ROMEK 16

1Kaporwok ani akwek yeyanyo Foipe nye kokolyoyintet nyepo pikap Yiyintet ce mite Kenkeriya. 2Atoroc neto om kaynetap Mokoryontet kuyu wulo roke kwiyta pikap Yiyintet. Akalye om kakalyayet ake tokol nye möce. Omnye kukakalya neto piko ce caŋ oŋnkukalya mpo ani nkit. 3Osupoywo ani Prisika oko Akwila, ce kikyiyisyi tokol yisyetap Yesu Kristo. 4Cekto kuce kikoyto soponwek cikwa kusorwo ani. Okostoy cekto koromun nye puryo ku ani nkit, ntene kostoy mpo pikap Yiyintet tokol cepo Lamek. 5Osupoywo mpo pikap Yiyintet ce rurukyinikey kot nyimwa. Osupoywo corwemwani nye ocöme koromun Epaineto. Neto kunye cito nye kinyosyo kuyen Kristo om koretap Asia. 6Osupoywo Mariyam nye kikwiyis yisyet nyewo koromun om wule omite akwek. 7Osupoywo Antroniko oko Yunia pikwani ce Yutayek ce kicepontekey tokol om mopusi. Kicinket cekto koromun om wule mite Kiyokik. Cekto kuce kunyosyo kwek Kristayek kutompo kot oyiku ani. 8Osupoywo Ampliato nye corwemwani koromun om Mokoryontet. 9Osupoywo Urpano nye kyiyisyi tokol yisyet nyepo Kristo oko Staku nye corwemwani koromun. 10Osupoywo Apele nye kicinket kule po manta koyenet yenyi om wule mite Kristo. Osupoywo pikap Yiyintet cepo kotap Aristopulo. 11Osupoywo Erotiyana nye Yutoyin oko mpo yeya Kristayek cepo kaytap Narkisi. 12Osupoywo Trufena oko Trufosa ce yiyisyi yisyetap Mokoryontet, oko corwemwani Perusi, nye kikwiy yisyet nyewo nyepo Mokoryontet. 13Osupoywo Rupo cito nye tokunot om Mokoryonetet, oko kamet nye kisuto ani kuyu Werinyi. 14Osupoywo Asunkrito oko Plekon oko Erme oko Patropa, oko Erima oko mpo Yeya Kristayek alak tokol ce pontokey oko cekto. 15Osupoywo Filoloko oko Yulia oko Nereya oko cekwam, oko Olumpa oko piko tokol cepo Yiyintet cepontokey oko cekto. 16Asupaykey akwek nkit oŋaŋutkey kuyu mpo yeya. Kesupayak akwek pikap Yiyintet tokol cepo Kristo. 17Mpo yeya, konkolonwok ani kule, oripkey koyenet nyepo piko, co toye konetisyet nyo kicinet cekto, oripkey pico. 18Omnye puryo kot kwicini yisyet Mokoryontet Yesu Kristo piko ce yiye ŋaleca, ntene poye pate mucesta nyimwa nkit. Omnye perpere cekto kumas kasoteywekap piko ce moponto ŋolyo; kwiyisye ŋalekwa ce ŋerekyini piko. 19Kilim ci ake tokol koyenet nyimwoŋ nyepo lokoywek ce toponec, kunyo oyiku ani ŋerekat om wule omite akwek. Amoce kule oŋomekitu om kiy ake tokol nye topon, oŋnkumöce kule opur nye moponte lelis nyepo miyotyet. 20Nto Yiyintet nye lukune kalyet nyinyacek kunye mosukoturpup Setanit kopurune kerenkokwok ŋony. Opurte akwek poypoyet nyepo Mokoryontet Yesu. 21Kesupayak akwek Timosewo nye kyiyisyi acek tukway yisyet, kunyo kesupayak mpo Lukio oko Yason, oko Sosipatro ce Yutayek cekto. 22Ani Tertiyo nye kusile parwani, kasupayak om Mokoryontenyo. 23Kesupayak akwek Kayo nye apurune ani kanyi oŋnku konyi kunye rurukyinikey pikap Yiyintet. Kesupayak Erasto konorintet nyepo pesanikap moŋet oko yeyanyo Kwarto. 24[Kunyo opurte akwek tokol poypoyetap Mokoryontenyo Yesu Kristo. Yunyoto] 25Akante cikaste cikoci Yiyintet woyinto. Muce neto kukonok akwek okwilokisye om koyenet, kuyu wule yunto lokoywek ce toponec om kenyisyek co kitil. 26Kunyo yawut, kucipor kutok ŋalecutecu kupunte silutekap workoyik oko wule mwoytoy Yiyintet nye mopoku, kuciporci yawut yemosyek tokol, sukuŋet kuyen oŋnkuyweyis. 27Kupoyit woyinto Yiyintet nye neto nkit kunye ŋom kupunte wule mite Yesu Kristo okokoy oko okokoy. Yunyoto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\