MARKO 9

1Yoto kumwoci Yesu cek kule, “Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, mite yuteyu piko alake ce keyoŋ ce puryo kot kupoku okoy ye kakäs cekto poytoyisyetap Yiyintet kuconi om kamukeywek.’’ 2Nto om letutap pesyosyek lö, kukwer Yesu Petero oko Yakopo oko Yowana kupa tulwet parak kwicek nkit. Nteye kimite cekto kuköse om konyekwa, kuwäl Yesu tonnyi om taymwacek. 3Yoto kuweckey sirokyi kulekececis kulelakitu koromun, nye puryo ci nye kowunin koret tokol nye muce kowun kulelakitu kuyunyoto. 4Yoto kukäs konomik coto somoku Moses oko Eriya kuŋolole oko Yesu. 5Kuŋalal Petero komwoci Yesu kule, “Konetintet kiy nye topon omnye cemite acek yuteyu, kunyo kany cetec acek kisarinek somok, mokwek ake nyeŋuŋ, kupoyit ake Moses, kupoyit ake Eriya.’’ 6Kiŋalal Petero kumwoy ŋalecato omnye kipuryo kot kunkete ŋalek ce kimwowu, omnye kimuyo cek koromun. 7Yoto kuco polyet oŋnkulum cekto rurwet, yoto kucone kutit polyet orit kuŋalal kumwoy kule, “Nyi kunye Werimwani camanet, olimnci neto!’’ 8Kumolmolen pakenke kukäsakästa konomik, ntene kipuryo kot kukäs citake tokol wokwek Yesu nkit nye kipontokey oko cekto. 9Nteye kimite cek tokol kurekune tulwet, kunkolontyi Yesu kumwoci cek kule, “Monte cemwoci citake kito nye kokäs akwek okoy ye kaciŋet kotutune met weritap cito.’’ 10Kucäm cek kurip ŋalek ce kumwoci Yesu. Ntene nteye kimite cek kwicek nkit kuŋalal kumwoy kule, “Mwowu ne ŋolyontoni kumwoy kule, ‘Citutune met’ ’’ 11Yoto kutepe cek Yesu kule, “Omne sukunete kumwowu konetikap ntarastinek kule, Eriya nye nyosyi kuco?’’ 12Kuwekyi Yesu kumwoci cekto kule, “Manta, Eriya nye nyosyi kuco cokusat kwitita kunyol tukuk tokol. Ntene omne sukumwowu silutekap Yiyintet kule mosukutaŋany Weritap cito koromun oŋnkyetay? 13Kunyo komwowok ani akwek kule kico Eriya keny, kunyo kikwici piko neto tukuk ce möce cek kuyu wulo mwoytoy silutekap Yiyintet ŋalek ce nöme neto.’’ 14Ntowo kukwa cekto okoy kupun wule kimite konomik cut, kwokunyor kupontokey co piko ce caŋ oko konetikap ntarastinek ce kimite kutintentyintos oko konomik. 15Yoto pakenke ye kotoköse piko Yesu kukite koromun oŋnkurway kupa ye mite neto wokusupay. 16Kutepe Yesu konomikyi kule, “Ŋal ne cu kotintentyintosi akwek oko cekto?’’ 17Kuwec cito akenke nye kimite kwenutap piko kumwoy kule, “Konetintet, kokweru ani werinyu kuco wule mite nyi, omnye ponto oyinot nye miyat nye kinäm nye puryo kot komuce kot kuŋalal. 18Ye kanäm kumilyini ŋony oŋnkukapus pukantet, oŋnkunyiy kelak, oŋnkuyam porto tokol. Kunyo kosom ani konomikuk kule kukwetyi oyik, ntene puryo kot komuc kot kukwet.’’ 19Kumwoci Yesu cekto kule, “Opo! Akwek pikap pinta nyepo pesyosyecu ce puryo kot kuponto koyenot! Mosopur ani oko akwek okoy oyu? Sutu werit kuco yu omite ani!’’ 20Yoto kusut cek lekwanato kuco ye kimite Yesu. Nteye kotoköse oyinotonoto Yesu, kunäm weroto kumilyi ŋony kumilmil oŋnkukapus pukantet. 21Kutepe Yesu kwan kule, “Kikowany pesyos ce tya kunöme kuyunyitenyi?’’ Kuwec kwan kumwoy kule, “Kuceke ku lekwa nye miniŋ. 22Kunyo kisyem porto aret ce caŋ kule apakäc, omnye wircini wule mite mata, oko peko orit. Ntene ye muci nyi yici kitake rirenec kalyec acek.’’ 23Kuwec Yesu kumwoci kule, “Omne semwowu kule, ‘Ye muci nyi?’ Mukoktos kiy ake tokol om wule mite ci nye keyen.’’ 24Yoto pakenke kuŋalal kupol kwanitap lekwet kumwoy kule, “Oyeni ani! Kalya ye moponte koyenot nye yeme.’’ 25Yoto kukäs Yesu kule mite kukwoni kotosyinikey piko ce caŋ, kupolyi neto oyinot nye miyat kumwoci kule, “Komwowuŋ ani nyi oyinot nye nöme cito kumiŋit kunämakay kutit kule, ŋete lekwani, ntene mente toketyikey yec!’’ 26Kunäm oyinoto lekwet kupol oŋnkupirto kumisto oŋnkuŋete kuwo. Yoto kwiyiytakey lekwet musyo nye kame, okoy kumwoy ci ake tokol om yoto kule, “Kame’’. 27Kunäm Yesu yewutap lekwet kukalya kuŋet kuyo, yoto kuŋet kuyo. 28Nto om letut yu kowo kuwo Yesu koto orit, kutepe konomik neto kule, “Omne yu kopuryo kot cimuc acek kot cekwet oyinot?’’ 29Kuwekyi neto kumwoci cek kule, “Puryo cimuce kot cekwet oyinot nye yunyi om aret ake tokol, somset pate nye muce.’’ 30Kunomene cekto wuloto kupa kupunte koretap Kalilaya nye kipuryo kot kumöce Yesu kule konketo piko wule omite. 31Omnye kinete neto konomikyi kumwocini kule, “Mosicenäm Weritap cito oŋnkyikoyito cekwer kuwo wule mite piko ce mosukupar kume, ntene mosiciŋet kotutune met om letutap pesyosyek somok.’’ 32Kipuryo kot kusow yoto konomik konket kule poru ne ŋalecato, ntene kumuyo cek yec yemo kutepe Yesu. 33Kukwa cekto okoy kupun Kapernaum. Ntowo kupa koto orit, kutepe Yesu konomikyi kule, “Ŋal ne co korwoke akwek otintentyintosi om aran?’’ 34Yoto kusisio konomik, omnye kiŋololonu kutintentyintos kwicek nkit om aran kule ŋo nyewo kupëlis om cekto. 35Kopur Yesu ŋony oŋnkukur konomik taman ok oyeny kukwa ye mite neto oŋnkumwoci kule, “Ye möce ci ake tokol kule oyiku kantoyintet nyepo piko, kuroke cicoto kwek cito nyepo letut om wule mite piko alak tokol kwek mutworintetap piko.’’ 36Yoto kunäm Yesu lekwa nye miniŋ kuyoŋe taymwacek oŋnkunäm kumot kopure kupesokyi, oŋnkumwoci cekto kule, 37“Ci ake tokol nye katoroc kuŋerekyi lekwa akenke om lekocu minkec nyi yunyi om kaynemwani, kunye katoroca kuŋerekyo ani cicoto; nto ci tokol nye katoroca kuŋerekyo, kunye puryo kot kukatoroca kuŋerekyo ani nkit, ntene kukatoroc kuŋerekyi mpo neto nyo kiyokwo ani.’’ 38Kumwoci Yowana Yesu kule, “Konetintet, kucekäs acek citake nye kukwete oyik om kayneŋuŋ ceyete acek cekerekte cicoto omnye puryo kot cepesetoti cepontotikey oko neto.’’ 39Kuwekyi Yesu kumwoci kule, “Monte ceyete cekerekte cico, omnye puryo kot kumite ci nye muce kot kwiy ŋalek cepo kakitat om swametap kaynemwani nye muce yec kot kuweckey om letut oŋnkuŋalalena ani kwapi. 40Ci tokol nye puryo kot kutoyec acek kunye nyinyo cicoto. 41Komwowok ani akwek ŋalek cepo manta kule, ci tokol nye kokonok akwek peko ce koye omnye oyiku piko cepo Kristo nye Ŋapanet, kunye mosukunyor cicoto kokotutyet nyenyi nye kocikoci.’’ 42“Nteye kamas kuwec ci ake tokol lekoy ce minkec ce yucu ce cömo ani kot kwiy miyotyet, kuroke cerotyi katitap cicoto rwantetap paka nyewo oŋnkyewirci ruretyet orit. 43Kunyo ye yewuŋuŋ nye sokyiŋ nyi ye sewurte, yep kuŋet! Omnye kaykay ye kewo nyi torot wule mite soponto nye topon nye moponte yewut ake kusir ye ponte yewuniyek tukway oŋnkiwo wule mite mata nye momise. 44[Wule wokwome om wuloto porwonikwa mokik ce mopoku oko mata nye momise.] 45Nteye kerenkeŋuŋ nye sokyiŋ nyi ye sewurte, yepta kuŋet! Omnye kaykay ye kewo nyi torot wule mite soponto nye topon nye meponte kerenket ake, kusir ye ponte kerenkok tukway oŋnkiwo wule mite mata nye momise. 46[Wule wokwome om wuloto porwonikwa mokik ce mopoku oko mata nye momise.] 47Nteye koŋnta nyeŋuŋ nye sokyiŋ nyi ye sewurte, lotu kulot! Omnye kaykay ye kewo nyi wule mite poytoyisyetap Yiyintet ponte koŋnta akenke kusir ye ponte konyek tukway oŋnkyewirciŋ wule mita mata nye momise. 48Wule wokwome paronkikwa mokik ce mopoku oko mata nye momise. 49“Omnye mosicitoye ci ake tokol mata kuyu wulo citoye nkuyek misyontet. 50Topon misyontet, ntene ye komokunomu, omuci akwek kulene kot awec yec kot kunom? Roke oponte akwek misyontet, oŋnkocämnkey opurte kalyet akwek kwakwek nkit.’’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\