YOWANA 18

1Nteyu kowo kuŋalal Yesu ŋalecutecu okoy kuwany, kunomen oko konomikyi kupa kway roroŋtitap Ketron. Kimite wuloto mparet, yoto kuwo Yesu oko konomikyi okoy mparanato orit. 2Kinket ŋomntoyintet Yuta mparanato, omnye kituytos Yesu oko konomikyi wuloto om pesyosyek alak ce caŋ. 3Yoto kuwo Yuta okoy mparanato, kukwer neto luket nyepo sikarek oko piko ce ripe kotap Yiyintet ce kiyoktoy tisik cewoyec oko Farasayek. Kiponto picoto karikap poryet oko nomoryek oko tarinek. 4Kinket Yesu kiy ake tokol nye mokwiyakäy om wule mite neto; yoto kuco tay oŋnkutepe kule, “Ocenye akwek ŋo?’’ 5Kuwekyi cek neto kule, “Cecenye Yesu nyepo Nasaret.’’ Kumwoci Yesu cek kule, “Ani nyoto.’’ Kimite ŋomntoyintet Yuta kukeyo ye mite cek. 6Ntowo kumwoy Yesu kule, “Ani nyoto,’’ kunata cek kupa let oŋnkuruyi ŋony. 7Kutepe Yesu cekto yec kule, “Ocenye akwek ŋo?’’ Kumwoy cek kule, “Cecenye Yesu nyepo Nasaret’’ 8Kumwoy Yesu kule, “Komwowok ani akwek kule, Ani nyoto! Kunyo ye ocenye ani akwek, ayaste picu alak kupecikey.’’ 9(Kimwoy Yesu ŋalecu sukuŋet kwitita kupoyit manta ŋalek ce kikimwoy kule, “Papa, puryo kot kupote mpo akenke om piko tokol co kikono ani nyi.’’) 10Kucut Simon Petero rotwetap cok nye kiponto oŋnkuyep kulot yititap tay nyepo mutworintetap Tisintet nyewo. Kicekure kaynetap mutworintono Malko. 11Kumwoci Yesu Petero kule, “Ketyi rotwetap cok kirarwet, soti nyi kule puryo kot omuci ani opunte toŋoŋutek ce möce Papamwani kule opunte ani?’’ 12Kukwa luket nyepo sikarek oko nyewo nyimwa oko sikarek cepo Yutayek, oŋnkunäm cek Yesu oŋnkurat, 13oŋnkunyosye kukwer wule mite Anas. Anas kunye ki pontetap pikoy nyepo Kayafa nye ki Tisintet nyewo om kenyinoto. 14Kayafa kunyo kikocini Yutayek ŋomnonet kule topon ye kumeci cito akenke piko tokol. 15Kurup Simon Petero oko konomintet nyin ake Yesu let. Kinkete topon Tisintet nyewo konomintet nyin ake. Yoto kowo nyo oko Yesu okoy kowut saŋnta nyepo kaytap Tisintet nyewo. 16Kuyoŋe Petero kayta saŋ om yepo kurket. Yoto kuketitakey konomintet nyo kinkete Tisintet nyewo kuwo saŋ oŋnkuwokuŋololyi cepto nye ripe kurket, oŋnkukwer Petero kuco orit. 17Kumwoci cepoto kimite kurket Petero kule, “Puryo kot yiku nyi ne konomintetap cici?’’ Kuwec Petero kumwoy kule, “Puryo kot kwani nyo.’’ 18Omnye kikaytit koret, yoto kulay mutworik oko sikarek mata nyepo nesek oŋnkuyoŋ komut kuyuye cek mata. Kuwo mpene Petero wo kuyu mata. 19Kutepe Tisintet nyewo Yesu ŋalek ce nöme konomikyi oko ŋalek ce nöme konetisyenyi. 20Kowekyi Yesu kumwoci neto kule, “Kwoŋololi ani okokoy oporu kutok om wule mite ci tokol. Kwonetisye ŋalekwani korikapkok oko kotap Yiyintet wule rurukyinikey Yutayek tokol. Monaŋalale ani ŋolyo nye wuŋat mpo kisic. 21Kunyo omne setepena ani nyi? Tepe pate piko ce kulime ŋalek ce kwomwowu. Nkete ŋalek ce kwomwocini. Tepe kumwowuŋ.’’ 22Ntowo kumwoy yesu ŋalecato, kusyec sikorintet nye kikiyoŋe ye lekite neto, oŋnkumwoy kule, “Muci nyi kulene ŋololyi Tisintet nyewo kuyunyo?’’ 23Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Ye komwowu ŋolyo nye lelat, mwoci pa nyi ci tokol nye mite yu lelisoto. Ntene ye opoye manta om ŋalek ce komwowu, omne sesyeca ani nyi?’’ 24Yoto Kukoyito Anas cekwer Yesu kuratat kuwo wule mite Kayafa Tisintet nyewo. 25Kimite Petero yoto kukeyo kutokuyuye mata. Yoto kumwoci piko alake neto kule, “Puryo kot yiku nyi ne konomintetap cici?’’ Kutuckey Petero kumwoy kule, “Puryo kot kwani nyo.’’ 26Yoto kuŋalal mutworintet nyepo Tisintet nyewo nye kipo aretap mpo cito nyo koyepe Petero kulot yitit kumwoy kule, “Kopuryo kot akäsiŋ ani nyi ne pontekey cici om mparen?’’ 27Kutuckey Petero yec kutoyis, yoto pakenke koncur kurkonkit. 28Kukwer cek Yesu kuwete kotap Kayafa okoy kaytap kotap Poytoyintet. Kimite yoto kerir koret pate. Kutay Yutayek nkit mewut kaytap Poytoyintet omnye kimöce kule ceripkey mente celelokisye sukuŋet kwam sakwetap Keytayet. 29Yoto kuco Pilato saŋ kutorok cek oŋnkutepe kule, “Owosontyini akwek cici om ŋolyo ne?’’ 30Kuwekyi cek kumwoci neto kule, “Nto yunye kopuryo kot kwiy cici lelis nye miyat nto kopuryo kot cimuci acek kot cekweru kuco wule mite nyi.’’ 31Kumwoci Pilato cek kule, “Okwer wowosontyi akwek nkit neto kuyu wulo yunto ntarastinekwok.’’ Kuwec Yutayek kumwoci kule, “Puryo kot ce cömwec acek cepakäc ci.’’ 32(Kikwiyokis ŋalecutecu sukuŋet kwitita kupoyit manta ŋalek ce kikimwoy Yesu ce nöme menyi wule mokumeta) 33Kuketitakey Pilato kuwo konyi orit oŋnkukur Yesu. Oŋnkutepe kule, “Yiku nyi Kinko nyepo Yutayek?’’ 34Kuwekyi Yesu kumwoci kule, “Tepe ŋolyontoni kwinyi nkit nto kumwowuŋ piko alake ŋalek ce nöme ani?’’ 35Kuwekyi Pilato kumwoci neto kule, “Soti nyi kule oyiku ani Yutoyin? Pikuk oko tisikwok cewoyec ce kokweruŋ nyi wuli omite ani, kweyiy ne nyi?’’ 36Kumwoy Yesu kule, “Puryo kot kupo poytoyisyemwani koroni, nto koyunye kupo poytoyisyemwani koroni, nto kuportos konomikwani kuyeta mente kunäma Yutayek, kunyo puryo kot kupo poytoyisyet nyimwani koroni!’’ 37Yoto kutepe Pilato Yesu kule, “Kunyo yiku nyi so Kinko?’’ Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Nyi nye kemwowu kule oyiku ani Kinko, kiceyo ani oŋnkoco koret om ŋolyontonitenyi akenke, saŋet aŋalal ŋalek cepo manta, nto ci ake tokol nyepo manta kunye lime ŋalekwani.’’ 38Kutep Pilato kumwoy kule, “Ŋalek cepo manta ku kiy ne?’’ Yoto kuco Pilato saŋ wule mite Yutayek oŋnkumwoci cek kule, “Mananyorte ani cici lelis nye momutyine musanku. 39Ntene oponte akwek kwak kopurto nye otyokwok ani mopusyontet akenke ye pesyet nyepo sakwetap Keytayet. Omöce akwek kule otyokwok ani kinko nyepo Yutayek?’’ 40Kuwekyi cek kupol kumwoy kule, “Puryo kot kunyo, cemöce Parapa!’’ Parapa kunye cito nye kicorin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\