YAKOPO 2

1Mpo yeya, omnye oponte akwek koyenet om Yesu Kristo Mokoryontenyo nyepo woyinto, mente cecäm piko alak oŋnkotay alak om wule yunto soponto nyimwa nyepo saŋ. 2Nteye kaco pesyet ake tuyet nyimwoŋ cito ake nye ponto komolilyet nyepo saput oŋnkelac sirok ce toponec, oŋnkuco yec pananet ake nye kelac sarkotok. 3Ye koŋerekyi nyo kelac sirok ce toponec oŋnkomwoci kule, “Co nyi cepure ŋeceret nyi topon!’’ Ntene Omwoci pananet kule, “Yoŋe nyi yun.’’ Nto kule “Co cepure nyi yu po kerenkokwani.’’ 4Kupuryo kot kalel akwek yoto omnye koporu kweyisyet oyiyisye miyotyet? 5Mpo yeya, olimnte! Kikwey Yiyintet pononik om koret sukuŋet kumokoren cekto om koyenet oŋnkunyor poytoyisyet nyo kikurtoci piko ce cöme neto. 6Ntene onyile akwek pananet! Ŋo co toŋonyok akwek oŋnkukwerok kok wokuwosontyok? Mokorenik coto! 7Coto kuce ŋolole kwapi kaynet nye topon nyo kicemulok cekurenok akwek. 8Mosayiy akwek topon ye kayitite ntarastit nyepo poytoyisyet nyo kicesil silutekap Yiyintet kule, “Cäm latyeŋuŋ kuyu wulo cömntoykey nyi nkit.’’ 9Ntene ye kacäm akwey piko kuyu wule yunto soponwek cepo saŋ, yoto kuye kalel ayiy miyotyet, oŋnkumutwok ntarastinek musankut kule koyiri ntarastinek. 10Omnye ci tokol nye kalel kwiri ntarastit akenke kunye kalel nyoto kwiri ntarastinek tokol. 11Omnye neto nyo kimwoy kule, “Mente ayiy sakwayanat.’’ Kunye nyoto akenke mpo nyo kimwoy kule “Mente oporisye.’’ Ye mneyiy sakwayanat, ntene oŋnkiporisye kukeyiri yoto ntarastinek. 12Kunyo aŋalal oŋnkoyiyisye kuyu piko ce mocemutyi musankut kuyu wule yunto ntarastinek ce tyoce piko. 13Omnye puryo komuce Yiyintet kukalya cito nye mutyini musankut cito nye puryo kot kukolyoyisyi, ntene pëlisyi kokolyoyisyet kupël musankut. 14Mpo yeya, toponiyo ne ye komwoy cito kule, oponte koyenet. Ye puryo kot kuporu yisyonutekyi? Muce ra koynenyi kusop neto? 15Nteye mite yeya ake nye moron nto korko nye moponto sirok oŋnkupuryo kot kuponto omik ce kam. 16Topon pa ye kocemwoci kule, “Opurte kalyet, ololoŋitu oŋnkoyomisye opiyoŋnkye. Ye puryo kot koci cekto omik cepo porto ce kam?’’ 17Kunyo ye koyenet nkit pate nye puryo kot kumite yisyonutek; kukerkey nye kime koyenet nyoto. 18Ntene mosukumwoy cito ake kule, “Oponte ani koyenet, iponte nyi yisyonutek ce toponec.’’ Mosawec ani omwowu kule, “Porwo ani pa, muce ra kuponto cito koyenet oŋnkurok kupuryo kot kuponto yisyonutek? Kuye mosoporuŋ ani koyenet nyimwani oko yisyonutek.’’ 19Yeni nyi so kule mite Yiyintet akenke nkit? Topon! Kunyo yene mpo oyik kuyunyoto, oŋnkuyweyisyi mpecek. 20Yiku nyi solwo! Möce nyi kule ciporuŋ kule puryo kot kupunto koyenet latik nye moponto yisyonutek? 21Asot pa kukonyo Apram wule kicesatita kunyol om wule mite Yiyintet om yisyet nye kikwiy omnye kikoyto werinyi Isaka om otepto nye cepele korosek. 22Puryo kot oköse akwek kule koyenet nyenyi oko yisyonutek kuce kikwiyis wanak? Yoto kuye kicekwil kupoyit manta koyenet nyenyi om yisyet nye kikwiy neto. 23Kwitita yoto kupoyit manta silutekap Yiyintet ce mwowec kule, “Kiyentyi Apram Yiyintet, sukuŋet kucäm Yiyintet kule po manta Apram okoy cekure corwetap Yiyintet.’’ 24Kunyo kokäs kule cesate kunyol cito om wule mite Yiyintet om yisyet nye yiye, ntene puryo kot om koyenet nyenyi nkit pate. 25Kuyunyoto om wule mite korket nyo kicemoroniyo Rakap. Kisatakay neto kunyol om wule mite Yiyintet om yisyet nye kikwiy omnye kiŋerekyi wotik Yutayek oŋnkukalya kuwuny okoy kumwey kurup aret ake. 26Kunyo kuyu porto nye kime nye moponto soponto, kuyunyoto mpo koyenet nye moponto yisyonutek kunye kime mpene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\