1 Kworêntiɲê 11

1Ayenge ken liɲ ari gengé kaŋge mega wo nôbi kôba, en ay Krist liɲ ari gengé kaɲê iyôŋ men hen. 2Iyôŋ ba, en denéŋge wô wo ken gôrbiɲ sa jé lêren ré men, sa aŋga na en geléŋge hen ré men, ken cubu turŋge tô ari gelé ka Krist ka bay na gelen aɲ nôbi kôba, en geléŋge men hen. 3Niɲba, en gey bi kené hôn dô wo ôbi sa imɲê kêm ba, ré na Krist men, iba ré na ôbi sa iyore men, Emen ré na ôbi sa Krist men. 4Iba wo uwôl Emen ley, dô kwôlê lay aɲa ré dôbe ani sari na, ôbi uwôl tayre sa Krist woɲ ôbi sari a. 5Niɲba, iyore toni to uwôl Emen ley, dô kwôlo hena kibi Emen a ley, a ré ha sare ta ré ba, yi mega hende ré uwôl tayre sa kurôre woɲ ôbi sare hen men, yi mega hende ré dul na sare iyôŋ a men. 6Wôsa hena iyore ré ha sare ré ba, bi hende ka sare aɲ. A hena karêre ré yere tayre na, bi hende ha ta. 7Iba a dôbê ani sari a ré, wôsa ôbi geliɲ naɲ Emen men, na ôbi ulê hini emê sa Emen a a men, niɲba, iyore ba, uwôl na hini emê sa kurôre a. 8Niɲba, Emen na dô kabrê na iyore a ré liɲ iba ré, niɲba, na kabrê iba a, ôbi na ré dô liɲ iyore ɗi. 9Men, Emen na li iba biɲ iyore ré, niɲba, ôbi na li iyore biɲ iba ɗi. 10Wô kibi manê ka derômaraŋ a na, dô wo iyore ré ha are sara, bay a gelé wo hende ré na hendi dôbê sare biɲ kurôre. 11Tô Kelma na, iyore na sa yere ré men, iba kôba, na sa yiri ré a men. 12Wôsa mega wo bay dô iyore yi iba hen hari kôba, iyore a yê iba men, iyôŋ ba, bay kêm henaji na ligi Emen a. 13Erméŋge ken gel, hena iyore ré uwôl Emen aɲ baa harê are sara ba, dé ba? 14Ɗé wo Emen ɗi iba hen, gel wo hena iba ré ɗi gusiri sari yêŋnê ba, ré yi tayre iyôŋ né ba? 15Niɲba, kwo iyore a gusiri sare ré yêŋnê ba, uwôl na hini emê sara, wôsa Emen ɗi gusiri sa iyore bi ré yi mega aŋgaɲ têlê sare iyôŋ. 16Hena kwôni ré gey narê kwôlê bi wo hen a ba, kwôlo en kôli a na: nibay na, hara woni wo geliɲ iyôŋ na, naɲ men, églis to Emen to kôl iyôŋ kôba, naɲ a men. 17Niɲba, kwôlo na kelêŋge hen na, en halêŋge na halê ɗiba, na denéŋge ré, wôsa daɲare toŋge lêŋge habrê damaŋ ɗiba, lêŋge dô ré. 18Kwôlo tumô wo na kelê a na: ɓiɲé kôlen kiriɲa kené daɲ ba, kené kariɲ gay gay aɲ en bô mega wo kwôlê woji bi wo hen kwari ré na tiri a men. 19Wôsa kariɲare to ken kariɲ hen, a lê aɲa kené hôniɲ ɓiɲé kaɲ bay bôô pôn ka perêrŋge a hen. 20Iyôŋ ba, daɲare to ken daɲ hen na, gel wo kené daɲ na wô emê kwô wo Kelma ré, niɲba, ken ôm na ani. 21Wôsa kiriɲa ken mô wô emê na, i ba iyêlbe na wô yiri wori, menba, ka pôni kurôŋ liji men, ka pôni kwoyré ta men. 22Iyére toŋge to kené ômiɲ are men, yiɲ are men, naɲ ba? Hen ba, ken bô églis to Emen mega ani ré ba? Hen ba, ken sul na ka aŋgaji naɲ hen ba? Hen ba, en kelêŋge na iyeŋ ba? Mega hen iyôŋ ba, en denéŋge ba? Na denéŋge sa kwo hen a ré kwôy. 23Aŋga en geléŋge hen na, Kelma na gelen men. Bô yoyre to bay ca ɓiriɲni hen na, ôbi ay mapa 24menba, liɲ Emen dosé aɲ ɓiilê aɲ kôl iyôŋ ba: «Kwo na na, yi mega kurôŋgi yen wo na ayê bé wô sarŋge, lêŋge hen iyôŋ iyôŋ ken ermiɲ san a.» 25Cêgi emê a na, ôbi biji care toɲ yê tiɲaɗor mega wo ôbi ré biɲji mapa hen iyôŋ aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Gwoy care toɲ yê tiɲaɗor to na na, na gwore to gel biɲare to kôrbi to Emen naɲ ɓiɲé naɲ geré wo kwôbren. Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka kena yê na, ken yi ermiɲ san a.» 26Wôsa kiriɲa ken ôm mapa bi wo hen men, ken yi care toɲ yê tiɲaɗor hende to hen a men na, ken hô uwôl na béré temay Kelma hen kwôy wo ôbi a heraɲ. 27Iyôŋ ba, kwôni wo ôm mapa wo Kelma men, yi care toɲ yê tiɲaɗor tori a men, naɲ tô geréri ré na, ôbi li têriɲ gengiɲ sa kurôŋgi yi Kelma men, gengiɲ sa kwôbriri a men. 28Iyôŋ ba, i i ba, bi kôbe bôri aɲ bi ôm mapa men, yiɲ care toɲ yê tiɲaɗor men. 29Wôsa hena kwôni ré ôm men, yi men aɲa ré erem mega wo ré na kurôŋgi yi Kelma ré na, ôbi li hen iyôŋ uwôliɲ na kwôlê sari a. 30Na ôbi á, ka pôni kwône perêrŋge a hen, ré iyay men, ômiɲ men, ka pôni maɲ a men hen. 31Hena nana jô kwôlê sarna ba, bay a jerê kwôlê sarna ré niɲ. 32Hena Kelma ré jô kwôlê sarna ba, ôbi halêna na halê ɗiba, ôbi gey bi bay ré sa perêna naɲ ɓiɲé kêm né. 33Iyôŋ niɲ ba, yênên, kiriɲa ken daɲ wô emê are ba, ken gemiɲ yerŋge dem. 34Hena kurôŋ né li kwôni ba, bi ema aŋgari iyére tori a dema ré era tô, aɲ bi uwôliɲ bôri gemiɲ megêri, dô gôliɲ wo ken daɲ aɲ uwôliɲ kwôlê sarŋge a. Tô kwôlo baa hen na, kiriɲa na biɲ uɲéŋge dema ené geléŋge geréri tô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\