YOWANA 4

1Yoto kulim Farasayek kule kokocut Yesu piko oŋnkumite kupotisone konomik ce caŋ kupël Yowana. 2(Ntene ŋalek cepo manta kucu kule kipuryo kot kupotisone neto pic, ntene konomikyi pate ce kipotisonisyi.) 3Ntowo kulim Yesu ŋalek ce kicemwowu, kunomene Yuteya kuketitakey kuwo Samariya. 4Nteye kimite kuweti poninekyi om wuloto, kuwo kupunte koretap Samariyek. 5Kuco Yesu okoy kupun moŋetap Samariya nye cekure Sikari nye kilekite mparet nyo kikocini Yakopo werinyi Yosep. 6Kimite wuloto mwenetap peko nye cekure pekap Yakopo. Omnye kikicas Yesu om poninekyi, yoto kopur yepo mwenetap peko tapan. Kimite yoto sawet karik kupunto pet kwen. 7Yoto kuco korket ake nyepo samariyek cokuram peko. Kumwoci Yesu kule, “Kono peko aye.’’ 8(Kikipa konomikyi yoto wule po moŋet wokwolis omik.) 9Kuwekyi korketap Samariyek kumwoci Yesu kule, “Yiku nyi Yutoyintet, oyiku ani cepsamariyantet, kunyo muci nyi kulene somo kule kono peko aye, omnye puryo kot kuyemntoy tukuk ce kyomisye Yutayek oko Samariyek.’’ 10Kuwekyi Yesu kumwoci kule, “Nto yunye kukwenket nyi kokotutyetap Yiyintet, oŋnkinket kule ŋo cici somiŋ nyi kule, ‘Kono peko aye,’ nto kenyi nye kesome neto kukoniŋ peko ce ponto soponto.’’ 11Kumwoy korkonoto kule, “Nyewo, nteyu meponte nyi teret, kunyi kiwo oyinet ŋony koromun, menyorte nyi ono peko ce ponto soponto, 12Yiku nyi nyewo kupël kukonyacek Yakopo nye kikonec acek pecu ce kiye neto oko lekokyi oko tuka ceci pekap oyinoni?’’ 13Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Mosukwam melelya ci ake tokol nye kaye pecu. 14Ntene komo kwome melelya mpo kisic ci ake tokol nye kaye peko ce mokoci ani. Omnye mosokoci ani neto peko cepo soponto ce kosune wule mite neto nyepo soponto nye mopoku.’’ 15Kumwoy korkonoto kule, “Mokoryontet kono mpo ani pecoto! Sukuŋet komo kwomo melelya mpo kisic, nto komoconi yec mpo wuli caram peko.’’ 16Kuwekyi Yesu kumwoci kule, “Nomen iwo wekur santeŋuŋ oŋnkiketukey okoy yuteyu.’’ 17Kuwekyi korkonoto kumwoci kule, “Moponte ani saniya.’’ Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Poye manta mwowu kule, ‘Moponte saniya!’ 18Omnye kikomütiŋ nyi sanik mutu, nto cito nye pontekey nyi yawut kunye puryo kot ku santeŋuŋ nyepo manta. Kunyo kemwowu ŋalek cepo manta.’’ 19Kumwoy korkonoto kule, “Mokoryontet, kakäs kule yiku nyi workoyo. 20Kisoye mpo kukonyacek Yiyintet om tulwoni, ntene omwowu akwek Yutayek kule, ‘Yerusalem pate ku wule misyini cesoye Yiyintet!’ ’’ 21Kumwoci Yesu kule, “Cepyosyani, yen ŋalekwani, mosukupunto pesyosyek ce puryo kot kusoye piko Yiyintet Papa om tulwoni nto mpo om Yerusalem. 22Puryo oŋnketi akwek Samariyak cito nye osoye, cinket acek Yutayek cito nye cesoye, omnye cone kosopotet wule mite Yutatek. 23Ntene mosukupunto pesyet, kunyo mite yawut yuteyu nye toku piko cepo manta ce soye Yiyintet om Muyet oko om ŋalek cepo manta. Piko cesoye kuyunyoto kuce möce Papa cekto. 24Yiyintet kunye Muyet nye moponto porto, nto piko ce soye neto kuce möce kusoye om Muyet oko ŋalek cepo manta.’’ 25Kumwoci korkonoto Yesu kule, “Oŋnket ani kule mosukuco Kristo nye poru kaynana kule Ŋapanet. Ye kaco neto mosukuco oŋnkumwowec acek ŋalek tokol.’’ 26Kuwekyi Yesu kumwoci neto kule, “Ani nyoto nyi oŋololuŋ nyi.’’ 27Yoto pakenke kupun konomikyi. Kukite cek koromun kwokunyor kuŋolole neto oko korkonoto. Ntene kipuryo mpo akenke om cek nye kitep kule, “Möce ne nyi?’’ Nto mpo kutep yec kule, “Omne seŋololyi korkoni.’’ 28Yoto kupakakta korkonoto terenyi nyepo peko oŋnkuwo okoy moŋet wokumwoci piko kule. 29“Akwa kwakäs citake nye komwowo ani ŋalek tokol ce kyayiy ikye keny! Puryo kot ku Ŋapanet ne nyitenyi?’’ 30Yoto kunomen piko om moŋet kupa wule mite Yesu. 31Kimite yoto konomik kusoysoye Yesu kumwoci kule, “Konetintet, yomisye!’’ 32Ntene kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Oponte omik ce oyome ce monket akwek!’’ 33Yoto kucec konomik kutepekey kwicek nkit kumwoy kule, “Kokosutyi so citake omik?’’ 34Kumwoci Yesu cek kule, “Omikwani ku kule ayiy cömisyetap neto nyo kiyokwo ani aŋnkayiy awaŋnte yisyenyi nye kikono. 35Puryo kot omwowu akwek ne kule, ‘Koŋet orok amwanu kupunto pesyosyekap kisisyet!’ Komwowok ani kule, akäs pa mparenik koruryo yawut omik kunyo kopunto kisisyet! 36Kunyo mite yawut cikocini musyaret cito nyo kisisyi oŋnkoruruce omik kupa wule mite soponto nye mopoku, sukuŋet kuŋereke wanak cito nyo kikolsyi oko cito nyo rurukisyi. 37Kunyo po manta ŋolyontoni mwowu kule, ‘Kolsyi cito ake, kukisis cito ake.’ 38Koyoktok ani ape wokisisye omik om mparosyek wule kipuryo kot oyoyisye akwek, kitantane piko alake wuloto, kunyo mosonyoru akwek latik cepo yisyet nye kikwiy cekto.’’ 39Kuyen Samariyek ce caŋ cepo moŋonoto ŋalekap Yesu, omnye kumwoy korkonoto kule, “Komwowo ani ŋalek tokol ce kyayiy ikye keny.’’ 40Yoto ntowo kukwa Samariyek okoy ye kimite Yesu, kusom cekto neto kopur oko cekto. Kopur Yesu wuloto kuwany pesyos oyeny. 41Kutosyikey yec piko alake ce caŋ kuyen om ŋalekyi ce kimwoy. 42Kumwoci piko korkonoto kule, “Kociyen acek yawut, ntene nye puryo kot ku om ŋalek co kwemwowu nyi, ntene omnye kucelim acek nkit ŋalekyi, kunyo kucinket kule neto kunye kosopintet nyepo manta nyepo koret kumukul.’’ 43Nteyu kowo kopur Yesu wuloto kuwany pesyosyek oyeny, kunomen kuwo okoy Kalilaya. 44Omnye kikimwoy Yesu nkit kule, “Puryo kot ciyweye workoyo om korenyi.’’ 45Ntowo kupun Yesu Kalilaya, kutoroc kuŋerekyi piko cepo wuloto neto omnye kikikäs cekto tukuk tokol ce kikwiy Yesu om Yerusalem ye kipesyet nyepo sakwetap Keytayet, omnye kikipa mpecek sakwet. 46Yoto kuwo Yesu kuketitakey okoy Kana nyepo Kalilaya wulo kiwece peko kwek Finyonik. Kimite wuloto poytoyintet ake nyewo nye kimnyone werinyi om Kapernaum. 47Ntowo kulim cicoto kule kucone Yesu Yuteya kuco Kalilaya, kuwo wule mite oŋnkusom kule kowo Kapernaum wokusop werinyi nye kikirik kume. 48Kumwoci Yesu neto kule, “Puryo ci mpo akenke nye muce kot koyen mpo kisic okoy ye kakäs tukuk cewoyec cepo kakitat.’’ 49Kuwec cicoto kumwoy kule, “Mokoryontet kany cipe kutompo kot kume lekwemwani.’’ 50Kumwoci Yesu neto kule, “Nomen iwo mokusop weriŋuŋ!’’ Kuyen cicoto ŋalekap Yesu, kunomen kuwo. 51Nteye kimite neto kuweti om aran kutuye mutworikyi ce kimwoci neto kule, “Mokusop weriŋuŋ!’’ 52Kutepe cicoto cek kule kukoykoyitu werinyi kumite sawet kutya? Kumwoy cek kule, “Kumite sawet tisap nyepo pet omutun ye kusope kwostoy yeset neto.’’ 53Yoto kusot kwan okoy kunket kule kumite sawet kuteyoto ye kumwocini Yesu neto kule, “Musokusop weriŋuŋ.’’ Yoto kuyen neto oko piko cepo kanyi tokol. 54Kunyo ŋolyontet nyitenyi kunye po oyeny nyepo kakitat nye kikwiy Yesu letut yu kowo kucone Yuteya kuco Kalilaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\