 18Tumondevo, Ari Eko da fakina nemokena dadabetiri, ne ari eveva da tofo usevu. 19Na ijugaboro fifiterena einda tuka mo: erá nenda kotari tufakoimi euri, nanda geka da tuka kosasagheovo dae sise resena. Avori, kau ne giti Ari Eko da tofo edo nenda fakina aikena futuse, ari eko a ari sembae edo ghuseva aminga ava, oroko nenda fakina mo, ari eveva aikena futuse, ari eveva ava use irareva. 20Giti ne Ari Eko da tofo edo iriava amo, ne jo God da Geka eni ningido, ari eveva eni ae usevu. Ne fisi da uju avanembo edo ghusevu. 21Amingedo ghuseva ainda eveva eni tafusevu, ai? Givu! Ne oroko aindae sedo meka eregoseva. A kotugo ari oinda gombuda, ambari avanembo tambaetevu. 22Avata oroko, Ari Eko da fakina nemokena dadabetiri, ne God da tofo edo ireva. Amingedo irise, ari eveva ava use, God da natofo kakarago ava edo iria, sifo gombuda jebuga evovodae irari ava tuve bareva. 23Ainda beká mo: ne Ari Eko da tofo edo irareva amo, ne ainda mino ava bareva. Mino resena emo, ambariri. Avata namondeda Bajari Iesu Keriso, emboro+ eni afigusira aindae sedo, namonde Keriso de dabade tatarera amo, God namondekena jebuga evovodae irari ava tefo mutari barera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\