PURANIYEK 11

1Koyenet kunye poru kule po manta tukuk ce ce mite cikeni, oŋnkyinket kule po manta co moceköse om konyek. 2Om koyenet nyimwa, kunye kisutyi piko ce kipo keny kucämnta Yiyintet cekto. 3Om koyenet kunye sukuŋet cinket acek kule ŋolyontetap Yiyintet kunye kitany koret om tukuk ce toku kukwane tukuk ce motoku. 4Om koyenet kunye kisutyi kucämnta Yiyintet kule topon korosyontet nyepo Apel kusir nyepo Kain. Kicämnta Yiyintet kule po manta Apel kupunte koyenet nye kiponto, omnye Yiyintet nkit kunye kicäm kokotutyetap Apel. Kunyo nka kot kime keny kutoku kwiyisyi koyenenyi. 5Om koyenet kunye kisutyi cesut Enok kuwo torot kusope nye kipuryo kot kume. Kipuryo kot cenyor neto omnye kisut Yiyintet kuwo torot. Mwowu silutekap Yiyintet kule, kiŋerece Enok Yiyintet kunyo kutompo kot cesut kuwo torot. 6Puryo kot kuŋerekyini Yiyintet ci tokol ye moponto koyenet. Omnye ci tokol nye coni wule mite Yiyintet kunye misyini kuyen kule mite Yiyintet, kunyo kocini musyaret piko ce cenye wule mite neto. 7Om koyenet kunye kikoci kulimnta Nuwa kosowunotetap Yiyintet nye kimwoci tukuk ce kikwoni ce kipuryo kot komuce Nuwa kot kukäs. Yoto kulimnci neto Yiyintet, kutec Rapet nye kisop neto oko piko tokol cepo kanyi. Yoto kumutyi musankut koret oŋnkunyor kupeyok co cenyoru ye ponte koyenet. 8Om koyenet kunye kisutyi Aprayam kulimnci Yiyintet yo kikure kunomen kuwo koret ake nye kikikurtoci kule sokoci kwek nyenyi. Yoto kunomen Aprayam nye kipuryo kot konkete wule weti. 9Om koyenet kunye kisutyi Aprayam kumiŋis kuyu tontet om koret nye kikikurtoci Yiyintet neto. Kiminye wemanik kuyu Isaka oko Yakopo, ce kikikurtoci Yiyintet mpecek. 10Kikonye Aprayam moŋet nye kicetec topon, moŋet nyoto kunyo kicece oŋnkutec Yiyintet nkit. 11Om koyenet mpo kunye kinyorta Sara swamet okoy kukoyakay nka kot kikiyosit nye kimemuce kuyi lekoy. Kinket neto kule kikurto Yiyintet kunyo kikenekey Yiyintet. 12Kunyo nka kot kime cicitenyi akenke Aprayam, kiyi mucokoronik ce caŋ cete kokelik cepo torot oŋnkucaŋit cete coŋintap ŋaynet nye mite ruretyet tapan. 13Kipok picutecu tokol kuponto koyenet. Kutompo kot kunyor cek tukuk ce kikurto Yiyintet, ntene kikäs cekto kutokumite tukucoto wule low, oŋnkuŋerekyi, oŋnkucäm kutor kulim piko kule minye cek koret kuyu toyek ce wuwen. 14Piko ce mwowu ce yucoto kuce poru kutok manta kule cenye cekto koret nye nyimwa nkit. 15Nto yunye kimite cekto kusote koret nyo kikwone, nto kwemuce kunyor poroyinto nye kaketitekey wuloto. 16Nto om wule yunto, möce cekto yawut koret nye topon, nyoto ku koret nyepo torot. Kunyo sukuŋet melilone Yiyintet ye kacekur kule Yiyintetap picoto. Omnye kikwiytoci neto nkit cekto moŋet. 17Om koyenet kunye kusutyi Aprayam kukoyto werinyi Isaka kwek korosyontet, ye kisyeme Yiyintet neto. Aprayam kunye kikurtoci Yiyintet, oŋnkurok yec kucäm kule okoyte werinyi akenke kwek korosyontet. 18Kikimwoci Yiyintet neto kule, “Mesenyeru mucokoronik kukwane wule mite Isaka.’’ 19Kinket Aprayam kule muce Yiyintet kot koŋet kotutune met piko, kunye kipor kuyunyoto omnye kiceketyi Isaka kuyunye ketutune met. 20Om koyenet kunye kikoci Isaka kusomnci Yakopo oko Esawu kupeyok cekwoni om letut. 21Om koyenet kunye kikoci Yakopo ye kikiyosit kusomnci kupeyok werikap Yosep tokol yo kitepene korokto oŋnkusay Yiyintet. 22Om koyenet kunye kikoci Yosep kuŋalale ye kikirik kume kule mosukupete lekokap Israel Misiri oŋnkumwayta wule möce cemuyta koyek ceci. 23Om koyenet kunye kikoci kwanitap Moses oko kamet kuwuny neto kuwany arok somok, omnye kikäs cekto kule lekwa nye topon koromun kunyo kimeneywey ntarastinekap kinko. 24Om koyenet kunye kikoci kutay Moses yu kowo kuner kuwoyit mocekure weritap ceptap kinko Farawo. 25Yoto kucäm kule ataŋany oko pikap Yiyintet kusir ye koto ŋerece ŋerekwekap miyotyet nyepo pesyos tukusic. 26Kikäs neto kule cupisyet nyepo toŋoŋutek kupo Kristo kunye Mokoryontit nyewo kupël mokoryontit tokol nye kimite Misiri. Omnye kinket neto kokotutyet nye mosukunyor om letut, 27Om koyenet kunye kikoci Moses kuŋete koretap Misiri nye kipuryo kot kuywey ntarastinekap kinko Farawo, oŋnkumuytoci koromun kuyunye kiköse Yiyintet nye motoku. 28Koyenet nyenyi kunye kikoci kucec sakwetap keytayet, oŋnkumwayta ciyile korotik kurkotik, sukuŋet mente kot kupakäc malayket nyepo met werik poretok cepo pikap Israel. 29Om koyenet kunye kikoci kway pikap Israel ruretyet nye arra kuyu koret nye yamat. Ntowo kusyem pikap Misiri kule kyay yoto kwaranta peko tokol. 30Om koyenet kunye kikoci kulul totetap moŋetap Yeriko, om letut yu kowo komut pikap Israel kuwany pesyosyek tisap. 31Om koyenet kunye kikoci kusop nye mnacepakäc Rakap cemoroniyontet oko piko co kipuryo kot koyene Yiyintet, omnye kiwuny neto topon wotik. 32Momwowu yec ŋal ne ce caŋ? Puryo kot oponte poroyinto nye moŋalale mpo, Parak, Samuson, Yafesa, Tauti, Samuel, Kition oko workoyik. 33Om koyenet kiporye cekto tokol korosyek alak okoy kupëlis. Kikwiy ŋalek cepo manta okoy kunyor tukuk ce kikurto Yiyintet. Kirat cekto kutuwakap ŋetumwek, 34oŋnkomis motik ce rikititos koromun. Kipuryo kuponto swamet, ntene kinyor swamet, kiponto swamet om poryet okoy kuporye kot kupël lukosyek cepo piko alak. 35Om koyenet kunye kimuce kunyor koruk kotutune met pikwa ce kipok. Piko alak ce kitay mocityakta kuce kicitaŋany kupok, sukuŋet ciŋet kotutune met kunyor soponto nye topon. 36Kicecup alak oŋnkyepas, cerate alak nyororonik, oŋnkyekerta mopusi. 37Kicewire rwontok, cesacasac alak ceyepe rotokap cok, kupesetat kulokoti syerokap kecirek oko cepo warek, kiponon, kicitaŋany, oŋnkyinyalil. 38Kunäm koret cekto kwapi koromun! Kupesetat kumpakate pate kitela, oko lakamosyek kuminye kepenonik oko mwenonik. 39Kicämnta Yiyintet picutecu tokol kupo koyenemwa. Ntene kipuryo kot kunyor tukuk ce kikurto Yiyintet, 40omnye kikwiytowec Yiyintet acek yiytayatet nye pëlisyi. Kito nye kimöci Yiyintet ku cenyolu acek wanak oko cekto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\