YOWANA 14

1Kumwoci Yesu acek kule, “Monte cemuye oŋnkonyeru om mukuleywekwok, oyen akwek Yiyintet, oŋnkoyeno mpo ani. 2Mite korik ce caŋ ce mite kotap Papamwani, kunyo kowo woyiytowok otepto, nto yunye kopuryo kot kumite nto komwowok ani akwek. 3Nteye kowo ani woyiytowok akwek otepto, moseweckey ani nkit oŋnkyokwerok, sukuŋet opurune akwek wule amite ani. 4Oŋnket akwek aret nye weti wule oweti ani.’’ 5Kumwoci Tomas neto kule, “Mokoryontet, puryo kot cinket acek wule weti nyi, kunyo cimuci kulene cinket aret nye weti wuloto.’’ 6Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Oyiku aret, oyiku ani nyepo manta, oyiku soponto, puryo ci nye muce kuwo wule mite Papa ye manopunte wule omite ani. 7Nto yunye kokwonketo ani akwek, nto kwonket mpo Papa, kunyo kuceke yawut kwonketo akwek, kunyo kwakäs mpo neto.’’ 8Kumwoci Filipo Yesu kule, “Mokoryontet, porwec acek Papa, kito nyo nye ce möce acek pate.’’ 9Kuwekyi Yesu kule, “Filipo, kwopur ani oko akwek tokol kuloyit oŋnkurok tompo kot nketo ani nyi? Ci ake nye kikäs ani, kukikäs cicoto Papa. Kunyo omne semwowu nyi kule ‘Porwec Papa?’ 10Puryo kot ku cikwani nkit cepo kamukeywekweni ŋalek ce omwowok ani. Papa nkit nye mitowune wule amite ani nye yiyisyi yisyenyi. 11Roke oyen akwek kule omitowune ani wule mite Papa oŋnkumitowune Papa wule amite ani. Nteye puryo kot kuyunyo, kuroke oyen om yisyonutek cu porukey nkit. 12Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, ci ake tokol nye keyeno ani, mosukwiy cicoto yisyonutek cu oyiye ani, mosukwiy mpo yisyonutek ce woyec kupëlis omnye oweti ani wule mite Papa. 13Mosayiy ani kiy ake tokol nye kosom akwek om kaynemwani, sukuŋet cipor woyinto nyepo Papa kupunte wule mite Werit. 14Ye kosomo ani akwek kiy ake tokol om kaynemwani; mosayiy kiyoto.’’ 15“Ye kocäma ani akwek, mosorup aywey ntarastinekwani. 16Mososom Papa kukonok kokolyoyintet ake, nyoto ku Muyet Nyetilil nyepo manta nye mosukopurune wule omite akwek okokoy. 17Puryo kot komuce koret kutoroc neto, omnye puryo kot komuce koret kukäs oŋnkonket, ntene oŋnketi omnye purune oŋnkuminye wule omite akwek. 18“Puryo kot opokoktok ani kwakwek nkit; mosoketukey yec wule omite akwek. 19Komo kuköse ani koret kuwany poroyinto nye miniŋ, ntene mosakäsa ani akwek, omnye osope, kunyo mosopce mpo akwek. 20Ye kopunto pesyonoto, mosonket akwek kule omitowune ani wule mite Papa, oŋnkumitowune akwek wule omite ani, kuyu, wulo omitowune ani wule omite akwek. 21“Ci ake tokol nye kacäm ntarastinekwani oŋnkuywey kurip, kunye nyoto nye cömo ani, mosukucäm Papamwani nyo cömo ani, mosacäm mpo ani nyoto oŋnkoporcikey kunketo.’’ 22Kumwoci Yuta, (ntene puryo kot ku Isikaryoti kule,) “Mokoryontet, muci kulene porweckey acek nkit, nye puryo kot kule porcikey koret?’’ 23Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Mosukucäm Papamwani ci ake tokol nye kacäm lokoywekwani, mosicekwa acek oko Papa oŋnkwocemiŋisye cicoto orit. 24Ci ake tokol nye katay macäma ani, kupuryo kot kuyweye cicoto ŋalekwani, kunyo puryo kot ku cikwani nkit ŋalek co kwalim akwek, ntene kwone wule mite Papa nyo kiyokwo ani. 25“Komwowok ŋalecu omnye topontekey ani oko akwek. 26Ntene Kokolyoyintet nyoto ku Muyet Nyetilil; nye mosukukonok akwek Papamwani om Kaynemwani kunye mosukunetak akwek ŋalek tokol, oŋnkusowok oŋnket ŋalek tokol co kyomwowok. 27“Kopokwok ani kalyet; kakonok kalyet nyimwani nkit. Puryo kot okonu kuyu wulo konuntoy koret, monte cemuye oŋnkonyeru, monte cenyokoritu. 28Kwalim akwek omwowok ani kule, ‘Mosowecikey, ntene oŋnkoketukey wule omite akwek.’ Nto kwocömo ani akwek, nto kwoŋereci omnye kowo wule mite Papa, kunyo nyewo neto kupëlo ani. 29Komwowok ani akwek yawut ŋalecu kutompo kot kwiyokis tokol, sukuŋet ye keyokis kuye oyen. 30Komomuci toŋololwok ŋalek ce caŋ kuloyit, omnye mite kuconi nyewo nyepo koroni, ntene puryo kot kuponto kamukeywek kupayta ani. 31Ntene möce kunket koret kule acöme ani Papa, kunyo oyiye kiy ake tokol kuyu wulo kimwowo ani neto, oŋetye cepete yu.’’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\