FILIPIK 2

1Tosukey ra swamet om soponwek cikwok ye opoye Kristo nto puryo? Oponte akwek tolosyet oko kokolyoyisyet om wule mite ci ake tokol om akwek? 2Kunyo oŋereco ani kuyema topon ye opurtoy kasoteywontet akenke, oŋnkoyomekey, oŋnkoyome soponwek cikwok, oŋnkocomncine ŋolyo ake tokol akwek kwakwek nkit. 3Monte cipurte corokyinot nto silot nyepo perperyo. Ntene möce otoloyitu oŋnkosut piko alak kwek cewoyec kupëlok akwek. 4Monte cisot tukuk ce nömok akwek, ntene osoti tukuk ce nöme piko alak. 5Möce oponte akwek kopurto oko kasoteywek ce kerkey co kiponto Yesu Kristo. 6Kikerkey Yesu okokoy oko Yiyintet, Ntene kipuryo kot kusyem om swamet kule oyoyeckey oko Yiyintet, 7Ntene kicämnta nkit kwasta woyinto, Oŋnkusutkey kuyu mutworin, oŋnkwek ci, oŋnkuporkey kuyu ci nye yu acek. 8Kutalayit oŋnkurup aret nyepo koyweyisyet okoy kunyor met, met nyepo murtowontet. 9Om ŋolyontoni, kuye sukuŋet kukoci Yiyintet neto atepto nyewo om torot, oŋnkukoci kaynet nye pële koynok tokol. 10Sukuŋet om kaynetap Yesu, Kuye kukutuny tukuk tokol cepo torot oko koret ŋony, oko cepo kapkompic oŋnkusay neto. 11Oŋnkurarta kutor tokol kule Yesu kunye Mokoryontet, om woyinto nyepo Yiyintet Papa. 12Kunyo coronutekwani, kuyu wulo kyoyweya ani akwek okokoy yo kicepontekey, kunyo ayweya yawut koromun kupëlis ye mocepontekey. Olimnte ŋalek ce omwowok. Otosyikey oyiyisye om koyweyisyet oko potanet, sukuŋet awaŋnte kosopet nyimwoŋ. 13Omnye mite Yiyintet nkit kwiyisyi om wule omite akwek, sukuŋet kuwecak ocömisye oŋnkoywey arup ŋalekyi ce ŋerece neto. 14Oyiye kiy ake tokol nye puryo kot oŋunyŋunyi nto otinteni. 15Sukuŋet oporukey oyiku piko ce tililec ce puryo kot kuponto lelis, kuyu lekokap Yiyintet ce toponec ce minye koret nyepo piko ce kiwuryo ce mosotin. 16Mosokoci akwek cekto lokoywek cepo soponto. Ye kayiy kuyunyoto mosonyoru ani ŋolyontet nye kosilekey om wule omite akwek om pesyetap Kristo, omnye mosukupor kule kipuryo kot kupotyo püc pate titiret nyimwani oko yisyonutek tokol ce kyayiy. 17Koyenet nyimwakwek kunye korosyontet nye cikocini Yiyintet, kunyo muce pesyet ake kot kacitata korotik cikwani sukutosyi kuwoyit korosyontet nyimwoŋ. Ye keyakay kuyunyoto mosaŋerec koromun wanak oko akwek tokol. 18Kunyo misyini aŋerec mpo akwek tokol wanak oko ani. 19Asoti ani kule ye kacäm Mokoryontet Yesu Kristo, mosoyoku Timosewo kuco lakwar wule omite akwek. Amöce kule kutitiro lokoywek ce kwone wule omite akwek. 20Timosewo pate nye sote ŋalek ce karkey oko cikwani, oŋnkusotok akwek. 21Sote ci ake tokol tukuk ce nöme soponto nyenyi nkit pate, ntene puryo kot kusote yisyetap Yesu Kristo. 22Kunyo oŋnket akwek nkit latik ce ponto Timosewo. Oŋnket yisyet nye kikyiy acek tukway kuyu werit oko kwan. Kikyiyisye tukway cemwaytate lokoywek ce toponec. 23Asoti kule mosoyoku ani neto kuco wulo omite akwek ye konket wule mosukupeta ŋalek cikwani nkit. 24Kunyo okenekey Mokoryontet kule mosamuc ani nkit aco lakwar okoy wule omite akwek. 25Kwasot kule roke oyoku yeyanyo Epafrotito kuketkey wulo omite akwek. Neto kunye kiyokintet nyimwakwek nye kikalya ani koromun. Kyiyisyi ceporye yisyet kukolyo ani. 26Möce neto kule nto akäsak akwek, kunyo kukusot koromun omnye kyolim akwek kule kikimnyan. 27Kikimnyan manta nye kikirik kume ntene kukalya Yiyintet. Kipuryo kot kukalya Yiyintet neto nkit pate, ntene kikalya mpo ani kusop neto omnye kinumuneno lokik ce caŋ. 28Kunyo amöce koromun kule oyoku neto kuco wulo omite akwek sukuŋet aŋerec akwek ye kokäs neto oŋnkupok lokik cikwani ce kwoponte. 29Oŋerekyi neto om ŋerekwek tokol kuyu yeya om Mokoryontet. Möce kule ayweyi akwek piko tokol ce kerkey oko neto. 30Omnye kicilile yosic kume om yisyet nyepo Kristo, kikoyito soponto nyenyi sukuŋet kukalya ani om kaynamwakwek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\