YOWANA 15

1“Oyiku ani Sapiput nyepo manta, nto Papamwani kunye kapotintet. 2Neto nye yeptoy saryantet ake tokol nye mite wule mite ani nye puryo kot kwiye omik, oŋnkumutyi sarisyek ce yiye omik sukuŋet kwiy omik alak ce caŋ. 3Kunyo kicesatak akwek keny otililitu om ŋolyontet nyo kyomwowok ani. 4Opurune wule amite ani, mosopurune mpo ani wule omite akwek. Ye puryo kot opurune akwek wule amite ani, kupuryo kot oyiye omik, kuyu wulo puryo kot kwiye saryantet omik ye puryo kot kumite wule mite Sapiput. 5“Oyiku ani Sapiput, oyiku akwek wule po sarisyek, ci ake tokol nye kepurune wule amite ani, oŋnkopurune ani wule mite neto, mosukwiy nyoto omik ce caŋ. Omnye Puryo kot omuci akwek kot ayiy kiy ake tokol ye momite ani. 6Ci ake tokol ye puryo kopurune wule amite ani, mosicekwetyi nyoto saŋ wokuyam kuyu saryantet nyepo ketit. Ciruruce sarisyecato oŋnkyewirci mata kuloy. 7Ye kopurune akwek wule amite ani oŋnkopurune ŋalekwani wule omite akwek, oŋnkosom kiy ake tokol nye omöce mosonyoru kiyoto. 8Kuyunyoto ye sicipor kutok woyinto nyepo Papamwani, kuye kayiy akwek omik ce caŋ. Om aret nye yunyitenyi kuye soyeku akwek konomikwani cepo manta. 9Ocömok ani akwek kuyu wule cömonto ani Papa; kunyo roko opurte cömisyemwani. 10Ye karup akwek ntarastinekwani, kuye mosopurte cömisyemwani, kuyu wule kyopurte ani aywey ntarastinek cepo Papa oŋnkopurte cömisyenyi. 11“Komwowok ŋalecu, sukuŋet kopurune ŋerekwekwani wule omite akwek oŋnkuyitita kuyem ŋerekwekwok. 12Ntarastimwani nye kakonok kunyi kule; ocömnkey akwek kwakwek nkit kuyu ocömntok ani akwek. 13Cömisyet nyewo nye pëlisyi nye muce kunyor cito kuye kekoyito cito soponnyi kumeci coronutekyi. 14Oyiku akwek coronutekwani, ye kayiy ŋalek co komwowok ani. 15Komokurenok yec mutworik, omnye puryo kot kunket mutworinto yisyet nye yiye mokoryontenyi. Kunyo okurenok yawut coronutekwani, omnye komwowok ŋalek tokol ce kyalim kukwane wule mite Papamwani. 16Kipuryo kot kwakwek ce kyokweyo ani, ntene ani nye kyakweyak akwek, oŋnkoyoktok kule ape wayiy omik ce caŋ, nto omik coto kuce pure okokoy. Kunyo mosukukonok Papa kiy ake tokol nye kosom akwek neto om kaynemwani. 17Kunyo komwowok oŋnkolonwok kule, acämnkey akwek kwakwek nkit.’’ 18“Ye kasenkerak akwek koret kumisyini oŋnket kule kinyosyo kusenkera ani. 19Nto kwopoye akwek koret nto kucömok akwek koret kuyu pikyi. Ntene kyakweyak ani akwek om koroni, oŋnku puryo kot opoye koret, kunyo senkerok koret. 20Möce asot ŋalek co kyomwowok ani kule, ‘Puryo mutworin nyewo kupël mokoryontenyi.’ Ye kikutaŋanya ani cek, mosukutaŋanyak mpo akwek, nteye karup cekto lokoywekwani, mosukurup mpo lokoywek cikwakwek. 21Ntene mosukwiwok akwek cekto ŋalecutecu tokol omnye oyiku akwek pikwani, omnye puryo kot kunket cekto cito nye kiyokwo ani. 22Nto kipuryo kot aco ani coŋololyi cek, nto kupuryo koto kupunto lelis. Kunyo puryo kot kuponto yawut wule mokucililya om miyotyonikwa. 23Ci ake tokol nye toyo ani kutoye cicoto Papamwani. 24Nto kipuryo kot ayiy ani om wule mite cekto yisyet nye mnakwiy citake tokol kenyis, nto kipuryo kot kuponto cek lelis. Ntene kukäs cekto yisyemwani, kunyo kutaya ani oŋnkutay mpo Papamwani. 25Misyini kwiyokis ŋalecutecu sukuŋet kwitita kupoyit manta ŋalek ce kicesil om ntarastinekwa kule, ‘Kisenkera ani puc pate nye puryo ŋolyo.’ 26“Mosukuco Kokolyoyintet nyoto ku Muyet Nyetilil nyepo manta nye cone wule mite Papa. Mosoyoku ani kucone wule mite Papa mosucokuŋalal kuparta ŋalek ce nömo ani. 27Kunyo oyiku mpo akwek muncururwanik ce moparta ani; omnye kwopur akwek oko ani kuceke ye kicece.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\