1 KORINSOYEK 7

1Kunyo teputyet nye nöme ŋalek co kyosile akwek. Topon ye kepur cito nye motinye korko. 2Ntene omnye mite syemutok cepo sakwayanatet, kuroke kuponto ci tokol korkenyi; oŋnkuroke kuponto korko tokol santenyi. 3Roke kwiy morono koyitita yisyenyi kuyu moron, oŋnkuroke kwiy korko koyitita yisyenyi tokol kuyu korko; oŋnkoyitita ci ake tokol om cekto kito nye möce ake. 4Puryo kot kupoytoy korko porto nyenyi, ntene santenyi nye poytoy, kunyo puryo mpo kot kupoytoy santet porto nyenyi, ntene korket nye poytoy. 5Monte cetoyekay tos pate ye kocömncine tukway, sukuŋet onyoru poroyinto nye osome, oŋnkoyomkey yec sukuŋet mente kot kunyor Setanit poroyinto nye kasyemenak omnye korom ye moripkey. 6Komwowok ŋalecu, nye puryo kot kokonok kwek ntarastit, ntene ŋolyo nyepo ŋomnon. 7Amöce kule ntepur piko tokol kuyu wule oyunte ani, ntene ponto ci tokol kokotutyet nye kikokoci Yiyintet. Kicikoci citake kokotutyet nyi, cikoci citake kokotutyet ake. 8Kunyo, omwocini ani piko co puryo kot komütis oko koruk musukik, kule topon koromun ye kopur akwek nkit kuyu wule ayunte ani. 9Ntene nye puryo omuci kot akarekte makatet nyepo porwonikwok, omütisye moronik oŋnkyimütak koruk. Omnye topon ye kocimütis kusir ye kotoloytos porwonik cikwok. 10Oponte ntarastit nyepo piko co kikomütis, nye puryo kot ku nyimwani nkit ntene po Mokoryontet: puryo kot kumisyini kupakakta korko santenyi. 11Ye kotepe kot kwiy kuyunyo, kumisyini wokopur kwine nkit, nto kuŋalal oko santenyi okoy kucämnkey yec. Puryo kot kumisyini kukwet morono korkenyi. 12Omwocini piko alak tokol, (ani nye omwowu puryo kot ku Mokoryontet) kule, ye ponto cito nye Kristoyin korket nye puryo kot kucömis oŋnkucäm korkonoto kule opurtkey oko neto, kupuryo kot kumisyini kukwet korkonoto. 13Nteye kemüt korko nye Kristoyin cito nye puryo kot kucömis oŋnkucäm cicoto kule opurtkey korkonoto kupuryo kot kumisyini kukwetkey korkonoto. 14Omnye cewece kuyen Yiyintet cito nye puryo kot kucömis ye keyomokey oko korkenyi, oŋnkuwec kuyen Yiyintet korket nye puryo kot kucömis ye keyomokey oko santenyi nye Kristoyin. Nto yunye kipuryo kot kuyunyoto nto kuyeku lekokwa lekoy ce menket Yiyintet, ntene kuyu wule yunto; cöme Yiyintet cekto. 15Ntene ye möce citake tokol nye puryo kot kucömis kule ayaste cito nye Kristoyin kuroke kwiy nyoto kuyunyoto. Om ŋalek cayucoto, kuponto kukwey nkit cito nye Kristoyin nye morn nto korko. Omnye kikurok akwek Yiyintet opurte kalyet. 16Nyi korko nye Kristoyin nketyine nto muci pesyet ake kot sop santeŋuŋ nye puryo kot ku Kristoyin. Ntenyi santet nketyine nyi nto muci pesyet ake sop korkeŋuŋ. 17Kutosyikey kopur ci tokol kopurto kuyu wulo yunto kokotutyet nye kikoci Yiyintet, oŋnkuyu wule kiyunto ye kikure Yiyintet neto, ntarastit nyitenyi nye oneti ani pikap Yiyintet tokol. 18Ye kecäm cito nye wonat kursetap Yiyintet, kupuryo kuroke kunum pelutyet nyepo wonset. Ye kacam cito nye mawonat kursetap Yiyintet, kupuryo kot kuroke cewon. 19Omnye ye kicewoniŋ nto ye puryo kot cewoniŋ, ŋolyontet nyewo kuye kaciywey ntarastinekap Yiyintet. 20Misyini kopur ci tokol kuyu wule yunto yo kicöme kursetap Yiyintet. 21Kiyiku ra mtuworin yo kikuriŋ nyi Yiyintet? Kunyo mente asot, ntene ye ponto poroyinto kot cityanciŋ kuroke yiyisye. 22Omnye neto nyo kikur Mokoryontet ku mutworin kunye kikwek citap Mokoryontet nye kicityac, kuyunyoto mpo cito nye tyakat nye kikur Kristo, kunye kikwek nyoto mtuworintenyi. 23Kikwalak akwek Yiyintet, kunyo monte ciku mutwor cepo piko. 24Mpo yeya, roke ci tokol kopurto koyomotet oko Yiyintet kuyu wule yunto kopurto yo kicekure neto. 25Kunyo, ŋolyontet nye nöme piko co tompo komütis: puryo kot oponte ntarastit nye cöne wule mite Mokoryontet, ntene kakonok kasoteywekwani kuyu ci nye ponto latik nye roke cikenekey om poypoyetap Mokoryontet. 26Kuyu wule yunto toŋoŋutek cepo pesyosyecu, kasot ani kule roke kopur cito kuyu wule yunto. 27Ye kimütisye nyi mente asyem kule akwet korket. Ye tompo kot mütisye nyi. Mente asot kule amütisye. 28Ntene ye kemütisye kupuryo kot yiy miyotyo. Nteye kacimüt korko nye tompo kot cimüt; kupuryo kot kwiy neto miyotyo. Ntene mosukutaŋany toŋoŋutek cepo koret piko co kemütis kunyo amoce ani kule osopok akwek coto. 29Mpo yeya, ŋolyontet nye omwowok kunyi kule, komo kumite poroyinto nye yeme! Kunyo kuceke yawut kuwo tay, misyini kopur piko co kikomütis kuyunye tompo komütis. 30Kopur piko co rirtos kuyunye monerekyotin, kopur piko co rorye kuyunye puryo kot kunerekyotin. Kopur co olyoyisyi kuyunye puryo kot kuponto tukuk ce kikwal. 31Kopur piko co yiyisye tukukap koret kuyunye puryo kot kusute tukucoto kasoteywekwa. Omnye kuyu wule yunto koret yawut, kunye komo kopure kuloyit. 32Amöce ani kule oyiku akwek piko ce puryo kot kusote koromun. Sote cito nye puryo kot komütis yisyetap Mokoryontet, möce kule aŋerec Mokoryontet. 33Ntene sote cito nye kikomütis ŋalek ce nöme koret, omnye möce kule aŋerec korkenyi. 34Kunyo cicute neto om komoswokik oyeny. Sote yisyetap Mokoryontet korko nye puryo kot cimüt, nto cepto nye mukul nye menket morn, omnye möce kule kutililit porto oko soponto, ntene sote korko nye kicimüt ŋalekyi cepo koret omnye möce kule aŋerec santenyi. 35Komwowok ani akwek ŋalecu omnye amöce kule akalyak. Puryo kot asyeme kule akonok nyikisinto, ntene amöce kule ayiy akwek ŋolyontet nyepo manta nye rotat oŋnkokoytekey ayiy yisyetap Mokoryontet nye puryo kot omune. 36Nto om wule mite cito nye köse kule puryo kot opuri topon om wule mite cepto nye möce neto kule amüt, oŋnkuponto makatet nyewo, kuroke kwiy kuyu wule moktoy komütkey, omnye puryo kot kumite miyotyo. 37Ntene ye kokuwoŋnkyi cito om mukuleynyi nkit nye puryo kot cisimnci, oŋnkukwilat om kasoteywekyi kule marup kuyu yeya, oŋnkuwoŋnkyi kito nye möce kule ayiy, kakwiy topon ye kayiy kuyunyoto. 38Kunyo sukuŋet kwiy topon cito nye kemüt cepto, oŋnkwiye mpo topon kusirto cito nye puryo kot komüt cepto. 39Puryo kot kutyakat korko nye kicimüt ye tokusope santenyi, ntene ye kame santenyi yoto kunyor poroyinto kuwo wokomüt santet ake nye kacäm neto. Ntene oŋnkumisyini kwek kamütisyet nyepo Kristayek. 40Ntene möce kopurto ŋerekwek ye kepur nye puryo kot cimüt. Kasoteywekwani cutecu oŋnkosoti kule oponte Muyet Nyetilil nyepo Yiyintet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\