1 Kworêntiɲê 1

1Nôbi Pol, wo Emen uwôgen bi ené yi ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wori hen. Nibay naɲ yênena Sôstên 2a lê magtubu hende to hen biɲ églis to Emen to sa iyé Kworênt a ka ôbi ɗiji gay sa kibi biɲare toji naɲ Krist Jésu, aɲ ré yiji bay bô bôrê naɲ ɓiɲé kêm ka mô naɲ kiriɲ kiriɲ, aɲ uwôge hini Kelma woji Jésu Krist wo na kwoni men hen. 3Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 4En liɲ Emen wuɲê dosé kwôy kwôy wô sarŋge. Ôbi li dô naɲ ken sa kibi biɲare to ken biɲ naɲ Jésu Krist hen. 5Sa kibi biɲare to ken biɲ naɲ Krist Jésu hen aɲa Emen né béŋge ari uɲé kêm hen. Ari uɲé bay ka hen ka pôni a na: henê kwôlê men, henê aŋga gay gay hen a men. 6Derê tô kwôlo gengiɲ sa Krist dôbe hanêri perêrŋge a. 7Aɲ kiriɲa na ken mô kerem gem wulê wo Kelma wona Jésu Krist wo na nini geléŋge hen réé heraɲ hen na, tiɲay ani kani ka gengiɲ sa Tunu lêŋge ré. 8Men, ôbi a geréŋge tô ayê bôô woŋge a kwôy aɲ bi kené yiɲ ɓiɲé ka kwôni uwôl kwôlê sarji a ré, sa to Kelma Jésu Krist a heraɲ wô jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé hen. 9Emen na ôbi bôô pôn, aɲ na ôbi a uwôgêŋge bi kené biɲ naɲ Kemari Jésu Krist Kelma wona hen. 10Yênên, en uwôlêŋge naɲ hini Kelma wona Jésu Krist bi kwôlê woŋge ré biɲ men, bi kariɲare ré naɲ perêŋge a a men, niɲba, bi kené biɲ pôn yôd naɲ ermé woŋge men, naɲ aŋga ken genge hen a men. 11Wôsa yênên, en toy kwôlê woŋge kibi ɓiɲé ka iyé Klowé mega wo kariɲare ré yi perêrŋge a. 12Kwôlo en kôl hen na, en toy mega wo i i kôba, ré kôl ɗiré na kwo Pol ɗi men, ɗiré na kwo Apolôs ɗi men, ɗiré na kwo Piyêr ɗi men, ɗiré na kwo Krist ɗi a men. 13Hen ba, ken erem mega wo Krist ré kariɲ kwône hen iyôŋ ba? Na Pol a ma wô sarŋge sa gurô tagelê hen ba? Batêm to bay na lêŋge hen ba, na naɲ hini Pol ba? 14En liɲ Emen dosé wôsa kwôni wo en liri batêm perêŋge a hen ba, naɲ. Na si Krispus naɲ Gayus mera a na ené liji batêm, 15aɲ bi kwôni ré kôl ré na naɲ hini Pol a bay ré lêŋge batêm né. 16Ɗi jan, en gôrbiɲ, ɓiɲé ka bô iyé Êstépanus kôba, na en liji batêm men, niɲba, tô ka baa hen na, en hôn wo ené liɲ kwôni wo ɗaŋgi batêm né. 17Wôsa Krist na joon wô liɲ ɓiɲé batêm né, niɲba, na wô ulê béré Kwôlo Dôri wori naɲ gwosoy kwôlê wo gawra ré, aɲ bi ré li aɲ temare to Krist to sa gurô tagelê hen ré yi aŋga beray mera ré. 18Béré wo gengiɲ sa temare to Krist to sa gurô tagelê hen na, yi na aŋga gali tu ɓiɲé ka ca mênê hen, niɲba, nabay ka Emen ɗa gôliɲ naɲ na hen na, temare to Krist na néé wo Emen. 19Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a niɲ kôl iyôŋ ba: «Na mênê tu melênê wo bay tu melênê men, na mênê henê aŋga bay henê are a men .» 20Iyôŋ ba, na kwôli mi a nana kelê gengiɲ sa bay henê are men, bay lêre magtubu men, bay nariɲare kwôlê a men ka sa terare a nà niɲ ba? Emen gel mega wo tu melênê wo sa terare a nà, ré na kubrare. 21Emen naɲ melênê wori na gey bi ɓiɲé ka sa terare a ré hôni naɲ melênê woji ré, niɲba, ôbi gey gôliɲ naɲ ɓiɲé ka bi bôrji sa kwôli wo nini uwôl béréri aɲ bay bô mega kwôlo gali hen. 22Wôsa Jubɲê gey na aŋgaɲ giɲê niɲba, Grêkɲê ba, gey kwoji na tu melênê. 23Niɲba, nibay nini uwôl na béré kwôlo gengiɲ sa Krist, kwo Emen dôri hen wo ma sa gurô tagelê hen. Béré kwôlê bi wo hen na, yi na mega kwôle woɲ tiiré kiriɲ tu Jubɲê men, na kwoɲ galê tu Grêkɲê a men. 24Niɲba, ɓiɲé ka Emen uwôgeji ka na Jubɲê men, Grêkɲê a men hen na, na Krist a na néé wo Emen men, tu melênê wori a men. 25Wôsa aŋga ɓiɲé bô mega kubrare to Emen hen na, na aŋgaɲ tu melênê ka gôliɲ sa tu melênê wo gawrê men, aŋga ɓiɲé bô mega iya wo Emen hen kôba, na néé wo gôliɲ sa kwo gawrê a men. 26Yênên, kenbay ka Emen na uwôgêŋge hen na, na kena si i ba? Wôsa naɲ ermé wo gawrê na, perêrŋge a hen na, bay tu melênê na kwône ré men, bay néé kôba, na kwône ré men, ɓiɲé ka damné kôba, na kwône ré a men. 27Niɲba, Emen pô aŋga ɓiɲé bô mega aŋga gali hen, uwôliɲ tayre sa bay tu melênê a men, ka bay bôrji mega ré iya hen uwôliɲ tayre sa bay néé a men. 28Ôbi ay aŋga dê ka sa terare a nà, ka bay bô mega ani ré, réba ka bay kaɲ a men hen, bi ɗiré mêniɲ ka bay bô môɲ ré na ka dôri ɗi hen. 29Aɲ bi tumô Emen ba, kwôni ré diɲ deŋgôri ré. 30Niɲba, Emen dayêŋge naɲ Krist Jésu kwo Emen ɗiri mega tu melênê wona iyôŋ hen. Na sa kibri aɲa nana yiɲ ɓiɲé kaɲ derôre men, ka yi naɲ jeŋgêrji men, ka mô sarji seŋge a men hen. 31Iyôŋ ba, liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo gey dê deŋgôri ba, bi di wô sa kibi aŋga Kelma li hen ɗi .»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\