1 Kworêntiɲê 13

1Hena ené iyêl kibi kwôlo gawrê men, kwo manê ka derômaraŋ a a men aɲa peré kiriɲ ré naɲ yen a na, en yi mega manaŋ wo ôm ɗéɲ iyôŋ men, musure to bay sêêrê ɗéɲ iyôŋ hen a men. 2Hena ené ôriɲ naɲ néé woɲ kôliɲ kwôlo Emen men, en hôn aŋga yi kini uwôbêrji a kêm men, en hôn aŋga gay gay men, hena ené ôriɲ naɲ ayê bôô wo nêm ôrgiɲ naɲ keram a men aɲa peré kiriɲ ré, naɲ yen a na ena ani ré tô. 3Hena ené pô ari uɲéren kêm biɲ ɓiɲé men, hena ené ay yen bi bay ré uwoy aɲa peré kiriɲ ré, naɲ yen a ba, na uwôɲiɲ ani ré a men. 4Ôbi peré kiriɲ na, na ôbi ulê bôô men, ôbi lê derê men, ôbi lê terbére ré men, na ôbi dê deŋgô ré men, na ôbi uwôyrê yi ré men, 5ôbi lê ani kaɲ tayre ré men, ôbi woge derê wori mera ré men, bôri tari lew lew ré men, di bayi kwôlê ré men. 6Aŋga na kaɲ derôre ré hen na, ôbi li yi derê sara ré, niɲba, yiri dôri na sa aŋgaɲ derôre ɗi men, 7ôbi ɗi bôri jal sa are a kêm men, hena ré na mi mi kôba, ôbi gem ayê bôô wori dô men, ôbi ɗi bôri na sa aŋga dôri a men, ôbi lêŋnê sa are a kêm a men. 8Kwôlo hena kibi Emen a a kerê tô men, iyêlê kibi kwôlo wo gay gay hen a kerê tô men, henê are kôba, a kerê tô a men, niɲba, peré kiriɲ ba, a naɲê kwôy. 9Wôsa henê aŋgana men, derê kwôlo Emen wona a men na, na kwari tô. 10Niɲba, kiriɲa aŋga dô cerêd hen sa niɲ na, ka na liɲ baa geré hen a sa naɲê. 11Kiriɲa na en baɲ kema na, na en iyêl kwôlê woɲ kamɲare men, en erem kwôlê woɲ kamɲare men, en dô kwôlê woɲ kamɲare a men, niɲba, kiriɲa tun sur na niɲ na, en ɗi lê aŋgaɲ kamɲare bay ka hen baa. 12Wôsa haw hen ba, yi mega nana geléŋge na bô aŋgaɲ gelé tunu a iyôŋ tô, niɲba, tôre to cêgê dema nana gelé sélé. Kwo haw hen ba, en hôn na kwarji tô, niɲba, tôre to cêgê, na henê derê jêd jêd mega Emen hônen dô hen iyôŋ men. 13Haw hen are baa subu: ayê bôô men, ɗé bôô men, peré kiriɲ a men, niɲba, aŋga dami gôlji ba, na peré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\