1 KORINSOYEK 10

1Mpo yeya, amöce ani kule oŋnket akwek kito nye kikwiyakay om wule mite mpo kukonyo co kirupe Moses. Kilum kukerekta polyet cekto tokol okoy kway topon tokol ruretyet nye arrar. 2Kicepatisan cekto tokol om polyet oko ruretyet kwek konomikap Moses. 3Kikwam tokol mukatyantet nyepo Yiyintet, 4oŋnkuye tokol peko cekosune wule mite Yiyintet ce kikwone rwantetap Yiyintet. Rwantet nyoto kunye kipesetoti oko cekto nyoto kunye Kristo. 5Ntene kipuryo kot kuŋerec Yiyintet om wule mite cekto ce caŋ, kunyo kiseretyi muswek cikwa koret nyepo kitela. 6Kunyo porwec tukucutecu kusowec acek tokol kule puryo kot kuroke cecäm tukuk cepo miyotyo kuyu wule kiyunto cekto. 7Nto mpo kule cesay kerekeyik kuyu wulo kikwiyta alake om cekto, kuyu wulo mwowu silutekap Yiyintet kule, “Kipur piko ŋony kwomis oŋnkuyesyo oŋnkuŋetyo kutum.’’ 8Puryo kot kumisyini ceyiy acek sakwayanat kuyu wulo kikwiyta alake om cekto okoy kupok pesyet akenke alake om cekto ce kiyite elifunek tiptem ok somok. 9Puryo kot kumisyini cesyem acek Mokoryontet kuyu wule kikwiyta alake om cekto okoy kupakäc erenok cekto. 10Puryo kumisyini kot aŋunyŋuny akwek kuyu wule kikwiyta alake om cekto okoy kupakäc malayket nyepo met cekto. 11Kikwiyokis ŋaleca om wule mite cek sukuŋet kwek koporunot om wule mite piko alake, kunyo kicesil ŋalecato sukuŋet kusowec acek. Omnye ce mite acek pesyosyek ce karik kuponto pesyet nyepo letut. 12Cito nye sote kule omite koyony topon kuroke kuripkey sukuŋet mente kosuto. 13Syemutok tokol ce kokwontyok kuce kerkey oko syemutok cepo kwak ce kwontyini piko tokol. Ntene ripe Yiyintet kurtoyenyi, kunyo puryo kot kucöme kule cesyemak akwek kusir wule tento swamet nyimoŋ. Ntene ye kasyemak mosukukonok neto swamet nye omukte oŋnkuporwok aret nye mopunte. 14Kunyo coronutekwani, oripkey monte cesay kerekiyik. 15Oŋololwok kuyu piko ce oyiku ŋomec, kunyo akäs akwek nkit ŋalek ce mwowu ani. 16Cikompet nyepo kupeyok nye cikoste acek Yiyintet kunye puryo kot ceyemntoy acek om korotikap Kristo ye koceyesye cikompet nyenyi? Nto Mukatyantet nyo cepeteci kunye puryo kot ceyemntoy cepcicine om portap Kristo ye kyome? 17Mite mukatyantet akenke pate, kunyo nka kot ciku acek caŋ, ntene ciku porto akenke. Omnye ceyemntoy cepcicine mukatyantet nyoto akenke. 18Asot pa Yutayek piko co ome korosek ce cikoytoy kuce yemntoy kupcicin yisyetap Yiyintet om otepto nye pele korosek. 19Ŋolyo ne nye amoce ani kule omwowu? Amoce pa kule omwowu kule, kerekeyin nto kito nye kicikoci kerekeyinto kunye kiy nyepo latik? 20Puryo kot kuyunyo! Komwowu kule kiy nye kocesoci oyik om mesetap piko co menket Yiyintet kuce kocikoci coto kupoyit oyik, ntene puryo kot kocikoci Yiyintet. Kunyo puryo amoce ani kule ayomekey akwek oko oyik. 21Puryo kot omuci akwek ayemnte oyesye cikompet nyepo Mokoryontet oŋnkoyesye yec cikompet nyepo oyik. Kunyo puryo kot omuci oyomisye mesetap Mokoryontet oŋnkoyomisye yec mesetap oyik. 22Nto ce möce acek kule kunyer Mokoryontet? Cisoti acek kule ceponte swamet kupël neto? 23Cemwowu kule, “Ce comwec kyiy kiy ake tokol.’’ Yunyoto, ntene puryo kot kuponto latik tukuk tokol. “Ce comwec kyiy kiy ake tokol’’, ntene puryo kot kuponto kakalyayet tukuk tokol. 24Puryo ci nye roke kumwoy kule acenye tukuk ce nöme neto nkit, ntene möce kuköse tukuk ce nöme piko alak. 25Omuci akwek ayal kiy ake tokol nye kyoloy om motepetap panyek nye puryo kot atepe kupo ŋalek ce nöme kasoteywekwok. 26Omnye mwowu silutekap Yiyintet kule, “Po Mokoryontet koret oko tukuk tokol ce mite orit.’’ 27Ye kokurok akwek cito nye tompo kocömis kule kwa yomisye omik oŋnkocäm roke oyam kiy ake tokol nye kacekonok nye puryo kot otepe ŋolyo nye nöme kasoteywekwok. 28Ntene ye komwowok citake kule, “Kocesoci omicu kerekeyik.’’ Mente kyam yoto omicoto kupo toponiyet nyepo cito nyo komwowok oŋnkupo toponiyet nyepo kasoteywekyi. 29Puryo kot ku cekuk kasoteywek coto, ntene po cito nyin ake. Kunyo mokutep citake kule, “Omne sukurip kasoteywek cepo cito ake kito nye mayiy ani? 30Ye kakaste ani Yiyintet om omikyu, omne sukurenya ani citake om omik ce oyome okostoy Yiyintet?’’ 31Kunyo, kiy ake tokol nye oyiye akwek ye koyomisyi, nto ye koyesyi, kumöce oyiye coto tokol kupo woyintap Yiyintet. 32Opuri kapurto nye puryo kot komuce kusutyi Yutayek wuyinto nto mpo lamek nto mpo pikap Yiyintet. 33Opuri kuyu wulo opurtoy ani. Omnye asyeme kule aŋerec ci tokol om tukuk tokol ce ayiye nye puryo kot asotyini toponiyet nyimwani nkit, ntene om toponiyetap piko tokol kule, sukuŋet cesoru cekto kusopco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\