1 Kworêntiɲê 12

1Yênên, kwôlo gengiɲ sa aŋgaɲ bé ka Tunu biɲ ɓiɲé hen na, en gey bi kené hôn men. 2Ken hôn, kiriɲa na ken baɲ henê Emen tô hen na, bay na wuréŋge dê dê aɲ lêŋge aɲ ken tebe kamrê kaɲ meneŋ hen. 3Ôbi a, ené kelêŋge kwôni wo tôm Jésu ré mêne ba, na Tini Emen a biri a ré kôl hen né, niɲba, kwôni wo kôl «Jésu ré na Kelma» na, na Tini Emen a biri a ré kôl hen. 4Jé lê wo gengiɲ sa Tunu na, tôri gay gay hari, niɲba, Tini Emen hende to pôn nêŋ hen a bé. 5Gwosoy lê jé biɲ Kelma na, tôri na gay gay, niɲba, jé bi wo kêm hen liɲ biɲ na Kelma. 6Gwosoy lê are na gay gay haji, niɲba, Emen bi wo pôn nêŋ hen a bé gwosoy jé bi wo hen. 7Na i i kôba, Emen a biri jé lê wo gel mega wo Tunu ré naɲ ɗi, bi ré liɲ jé biɲ ɓiɲé kêm. 8Tini Emen a biɲ gawra wo pôni iyêl naɲ tu melênê men, biɲ kwo ɗaŋgi iyêl naɲ geré henê are men. 9Na Tunu hende to hen a biɲ kwo na, ayê bôô men, kwo hen, néé woɲ berariɲ bay ômɲare men, 10biɲ kwo na, néé woɲ liɲ aŋgaɲ giɲê men, biɲ kwo hen, kôliɲ ɓiɲé kwôlo hena kibi Emen a men, biɲ kwo na, henê aŋga Tunu ka hena ligi Emen a hen men, ka hena ligi tunu to ɗaŋgi a men, biɲ kwo hen, iyêlê kibi kwôlo gay gay hen men, biɲ kwo na, belé kibi kwôlê bi wo hen a men. 11Tini Emen hende to pôn hen a lê are bay ka kêm hen aɲ i i ba, hende biri jé wo gengiɲ sari mega wo bôre gey. 12Ken gel, kewi yi gawra na pôn hari, niɲba, sôderiɲ gay gay ôbi wo sôderiɲ hen hari kôba, na yi wo pôn nêŋ. Krist kôba, yi na mega wo hen iyôŋ men. 13Na hen iyôŋ a, Jubɲê men, Grêk men, lema men, kema iyore a men na, nabay kêm bay lêna batêm sa kibi Tunu hende to hen, aɲ nana yiɲ yi wo pôn men, Emen bure hende mô bôrna pôn pôn kêm a men. 14Wôsa kewi yi na pôn mera ré niɲba, sodiriɲ kwône. 15Hena têê ré kôl teré na kôbi ré, iyôŋ ba, ena kwa kewi yi ré. Na wô kelê wo hende kôl hen iyôŋ, a jerê bi hende ré yi kwa kewi yi ré. 16Men, hena maa ré kôl ɗiré na tu ré, iyôŋ ba, ena kwa kewi yi ré. Na wô kelê wo ôbi kôl hen iyôŋ, a jerê bi ôbi ré yi kwa kewi yi ré. 17Hena kewi yi a ré na tu pôn mera ba, maa woɲ toyé kwôlê ba, ré yôŋ ba? Réba maa a ré na kewi yi pôn mera ba, gôni woɲ ayiɲ gesami are ba, ré yôŋ ba? 18Niɲba, Emen ɗi kwa yi bi wo gay gay hen naɲ kini kini mega wo bôri gey. 19Hena na ré na kwa yi pôn mera ba, kewi yi ba, ré na yôŋ ba? 20Iyôŋ ba, kwa yi gay gay ya hari, niɲba, kewi yi na pôn hari. 21Tu a kôliɲ kôbi ju dôren né iyôŋ né men, sa a kôliɲ têê ken dôren né iyôŋ né a men. 22Kwa yi bi wo nana bô mega wo ré dê dê seŋge hen na, na ôbi bi a na are hen. 23Kwa yi wo nana bô mega ani ré hen na, na ôbi á, nana cubu turna sara men, kwo dé kelê kwôli ré hen ba, nana cubu turna sara damaŋ. 24Niɲba, kwa yi bi wo yi tayre ré hen na, gey cibé tu tô a ré niɲ. Emen ɲan yi aɲ bi ka ré yi kini cibé tu tô a dema ré cibiɲ tu tô a. 25Ôbi li hen iyôŋ bi kwa yi bi wo dê dê hen né kariɲ naɲ kewi yi ré, niɲba, bi i i ba, ré ermiɲ sa megari a ɗi. 26Hena kwa yi pôn né ômiɲ ba, tô ka baa hen kôba, ômiɲ men, hena kwo pôni yiri ré dôri ba, tôrji wo baa hen kôba, yirji dôrji naɲ ɗi men. 27Kenbay kêm kena yi Krist aɲ i i ba, yi mega kwa yiri iyôŋ. 28Bô églis a na, Emen di na bay jé tumô, wôô wori ba, ôbi ɗi bay kibri, subu tori ba, na bay derê tô kwôlê men, bay lê giɲê men, bay berarê ɓiɲé men, bay lê naɲ ɓiɲé men, bay derê tumô kiriɲ men, bay iyêlê kibi kwôlo gay gay hen a men. 29Iyôŋ ba, bay kêm na bay jé ré men, bay kibi Emen ré men, bay geliɲ ɓiɲé are ré men, bay lê aŋgaɲ giɲê ré men, 30bay berarê bay ômɲare ré men, bay iyêlê kibi kwôlo gay gay hen ré men, bay belé kibi kwôlê bi wo hen ta ré a men. 31Ôriɲge doy aŋgaɲ bé ka dô ɗê megêrji hen. Aɲ na geléŋge geré ka dôri ka ɗê ka hen aɲ sôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\