1 Kworêntiɲê 10

1Yênên, en gey bi kené hôn mega wo môɲêrni kêm na ré mô tô kiriɲ ka geri a men, bay kêm na ré ɗay cér wo dami hen a men. 2Tô kiriɲ ka geri bay ka hen men, cér wo bay na ɗay hen a men na, yi mega bay na ré liji batêm kêm mega bay tô Moyis iyôŋ. 3Men, bay kêm ômji kwô woɲ giɲê wo Emen 4men, bay yi kam kaɲ giɲê ka Emen a men. Men, bay yi kam kaɲ giɲê ka so kabrê keram a ka ô naɲ ci hen. Keram bi wo hen, na Krist bi naɲ yiri. 5Cêgi are bay ka kêm hen kôba, bô Emen dôri sa ka pôni a ré kwône, na ôbi a, temayriji ré yiɲ bijak bijak derô gwôlê hen. 6Iyôŋ ba, are bay ka hen yi mega aŋgaɲ gengé perêrna, bi doy aŋga habiɲ ré lêna mega wo na liɲji hen iyôŋ né. 7Yéŋge bay tibé kamrê mega ka pôni na yiɲ hen iyôŋ né, mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Bay mô ôm men, yi men, aɲ henaji ta wôô .» 8Na yéŋge bay yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ mega ka pôni perêrji a na liɲ hen iyôŋ né, bay na li hen iyôŋ aɲ ɓiɲé na ma sak tôre wôô kibi subu tu tare pôn . 9Na séléŋge Krist mega wo ka pôni na séliɲ Emen hen iyôŋ né, bay na li hen iyôŋ, aɲ kalaw na gederéji duu . 10Ɓarêŋge mega wo ka pôni na ɓariɲ hen iyôŋ né, bay na ɓar hen iyôŋ, aɲ mana wo Emen woɲ ôbi deré kiriɲ hen, na sa derji . 11Are bay ka hen sa sa kam Israyêlɲê mega aŋgaɲ gelé iyôŋ wô haliɲ ka ɗaŋgi men, na liɲ bô magtubu to Emen a wô halêna nabay ka kemnêŋgi ka tô terare baa ɗa wo ta kerê sarna niɲ hen men. 12Iyôŋ ba, hena ôbi ayê bôô ré erem mega wo ɗiré ɗubu iyêre tô ayê bôô wori a ba, bi ôbi bô dô wô wo maa kuriɲ. 13Aŋga gay gay ka séléŋge hen na, na sél na ɓiɲé kêm hen iyôŋ men, niɲba, Emen na ôbi bôô pôn ɗiba, a ɗé bi aŋgaɲ sélé bay ka hen ré ɗê sarŋge ré men, ôbi a béna geré bi nana ɗebiɲ geraŋ tô a, aɲ bi nana dôriɲ bô a. 14Milɲên kaɲê, na ôbi a, ené kelêŋge hen, geriɲge kamrê. 15En iyêl mega ené kôliɲ na bay tu melênê iyôŋ, kenbay ken kôbe bô kwôlo na kelê hen. 16Gwoyi yê kam to Kelma to nana liɲ Emen dosé wô sare hen ba, gel na wo nana biɲ pôni naɲ kwôbri Krist ré ba? Men, mapa wo nana ɓiilê hen ba, gel na wo nana biɲ pôn naɲ yi Krist a men ré ba? 17Mega wo mapa pôn hari aɲ nabay ka kwôni hen nana daɲ sara hen na, gel na wo nana na kurôŋgi yi wo pôn, wôsa na mapa bi wo pôn hen a nabay kêm nana céɲ hen. 18Berêŋge Israyêl ka ôm aŋgaɲ bê kwôbe hen na, bay biɲ pôn na naɲ Emen wo kini bê kwôbe bay ka hen yi gengiɲ sari hen ré ba? 19Na ba, en gey kelê tanare to bay ré tibiɲ kamrê hen ba, ré na are ba? Réba en kôl kamrê a ré na are ɗi ba? 20Na hen iyôŋ né. Niɲba, en kôl iyôŋ ba, aŋga bay henê Emen né bi bi bay ré biɲ kwôbe hen na, bay biɲ na tunu to habiɲ ɗiba, bay biɲ na Emen né men, en gey bi kené biɲ pôn naɲ tunu to habiɲ né a men. 21Ka yê are bô gwore to Kelma men, hô yiɲ naɲ gwore to tunu to habiɲ a men né, men, ka emê naɲ Kelma men, hô emê naɲ tunu to habiɲ a men né. 22Hena kené li hen iyôŋ ba, ken woge bi Kelma ré li terbére. Na ba, néérna a gôliɲ kwori ba? 23Ken kôl: «Are kêm na kaɲ lê» na tiri, niɲba, are kêm dô lê ré men. «Are kêm na kaɲ lê», niɲba, are bay ka kêm hen a biɲ églis néére ré. 24Bi kwôni woge derê wori mera ré, niɲba, bi woge derê wo megêri ɗi. 25Tanare kêm to bay ɗiɲ gara hen na, keléŋge ken ôm mera ɗiba, bi ken eremnéré kwôlê wôni sara ré. 26Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Sa terare naɲ aŋga kêm ka yi sara ré na ka Kelma .» 27Hena ôbi henê Emen né wôni ré uwôgêŋge kené ô emê are naɲ ɗi aɲa kené gey erê na, emêŋge are kêm ka ôbi béŋge hen mera ɗiba, ken eŋgere tôrji ré. 28Niɲba, hena kwôni ré kelêŋge iyôŋ ba, tanare to hen, na to bay ré tibiɲ kamrê ba, ken ôm né, wô kelê bi wo ôbi kelêŋge niɲ hen men, wô suné wo ôbi sun hen a men. 29En kôl na wô suné wori ôbi ɗiba, wô suné wom né, wôsa suné wo kwôni wo ɗaŋgi a jôren lê aŋga bôn gey hen ba? 30Hena ené liɲ Emen dosé dema, ené ômiɲ are tô ba, i a kôlen ɲôm wô kibi emê bi wo en ôm hen ba? 31Iyôŋ ba, aŋga yôŋ yôŋ ka ken ôm men, ka ken yi men, aŋga gay gay ka ken li a men na, ken li wô uwôliɲ hini emê sa Emen a. 32Lêŋge ani kani ka a mênê Jubɲê ré men, Grêkɲê ré men, églis to Emen né a men. 33Nôbi kôba, en li na hen iyôŋ men, en li are kêm bi ré dôriɲ gawrê kêm ɗiba, en woge na derê wuɲê nôbi mera ré, niɲba, en woge na derê wo ɓiɲé kêm aɲ bi bay ré uwôɲiɲ gelê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\