FILEMON 1

1Cone parwani wule amite ani Paul nye ratat om mopusi kupo Yesu Kristo, oŋnkucone wule mite yeyanyo Timosewo. Cesiluŋ acek nyi corwenyo Filemon nye kyiyisyi tokol, 2oko yeyanyo Apia oko sikorintet nye kyiyisyi tokol Arkipo oko pikap Yiyintet tokol ce tuytos koŋuŋ. 3Kante kukonok akwek Papanyo oko Mokoryontet Yesu Kristo poypoyet oko kalyet. 4Yeya Filemon, osomuŋ ani okokoy ye amite osome, oŋnkokostoy Yiyintemwani. 5Omnye olime cömisyet nye ponte nyi om wule mite pikap Yiyintet tokol oko koyenet nye ponte om wule mite Mokoryontet Yesu Kristo. 6Osome kule roke kutosyikey kupoyit swama koyomotet nye ceponte acek oko nyi kuyu piko ce kikoyen sukuŋet cinket kupeyok tokol ce ceponte om soponnwekyo om wule mite Kristo. 7Yeya, kosutwo ani cömisyet nye ponte nyi ŋerekwek ce caŋ oko titiret, omnye kweŋerec nyi mukuleywekap pikap Yiyintet tokol. 8Kwomuci ani oyiku nyikan om Kristo kot omwowuŋ kule yiy kito nye misyini ceyiy. 9Ntene cömisyet kunye sutwo ani osomiŋ ye kotoyiye kuyunyo. Oyiye kuyunyoto nka kot koyiku ani Paulo kiyokintet nyepo Yesu Kristo. Kunyo amite yawut mpo pantanyi oyiku mopusyo kupo kaynetap Yesu. 10Kunyo kosomiŋ om kaynetap Onesimo nye Werimwani nkit om Kristo. Omnye kwoyiku ani kwan om koyenet omite mopusi. 11Kipuryo kot kuponto neto latik om pesyosyek alak om wule mite nyi, ntene ponto yawut om wule cemite acek tukway ani oko nyi. 12Kunyo koyoku kuketkey wule mite om mukuleyto akenke. 13Kwomöce ani kule opurte neto om wuli ye tomite mopusi kupo lokoywek ce toponec, sukuŋet kukalya om otepto nyeŋuŋyi. 14Ntene puryo kot amöce kule osomiŋ ŋolyo nye puryo kot cäm nkit, puryo kot kuroke cisimnciŋ kule talayitu, ntene möce ye kecäm nyi nkit. 15Pesyet ake kiwete Onesimo wule mite nyi kuwany pesyos ce ŋeri kule sukuŋet kuketkey kwopur tukway okokoy. 16Kimo kumutworin yawut, ntene kitosyikey kupël mutworin omnye kikwek yeya om Kristo. Kikwek cito nyepo latik koromun om wule amite ani oŋnkuponto latik ce caŋ om wule mite nyi kuyu mutworin oŋnku yeya om Mokoryontet! 17Kunyo; ye cömo ani nyi nye cicintosi tukway, kuroke toroc ŋerekyi neto kuyu wulo ketetorokto ŋerekyo ani. 18Ye kikwiy neto ŋolyo nye miyat om wule mite nyi, nto ye ponto pesento nyeŋuŋ, yitwo ani pesento nyoto. 19Kosil ani nkit om yewumwani kule, “Ani Paulo nkit nye mosoyoku peaento.’’ (Puryo kot kuroke osotuŋ ani nyi kule yoco ani nyi soponnüŋ) 20Kunyo yeya, kalya comwo ŋolyontoni om kaynetap Mokoryontet, roke ŋerec mukuleyto nyimwani kuyu yeya om Kristo. 21Oŋnket ani kupoyit manta ye osile ŋalecu kule meseyiy kuyu wulo kosomiŋ, oŋnkonket kule meseyiy tosyikey kukeyta. 22Ntene yec oŋnkoyiytowo koto nye moru, omnye, oŋnket kule mosukuwec Yiyintet somet nyo osome akwek, mosukukalya Yiyintet aco okoy wule omite akwek. 23Kasupayiŋ Epafra nye cepontekey om mopusi om kaynetap Yesu Kristo. 24Kunyo kesupayiŋ piko co kyiyisyi acek tokol, Marko oko Aristariko oko Tema oko Luka. 25Opurte akwek poypoyetap Mokoryontet Yesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\