YOWANA 8

1[Yoto kunomen ci ake tokol kuwo kanyi. Ntene kuwo Yesu okoy tulwetap ketik ce cekure Seituninek. 2Ntowo kuyec kororn kuketitakey Yesu yec kowo okoy kotap Yiyintet. Koruruckey luket nyepo piko ce caŋ komut neto. Yoto kopur ŋony oŋnkucec kunet cekto. 3Kukwer konetikap ntarastinek oko Farasayek korket ake nye kicenäm kusekweyene oŋnkukoci kuyoŋe taytap piko tokol. 4Kumwoci cek Yesu kule, “Konetintet, kucenäm korkoni kumite kusekweyene. 5Om ntarastinekyacek, kikon Moses kule cewire rwontok korko nye yunyi kume. Kunyo mwowu ne nyi yawut?’’ 6Kimwoy cek kuyunyoto kule celotu neto sukuŋet cenyoru ŋolyontet nye kocewosontyine. Ntene kuyim Yesu kukäs ŋony oŋnkusile mornenyi ŋony. 7Nteyu kimite cek keyoŋ kutepe teputek, kuculkey Yesu oŋnkumwoci cek kule, “Ci ake tokol om akwek nye tompo kot kwiy miyotyo, kunyosyo nyoto kuwire neto rwantet?’’ 8Oŋnkuyim yec kusil ŋony 9Nteye kotolime cek ŋalecato, kupete akenke akenke, kunyosyo piko ceyec kunyo, okoy wokuŋet Yesu nkit oko korkonoto nye kimite kukeyoŋe yoto. 10Kuculkey Yesu oŋnkumwoci kule. “Cepyosyani, onto cekto? Puryo ci mpo akenke nye koŋet nye mokumutuŋ musankut?’’ 11Kuwekyi korkonoto kumwoci kule, “Mokoryontet, puryo ci.’’ Kumwoy Yesu kule, “Kunyo mpo ani puryo omutuŋ musanku, wecikey ntene mente towayiy yec miyotyo.’’] 12Kuŋololyi Yesu yec kumwoci cekto kule, “Oyiku ani lakweyet nyepo koret. Ci ake tokol nye karupa ani, mosukunyor lakweyet nyepo soponto nye komo kuwesetote menonet mpo kisic.’’ 13Kumwoci Farasayek neto kule, “Kemwowu nyi nyun yawut ŋalek ce cekuk nkit, kunyo puryo kot kupo manta ŋalekuk ce mwowu.’’ 14Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Puryo kot kuyunyo, nka kot omwowu ani ŋalek ce cikwani nkit ntene kupo ŋalekwani manta, omnye oŋnketi wule kyocone oko wule oweti, ntene puryo kot oŋnket akwek wule kyocone nto mpo wule oweti ani. 15Omüte akwek pate musanku om kasoteywek cepo pic, ntene puryo koto omutyini ani ci ake tokol musanku. 16Ntene nka kot mpo ye kamüt ani musanku, kupoyitu ŋalek cikwani manta, omnye puryo kot omite ani kwani nkit, mitowune Papamwani nye kiyokwo wule amite ani. 17Kicesil ntarastinek kwakwek kule ye kocömncin piko muncururwanik kosik oyeny kupoyitu manta ŋalekwa ce komwoy. 18Kunyo oporu ani ŋalek ce cikwani nkit, kuporu mpo yec Papamwani nyo kiyokwo ŋalekwani. 19Kutepe cek Yesu kule, Mite Papaŋuŋ ono?’’ Kuwekyi Yesu kumwoci kule, “Puryo kot oŋnketo ani akwek oŋnkupuryo mpo kot oŋnketi Papamwani. Nto kwonketo ani akwek nto kwonketi Papamwani.’’ 20Kimwowu Yesu ŋalecutecu tokol ye kimite kunetisyi om kotap Yiyintet om yepo koto nye citore sontukunek pesanik cepo kokotutek. Kipuryo ci nye kinäm neto om yoto, omnye kipuryo kot kwitita pesyenyi. 21Kumwoci Yesu cek yec kule, “Mosowecikey ani, kunyo mosoceŋata ani akwek, ntene mosopoku oponte miyotyemwoŋ. Puryo kot omuci akwek kot ape wule oweti ani.’’ 22Kumwoy Yutayek kule, “Poru ŋalecu so kule, mosukuketkey neto nkit kume, omnye komwoy kule, ‘Puryo kot okwoni akwek wule oweti ani’ ’’ 23Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Okwone akwek koret wuli po ŋony, ntene acone ani torot. Opoye akwek koroni, ntene mopoye ani koroni. 24Kuyu nyitenyi omne somwowok ani akwek kule, mosopoku oponte miyotyemwoŋ, kunyo mosopoku om miyotyemwoŋ ye puryo kot oyen akwek kule, ‘AYUYE ANI NYI’ ’’ 25Kutepe cek Yesu kule, “Nyi ku ŋo?’’ Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Kyomwowok ani kuceke keny. 26Mite ŋalek ce caŋ ce nömok akwek ce misyini omwowok oŋnkamüt musankut. Po manta neto nyo kiyokwo ani, kunyo omwocini koret ŋalek ce kyalim kukwane wule mite neto.’’ 27Kipuryo kot kusow cek kunket ŋalek ce kimwocini neto cekto ce nöme Papa. 28Kumwoci Yesu cek kule, “Ye konömnci akwek parak Weritap cito, yoto ye mosonket kule, ‘AYUYE ANI NYI’; oŋnku yoto ye mosonket kule puryo kot oyiye ani kiy om kamukeywekwani nkit, ntene omwowu pate ŋalek ce kikoneta ani Papa. 29Kunyo mitowune Neto nyo kiyokwo wule amite ani, puryo kwasta kwani nkit. Omnye oyiye ani pesyosyek tokol ŋalek ce ŋerece neto.’’ 30Kuyen piko ce caŋ ce kilim kumwowu Yesu ŋalecutecu. 31Yoto kumwoci Yesu Yutayek ce kacäm ŋalekyi kule, “Mosoyiku akwek konomikwani cepo manta ye koyen konetisyemwani, 32kunyo mosonket ŋalek cepo manta, mosukutyacak ŋalek cepo manta.’’ 33Kuwekyi cek kumwoci nto kule, “Ciku acek kesenisyekap Apram, tompo kot ciku acek kenyis mutwor cepo citake tokol, kunyo poru ne ŋalecu mwowu nyi kule, ‘Mosicityacak?’ ’’ 34Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, ci tokol ye yiye miyotyo kunye mutworintetap miyotyet nyoto. 35Puryo kot kupoytoy mutworintonoto kayato okokoy, ntene poyitu werit kayato okokoy. 36Omnye ye muce Werit kutyacak, kumuce kutyacak akwek kupoyit manta. 37Oŋnket kule oyiku akwek kesenisyekap Apram, oŋnkurok yec osyeme kule cepakäca ani, omnye puryo kot ocöme ŋalekwani. 38Oŋololi ŋalek ce kikoporwo Papamwani, ntene oyiye akwek ŋalek ce kimwowok papamwoŋ.’’ 39Kuwekyi cek kumwoci Yesu kule, “Apram kunye Papanyacek.’’ Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Nto yunye oyiku akwek lekokap Apram cepo manta nto oyiye yisyet nye kerkey nye kikwiy neto. 40Ntene omwowok ani okokoy ŋalek cepo manta ce kyalim kukwane wule mite Yiyintet, oŋnkurok omöce akwek kule cepakäca. Kipuryo kot kwiy Apram ŋolyo nye yunyi! 41Oyiye akwek ŋalek ce kikwiy mpo papamwoŋ.’’ Kuwekyi cekto neto kule, “Puryo kot ciku acek pantayek. Ceponte acek Papanyo akenke nyoto ku Yiyintet nkit.’’ 42Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Nto yunye Papamwakwek Yiyintet kupoyit manta, nto ocömo, omnye acone wule mite Yiyintet kunyo mite yawut yu. Omnye kipuryo kot aco om kamukeywekwani nkit, ntene kiyokwo ani Yiyintet. 43Omne sumosowu akwek oŋnket ŋalek ce omwowu ani? Omnye puryo kot omuytoy oŋnkolimnte lokoywekwani. 44Oyiku akwek lekokap papamwoŋ Setani nyewo nyepo oyik, kunyo omöce kule cerup corokyinotet nyepo papamwoŋ nyoto. Kiporin neto kuceke keny. Puryo kot kucöme neto kenyis ŋalek cepo komosta nyepo manta, omnye puryo kot kuponto ŋalek cepo manta. Ye kaŋalal, kumwowu pate ŋalek cepo mwiynan ce nöme neto nkit, omnye mwiynonin oŋnkukwanitap mwiynanet tokol. 45Ntene oŋololi ani omwowu ŋalek cepo manta, kunyo puryo kot oyeni akwek ŋalekwani. 46Ŋo om akwek nye muce kumwoy kutor kule oponte ani miyotyo? Omne sotay akwek moyen ŋalekwani ye komwowu ŋalek cepo manta? 47Ci nye cone wule mite Yiyintet kunye limntoy nyoto ŋalekap Yiyintet. Omnye puryo kot okwone akwek wule mite Yiyintet. Kunyo puryo kot olimntoy.’’ 48Kuwekyi Yutayek kumwoci Yesu kule, “Puryo kot cepoye acek ne manta cemwowu kule, yiku nyi Samariyoyin; oŋnkiponte oyinot!’’ 49Kuwec Yesu kumwoy kule, “Puryo, kot oponte ani oyinot, ntene oyweyi Papamwani, ntene puryo kot oyweyo akwek. 50Puryo kot acenye ani woyinto nye nyimwani nkit. Mite ake nye cenye woyinmwani nye mute musankut kucämnta ani. 51Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, puryo kot kume kenyis citake tokol nye kacäm kuyen lokoywekwani.’’ 52Kumwoci Yutayek neto kule, “Kocinket acek yawut kupoyit manta kule ponte nyi oyinot! 53Kime Apram, oŋnkupok workoyik, kunyi mwowu nyi yec kule, ‘Puryo kot kume kenyis citake tokol nye kacäm kuyen lokoywekwani.’ Yiku nyi so nyewo kupël papanyacek Apram? Soti nyi kule oyiku ŋo?’’ 54Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Ye kosutkey owoyitkey ani nkit, kupuryo kot kuponto woyinmwani latik, Papamwani nye kono woyinto, nyoto kunyo okure akwek Yiyintenyo, 55oŋnkurok yec kutompo kot oŋnket akwek neto, oŋnketi ani neto. Ye kotepe kot omwowu ani kule puryo oŋnket ani neto, mosoyeku mwiyn kuyu akwek. Kunyo oŋnket ani oŋnkoyweyi ŋolyontenyi. 56Kiŋerec papamwoŋ Apram kule mosakäs pesyemwani, kunyo kikäs oŋnkuŋerec.’’ 57Kumwoci Yutayek neto kule, “Tompo mpo kot punte nyi kenyisyek konom, kunyo kikäs nyi pa Apram?’’ 58Kuwekyi Yesu kumwoci cek kule, “Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, kutompo kot ceyi Apram oyuye ani nyi.’’ 59Yoto kukwey cek rwontok kule cewire neto, ntene kuwunynkey Yesu oŋnkunomen kuwete kotap Yiyintet


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\