KIYOKIK 22

1Kuŋalal Paulo kumwoy kule, “Merekyo mpo yeya, oko mpo Papa, olimwo ani pa aŋalal ayetkey om taymwakwek!’’ 2Ntowo kulim kule koŋololyine neto cekto ŋelyeptap Puraniyek, yoto kusisio. Kutosyikey Paulo kumwoy kule, 3“Oyiku Yutoyintet sikwo nye kiceyico Taruso om Silisiya, ntene kyanere moŋonitenyi, Kamaliel kunye kineto. Kunyo kicineta topon koromun wule yunto ntarastinekap mpo kukonyo. Kyoyiku ani nyikan pesyosyek tokol om yisyonutekap Yiyintet kuyu wule ayunte akwek piko tokol cu omite yo pesyoni. 4Kyotoŋonyi ani oŋnkyopoköci piko ce kirupe aret nyitenyi; kyonöme koruk oko moronik oŋnkakerte tokol mopusi. 5Muce tisintet nyewo oko kokwet tokol kunket kule po manta ŋalecutecu omwowu ani. Kikono cekto poronok ce kicesilyi Yutayek mpo yeya ce kiminye Tamasko. Yoto onomen awo wuloto kule wanäm picutecu oŋnkarate nyororonik oŋnkokweru kukwa Yerusalem sukwocitaŋany.’’ 6“Nteye kyomite oweti om aran karikte apunte Tamasko ye kipet kwen, yoto kucone lakweyet parak lakwar kuyu kaweket oŋnkomutwo ani. 7Oputyi ŋony; oŋnkalim kutit nye mwowo kule, ‘Saulo! Saulo! Omne seteŋonyo ani nyi?’ 8Owekyi atepe kule, ‘Mokoryontet, nyi ku ŋo?’ Kumwowo kule, ‘Ani nyo Yesu nyepo Nasaret nyo toŋonyi nyi.’ 9Yoto kukäs piko ce kicepontekey lakweyet ntene kipuryo kot kulim kutit nye kiŋololwo ani. 10Atepe ani kule, ‘Mokoryontet mosayiy ne ani?’ Kumwowo Mokoryontet kule, ‘Ŋete ŋoŋy; oŋnkiwo okoy Tamasko, mosuwocemwowuŋ om wuloto yisyonutek tokol ce kikwiytowuŋ Yiyintet kule yiy.’ 11Yoto omnye kikikokora lakweyet, kunäma piko ce kicepontekey yewut oŋnkuretoto okoy Tamasko. 12“Kimite Tamasko citake nye cekure Ananiya, cito nye kipo tini nye kirupe ntarastinekyo nye kiyweye kucömntoy Yutayek tokol ce kiminye wuloto. 13Kuco yoto okoy wule amite oŋnkucokuyoŋe yepo komosmwani, oŋnkumwoy kule, ‘Yeya Saulo, käste yec.’ Yoto pakenke akäste ani akäs neto. 14Kumwoy kule, ‘Yiyintetap mpo kukonyo nye kukweyiŋ seŋet nket cömisyenyi oŋnkikäs Mutworintenyi nyepo manta; oŋnkilim neto kuŋololuŋ om kutinyi. 15Omnye meseyeku muncururwenyi nye mesemwoci pikap koret tokol ŋalek ce kekäs oŋnkilim nyi. 16Kunyo konye ne yawut? Ŋet yony lakwar kur kaynetap Mokoryontet oŋnkikany cepatisaniŋ cipukto miyotyonikuk.’ 17“Aweckey ani aco Yerusalem, nteye kyomite osome om kotap Yiyintet, yoto akäs ŋoŋutyet, 18nye kyakäs Mokoryontet nye kimwowo kule, ‘Sorci lakwar, nomen wete Yerusalem, omnye puryo kot komuce piko kot kuyen ŋalekwani ce mwowu nyi.’ 19Owekyi omwoci kule, ‘Mokoryontet nkete cek tokol topon kule kyoweti ani korikapkok oŋnkanäm oŋnkopir piko tokol ce yeniŋ nyi. 20Nto mpo pesyet nyo kicepoköce Stefano muncururweŋuŋ, kyomite ani yoto aŋnkacäm wule kicepakakta kume, oŋnkorip sirokap piko co kiporisyi.’ 21Yoto kumwowo Mokoryontet kule, ‘Iwo, omnye mosoyoktiŋ ani iwo wule mite lamek.’ ’’ 22Kusisio piko kulimnta ŋalekap Paulo okoy kumwoy ŋalecato, yoto kucec kupol koromun kumwoy kule, “Anate cico kuwete koret! Apakäc kume! Omnye puryo kot kurok kusop!’’ 23Kupol cek koromun kuwuse sirokwa oŋnkuswortoy teŋek kupa parak. 24Kumwoci nyewo nyepo sikarek pikyi kukwer Paulo kuwo kaytap sikarek orit, oŋnkumwoci sikarek kupas neto sukuŋet kutok omne sukupol Yutayek kutay neto kuyunyi. 25Ntene yu kowo cerat kule cepas, kumwoci Paulo nyewo ake nyepo sikarek nye kimite keyoŋe yoto kule, “Cömwok akwek ntarastinek kule apas cito nye kikwek Romin ye tompo kot cewosontyi om lelis nye kukwiy?’’ 26Nteye kotolime nyewo nyoto ŋalecato, kuwo wule mite nyewo oŋnkutepe kumwoci kule, “Möce nyi kule ayiy ne? Omnye Romin cici!’’ 27Yoto kuwo nyewo wule mite Paulo oŋnkutepe kule, “Mwowo ani, yiku nyi Romin!’’ Kuwec Paulo kumwoy kule, “Oyiku.’’ 28Kumwoy nyewo kule, “Kyanyoru ani soyiku Romin omnye kyayale pesan ce caŋ.’’ Ntene kuwekyi Paulo kumwoci neto kule, “Ntene kiceyito ani.’’ 29Yoto pakenke kunata piko ce komöce kule cepas Paulo. Ntene kumuy nyewo nyepo sikarek yu kowo kulim kule Romin Paulo, kunyi kakacerate neto nyororonik. 30Ntowo kuyec koret, kumac nyewo nyepo sikarek kule oŋnket ŋalek cepo manta, ŋolyo ne nye wosontyini Yutayek Paulo. Yoto kukur kumwoci tisik cewoyec oko kokwet tokol kutuyo, oŋnkukwer Paulo cokuyoŋe taymwacek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\