1 Kworêntiɲê 11:25

25Cêgi emê a na, ôbi biji care toɲ yê tiɲaɗor mega wo ôbi ré biɲji mapa hen iyôŋ aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Gwoy care toɲ yê tiɲaɗor to na na, na gwore to gel biɲare to kôrbi to Emen naɲ ɓiɲé naɲ geré wo kwôbren. Kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka kena yê na, ken yi ermiɲ san a.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More