MARKO 16

1Ntowo kupok Sapat, yoto kwal Mariyam nyepo Maktala oko Mariyam kametitap Yakopo oko Solome mwaninek ce poŋu topon sukuŋet kusut wokoyile mustap Yesu. 2Nteye kipesyetap Santey kukayec koret komwok asista, kupa cek okoy ye kimite mwenet. 3Nteye kimite kupeti om aran kuŋalalat kwicek nkit kumwoy kule, “Ŋo nye sukuwunuktowec rwantet nyo mite kurketap mwenet?’’ 4Yoto ntopere cekäs kacewunukto rwantet kucone kurket nyepo mwenet. 5Ntowo kupa cekto mwenet orit, yoto kukäs oyiperyo nye kelac siret nyelel nye koy nye kepur yepo yewutap tay. Kukite koromun. 6Kumwoci cicoto korucoto kule, “Monte cikite, ocenye akwek so Yesu nyepo Nasaret nyo kucewuyitocini murtowontet? Puryo kot kumite yu; Kokotutune met! Akäs pa yeto ye kucemuci. 7Kunyo ape yawut womwoci ŋalecu konomik wanak oko Petero, kule mite neto kuntowok akwek kuweti Kalilaya, wuloto wule mowokäse kuyu wulo kikimwowok akwek.’’ 8Kumiŋ cekto kukwa saŋ oŋnkurway kupete yepo mwenet, omnye kinäm muyotet oŋnkokite koromun. Ntene kipuryo kot kumwoci cekto citake tokol ŋolyo, omnye kinyokoritu. 9[Nteyu kowo kotutune met Yesu kororn ye kipesyetap Santey, kunyosyo kuporcikey Mariyam nyepo Maktala nyo kikwetyini Yesu neto oyik tisap. 10Kuwo Mariyam wokumwoci piko co kipontotikey oko neto ce kimite kurirtos kumesyi. 11Ntowo kulim cut kumwowu Mariyam kule sope Yesu oŋnkumwoy kule käkäs neto nkit, kutay cut macäm kule po manta ŋalekyi. 12Yoto om letut kuporcikey Yesu kuponto tonto ake konomik alak oyeny. Kimite konomik coto kupeti panwa nye kipeti koret saŋ. 13Yoto kuweckey konomik coto kupa wokumwoci konomik cut ŋalecato, ntene kutoyis cut macäm ŋalekwa. 14Nto om panta nyepo letut; kuporcikey Yesu konomik taman ok akenke ye kimite kukepur kwomisyi. Kuŋololyi Yesu cekto kupolyi omnye kitoyis meyen kuwuyekitu mukuleywekwa oko omnye kinyekeritu mecäm ŋalek cepo piko co kikäs Yesu kukotutune met. 15Kumwoci Yesu cekto kule, “Ape koret tokol kumukul, womwoci piko tokol lokoywek ce toponec. 16Mosukusop ci ake tokol nye keyen kucäm lokoywek ce toponec oŋnkyepatisan, nto ci ake tokol nye puryo kot kucömis, mosicemutyi nyo musankut. 17Mosicikoci piko tokol ce kocömis kuyen pelutocu: Mosukukwet oyik cekwol yitik om kaynemwani, mosukuŋalal ŋelyepik alak. 18Nka mpo ye kanäm Erenoy, nto ye kaye mwonet, kupuryo kot kupoköce. Mosukukemer cek yewuniyekwa piko ce mnyontos kusopco picoto.’’ 19Nto om letut yu kowo kuŋalal Mokoryontet Yesu oko cekto, cesut neto kuwo torot wokopure Yewutap tay nyepo Yiyintet. 20Yoto Kunomen konomik kupa wokumwaytat lokoywek om koret tokol. Kwiyis Mokoryontet om wule mite cek, kupor kule po manta lokoywek ce mwoytoy. Omnye kikoci neto cekto kamukeywek kwiy pelutok ce poru kamukeywek.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\