1 YOWANA 4

1Coronutekwani, monte ciyen ŋalek cepo piko tokol ce sutekey kule ceponte Muyet Nyetilil, ntene asyem okoy oŋnket kule cone Muyet nye ponto picoto wule mite Yiyintet. Omnye kuseretyi koret wulyo tokol workoyik cepo mwiynanet. 2Ye sonket akwek kule cöne Muyet nyoto wule mite Yiyintet kuye kaŋalal cito kupor kule; kico Yesu koret kuyu cito. 3Nto ci tokol nye kotoyis macäm kuyunyoto kunye puryo kot koponto cito nyoto Muyet nyepo Yiyintet oŋnkupuniyontet nyewo nyepo Kristo nyo kyolim akwek kule musukuco. Kunyo mite yawut koret. 4Lekokwani, opoye akwek Yiyintet kunyo kyopël workoyik co mwiynec, omnye Yiyintet nyo mitowune wule omite akwek kunye ponto swamet nyewo kupël puniyontet nyewo nyepo Kristo nye mite koret. 5Ŋolole workoyik cepo mwiynanet ŋalek cepo koret, kunyo limncini koret ŋalek, omnye po cekto koret. 6Ntene cepoye acek Yiyintet. Limwec acek ci ake tokol nyepo Yiyintet. Puryo kot kulimwec acek ci ake tokol nye puryo kot kupo Yiyintet om aret nye yunyitenyi kuye sicinket acek pciyatet nyepo Muyet Nyetilil nyepo manta oko nyepo mwiynanet. 7Coronutekwani! Akany cecamnkey acek kwacek nkit, omnye cone cömisyet wule mite Yiyintet. Lekwatap Yiyintet ci ake tokol nye ponto cömisyet oŋnkunket Yiyintet. 8Puryo kot kunket cito nye moponto cömisyet Yiyintet, omnye Yiyintet kunye cömisyet, 9Kiporwec Yiyintet cömisyet nyenyi, omnye kiyok Werinyi nye akenke kuco koret sukuŋet cenyoru acek soponto kupunune wule mite neto. 10Cömisyet kunyi kule, kipuryo kot ku kule omnye kicecäm acek Yiyintet ntene omnye kicämec acek oŋnkuyok Werinyi sukuŋet kwek korosyontet nyepo miyotyonik cicacek. 11Coronutekwani, ye kicämec acek Yiyintet kuyunyoto, kunyo misyini cecämnkey mpo acek kwacek nkit. 12Puryo ci nye kikäs Yiyintet kenyis. Kunyo ye kacecämnkey acek kwacek nkit, kuye sukopurune Yiyintet wule cemite acek oŋnkwitita cömisyenyi om wule cemite acek. 13Cinket kule cemitowune acek wule mite Yiyintet, oŋnkumitowune neto wule cemite acek, omnye kikonec Muyet Nyetilil. 14Kicekäs acek kunyo cemwocini piko alak kule kiyok Papa Werinyi cokwek kosopintet nyepo koret. 15Ye ketor citake tokol kumwoy kule Yesu kunye Weritap Yiyintet, kopurune Yiyintet wule mite cito nyoto oŋnkopurune cicoto wule mite Yiyintet. 16Cinket acek nkit cömisyet nye ponto Yiyintet om wule cemite, kunyo kicecämec. Yiyintet ku cömisyet, nto ci tokol nye ponto cömisyet kunye mitowune cicoto wule mite Yiyintet oŋnkopurune Yiyintet wule mite cicoto. 17Kikyiy kwitita kunyol cömisyet om wule cemite acek sukuŋet cetitir om pesyet nyepo musankut, omnye kerkey soponnwek cicacek om koroni oko nyepo Kristo. 18Puryo kot kumite muyotet om wule mite cömisyet. Kwete cömisyet nye kinyol muyotet ake tokol. Kunyo puryo kot kunyolu cömisyet om wule mite cito nye muye, omnye sutu muyotet toŋoŋutek. 19Cecömisyi acek, omnye kinyosyo Yiyintet kucämec acek. 20Ye komwoy, citake kule, “Ocöme Yiyintet.’’ Oŋnkurok yec kusenker yeyanyi, kokwek cicoto mwiyn. Omnye puryo kot komuce neto kucäm Yiyintet nyo tompo kot kukase konyekyi ye puryo kot kucöme yeyanyi nye köse konyekyi. 21Kunyo ntarastit nye kikonec acek Kristo kunyi kule, Misyini ci nye cöme Yiyintet kucäm mpo yeyanyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\