ŊOŊUTOK 2

1“Ŋalek cepo malayket nyepo pikap Yiyintet cepo Efeso silyi kule; “Kwone ŋalecu wule mite neto nyo nöme kokelik tisap om yewunyi nyepo tay, oŋnkuwesetote kwenutap sokotik tisap cepo Sapunek ce yoŋe tarinek. 2Oŋnket ani yisyonutekuk tokol, oŋnkonket swamet nyeŋuŋ, oko muytocinotet nyeŋuŋ. Oŋnketi kule puryo kot muytocini nyi piko co miyotec, oŋnkwesyem piko co kurekey kule ciku kiyokik oŋnkurok yec kupuryo kot ku kiyokik cekto, okoy nyoru kule mwiynot pate. 3Oŋnketi kule muytocini nyi oŋnkitaŋany kupo kaynemwani, ntene mopoku swamet. 4Ntene ponte ŋolyontet nye onyercineniŋ kunyi kule, puryo icömo ani nyi yawut kuyu wulo kiyunte kunyo. 5Kunyo möce sot co kiwurte! Oŋnkirenynkey iyiyisye kuyu wulo kiyunte kunyo. Nteye puryo kot renynkey mosaco ani oŋnkyonumu sokotyet nyeŋuŋ nyepo Saput nyo mite sokotik tisap co yoŋe tarinek. 6Ntene ponte ŋolyontet akenke nye topon nyi kule senkeri tukuk ce yiye piko co rupe Nikolaitanik, kuyu wulo osenkeri mpo ani nkit. 7“Kunyo nye ponto yitik ce limnte, kunye misyini kulimnta ŋalek ce mwocini Muyet lukosyek cepo pikap Yiyintet! “Nto co koporyo kot kupëlis, mosokoci kwam omik cepo ketit nyepo soponto nye kipite mparetap Yiyintet.’’ 8“Nto malayket nyepo pikap Yiyintet cepo Simurna silyi kule, “Kwone lokoywecu wule mite neto nyepo tayta oŋnkupo letut, nye kime oŋnkusop yec. 9Oŋnketi ani toŋoŋutek cekuk oko pananiyantit nyeŋuŋ, ntene yiku mokoryo kopoyit manta! Oŋnketi ŋalek ce miyotec ce ŋololeniŋ co kurekey kule ciku Yutayek, oŋnkurok yec kupuryo ku Yutayek cekto; ntene luket nyepo setanit! 10Mente omuye mpo kisic om kiy ake tokol nye karik otaŋanye. Limnte! Mosukusyemak Setani nyewo nyepo oyik; kukertak mopusi alak om akwek, mosotaŋany kuwany pesyosyek taman. Otitir om swamet nka kot mpo koyek met, mosokonok ani soponto kwek kokotutyet nye kopëlisye. 11“Kunyo nye ponto yitik ce limnte, kunye misyini kulimnta ŋalek ce mwocini Muyet lukosyek cepo pikap Yiyintet! “Puryo kot kutoŋonye met nyepo oyeny piko co kiporyo kot kupëlis.’’ 12“Nto malayket nyepo pikap Yiyintet cepo Perkamo, silyi kule, “Kwone lokoywecu wule mite neto nyo ponto rotwetap cok nye ŋatip koromun. 13Oŋnketi ani wule minye nyi, minye wule mite ŋeceretap poytoyisyetap Setanit. Ntene kipuryo kot taya om koyenet nye ponte om wule ani, nka mpo yo kicepoköce Antipa muncururwet nyimwani nye cikenekey nyo kicepakäce kayta nyewo wule minye Setanit. 14Ntene oponte ani ŋalek tukusic ce osenkereniŋ: mite om akwek piko alak ce rupe konetisyetap Palam nye kinet sukuŋet kwiy pikap Israel miyotyet kwam omik ce kicesoci oyik kerkeyik oŋnkwiy sakwayanatet. 15Kunyo mpenyi ponte piko alak ce rupe konetisyet nyepo Nikolaitanik. 16Renynkey yaste miyotyonik cekuk! Nteye puryo, mosoaco lakwar okoy wule mite oŋnkoporye cekto oyiyisye ŋotipcet nyi cone kutimwani. 17“Kunyo nye ponto yitik ce limnte, kumisyini kulimnta ŋalek ce mwocini Muyet lukosyek cepo pikap Yiyintet! “Mosokoci nye koporyo kot kupëlis Mana nye wuŋat. Mosokoci ci ake tokol om cekto rwantet nye miniŋ nyelel nye kicesil kaynet nyelel nye menkete ci tokol, nkete pate cito nyo kinyor.’’ 18“Nto malayket nyepo pikap Yiyintet cepo Siyatira, silyi kule: “Kwone lokoywecu wule mite Weritap Yiyintet nyo loytos konyek ceci kuyu mata, nye lekecectos kerenkokyi kuyu tayet nye kacesit. 19Oŋnketi ani ŋalekuk tokol ce iyiye nyi, oŋnketi cömisyet nyeŋuŋ, koyenet nyeŋuŋ, oko yisyet oko muytocinotet. Oŋnketi kule yiye yawut yisyonutek ce caŋ kusir ce kipo tay. 20Ntene oponte ŋolyontet akenke nye osenkereniŋ kunyi kule, muytocini korkono cekure Yesepel, nye kurekey kule oyiku kiyokintetap Yiyintet. Neto kunye nete oŋnkumas pikwani okoy kwiy sakwayanatet. 21Kwokoci neto poroyinto kurenynkey kwasta miyotyonikyi, ntene mocöme kule ayaste sakwayanatet. 22Kunyo mosowirci neto kwiririt wule mosukutaŋany koromun oko piko co yiye sakwayanatet oko neto. Mosayiy ŋolyontoni tos pate ye karenynkey cekto kwasta miyotyonik ce kikwiye oko neto. 23Mosapakäc mpo piko co rupoti neto, sukuŋet lukosyek tokol cepo pikap Yiyintet konket kule ani kunye oŋnketi kasoteywekap piko tokol oko tukuk ce möce. Mosokoci ci ake tokol om akwek kuyu wule tento yisyet nye kiyiy. 24“Ntene akwek piko alak cepo Siyatira ce puryo kot orupe konetisyet nyoto. Akwek co puryo anetkey ŋalek ce kure alake kule, ‘Ŋalek ce wuŋotin cepo Setanit.’ Komwowok kule puryo kot akonok nyikisinto ake. 25Möce akwil koromun ŋalek co oponte yawut okoy opunu ani. 26- 28Co kepëlis oko co kakwil kwiy yisyonutekwani okoy pesyet nyepo letut, kuce mosokoci kupayta yemosyek, kuyu wulo kikono ani Papanyu kamukeywek. Mosukupoytoyis kwiyisye kipoket nyepo karnet oŋnkutitir cekto kuyu terenik cepo menonik. Mosokoci ani neto nyoto kokelyet tapoyantet nyepo kororn. 29“Kunyo nye ponto yitik ce limnte, kunye misyini kulimnta ŋalek ce mwocini Muyet lukosyek cepo pikap Yiyintet!’’


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\