1 Kworêntiɲê 11:34

34Hena kurôŋ né li kwôni ba, bi ema aŋgari iyére tori a dema ré era tô, aɲ bi uwôliɲ bôri gemiɲ megêri, dô gôliɲ wo ken daɲ aɲ uwôliɲ kwôlê sarŋge a. Tô kwôlo baa hen na, kiriɲa na biɲ uɲéŋge dema ené geléŋge geréri tô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More