1 Kworêntiɲê 14

1Iyôŋ ba, wogéŋge peré kiriɲ men, ken ôriɲ doy aŋgaɲ baliyare ka Tunu bi hen men. Aɲ kwoɲ ulê béré kwôlo hena kibi Emen a hen, a bi lêŋge damaŋ ɗi men. 2Kwôni wo iyêl kibi kwôlo wo gay gay na, ôbi iyêl na naɲ gawrê ré, niɲba, iyêl na naɲ Emen, wôsa kwôni hôn bô iyêlê wori bi wo hen né, aɲ na naɲ néé wo Tunu a ôbi ré kôliɲ kwôli aŋga yi kini uwôbêrji a hen. 3Niɲba, kwôni wo uwôl béré kwôlo hena kibi Emen a na, ôbi iyêl biɲ na gawrê, aɲ ôbi bi bay gese tô ayê bôô woji a men, dôbiɲji ibiyare bôrji a men, jal bôrji a men. 4Kwôni wo iyêl kibi kwôlo wo gay gay na, ôbi dôbiɲ na yiri ibiyare gaŋ, niɲba, kwo uwôl béré kwôlo hena kibi Emen a hen na, ôbi biɲ na églis néére hen. 5En gey bi kenbay kêm kené iyêl kibi kwôlo wo gay gay hen haŋge, niɲba, en gey bi kené uwôl béré kwôlo hena kibi Emen a hen damaŋ a men, wôsa kwôni wo uwôl béré kwôlo hena kibi Emen a ba, ɗê kwo iyêl kibi kwôlo wo gay gay hen. Hena ôbi iyêlê kibi kwôlo wo gay gay bi wo hen, ré dô bô kwôlê bi wo hen dôbiɲ ibiyare bô églis a ré ba, a lê naɲ kwôni ré. 6Iyôŋ ba, yênên, hena ené ô yerŋge a aɲ en iyêl kibi kwôlo wo gay gay hen, aɲa ené yêge sa kwôlê wôni béŋge né men, sa aŋgaɲ henê kani ré men, en uwôl béré kwôlo hena kibi Emen a ré men, en geléŋge ani ré a men ba, ena ôbi lê naɲ ken ba? 7Yi mega têgê men, jêŋgê men iyôŋ, hena tôrji ré ôm némiɲ né ba, kwôni a lê iyeŋ a ré henê kurôŋniji ba? 8Men, hena tôô buruɲju ré ôm naɲ gerére ré ba, kwôni a lê iyeŋ a ré henê wo ré na toɲ kumbul ba? 9Yi mega kwôni wo iyêl kibi kwôlo wo ɗaŋgi iyôŋ. Hen ba, kwôni a henê bô kwôlo ôbi iyêl hen iyeŋ ba? Wôsa kwôli bi wo hen hôniɲ dô ré men, yi mega wo ôbi ré iyêl na iyôŋ a tôŋ iyôŋ a men. 10Kibi yê wo gawrê sa terare a nà na, kwône niɲba, kwo pôn nêŋ wo bôri baa hôniɲ ba, naɲ. 11Niɲba, hena ené hôn kibi yê wo kwoni iyêl hen né na, ena kerga tiri a men, nôbi kôba, ôbi na kerga tun a men. 12Mega wo yerŋge gwaŋge sa wogé aŋgaɲ baliyare ka gengiɲ sa Tunu hen iyôŋ na, wogéŋge ka a biɲ églis néére hen ɗi. 13Na ôbi á, kwôni wo ré iyêl kibi kwôlo wo ɗaŋgi na, bi uwôl Emen bi ré biri ɗiré nêm derê bô kwôlê wori bi wo hen ta. 14Wôsa hena ené uwôl Emen naɲ kibi kwôlo wo ɗaŋgi na, na tunun a uwôli hen mera ɗiba, henê aŋgaɲê li ani kani ré. 15Iyôŋ niɲ ba, na lê iyeŋ ba? Na uwôli naɲ tunun men, na uwôli naɲ henê aŋgaɲê a men, men, na kibri kurôŋ naɲ tunun men, na kibri kurôŋ naɲ henê aŋgaɲê a men. 16Ju toy, hena ré na tunum a liɲ Emen dosé ba, kwo mô kwam a hen ba, a henê bôri na iyeŋ a ré degé sara ré na tiri ba? Wôsa tiri wori ba, ôbi hôn bô kwôlê bi wo hen né. 17Ju liɲ Emen dosé dô ham, niɲba, li naɲ kwo mô kwam a hen né. 18En liɲ Emen dosé wôsa en iyêl kibi kwôlo wo gay gay hen, gelêŋge kenbay kêm. 19Niɲba, bô églis a na, en iyêl kwôlê ɗêj iyôŋ wo bay hôn bôri aɲ en geliɲji are dô gôliɲ iyêlê kwôlo kwôni wo na kibi kwôlo bay hôn bôri ré hen. 20Yênên, bi ermé kwôlê woŋge yi mega kwo kamrê iyôŋ né, niɲba, ken erem kwôlê woɲ suriyare ɗi. Kwo gengiɲ sa lê aŋga habiɲ a ba, bi ermé kwôlê woŋge ré yi mega kwo kamrê ka dê iyôŋ. 21Liɲ bô magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «Kelma kôl iyôŋ ba: ‹Na bé ɓiɲé ka iyêl kibi kwôlo ɗaŋgi, a iyêliɲ ɓiɲé kaɲê bay ka hen men, na iyêlêji naɲ geré wo kergê men, bi wo hen kôba, bay a toyé ré a men .› » 22Mega hen iyôŋ na, iyêlê kibi kwôlo wo gay gay hen na, yi gengiɲ na sa ɓiɲé ka ay bôrji ré hen, niɲba, ulê béré kwôlo hena kibi Emen a na, yi na wô sa bay ayê bôô ɗiba, yi na wô sa ɓiɲé kêm né. 23Hena bay ayê bôô ré daɲ aɲa ré iyêlji kibi kwôlo wo gay gay hen, aɲa ka ay bôrji ré réba, kwôni iyôŋ mera ré sa perêrji a ba, bay a berêji mega kwôbrê iyôŋ ré ba? 24Niɲba, hena kené dô kwôlo hena kibi Emen a naɲ kibi kwôlo bay hôn hen, aɲa kwôni wo ré ay bôri ré réba, kwôni iyôŋ mera ré sa ba, a henê tô kwôlê wo ken dô hen derê. Aɲ kwôlê bi wo hen, a bé tiri a jôriɲ sa têriɲ tori a. Men, bay a jerê kwôlê sari a naɲ kwôlê bi wo ôbi toy hen a men. 25Aɲ ermé wo uwôbe bôri a hen na, a yé tu wolé nô, aɲ ôbi a dê kwini tôŋ ayiɲ kibi Emen kelê iyôŋ ba: «Na tiri wo Emen na perêrŋge a bi.» 26Yênên, ka lê iyeŋ niɲ ba? Kiriɲa ken daɲ ba, bi i i kôba, soɲ naɲ jé lêri, bi kwo pôn bi kebe kurôŋ men, kwo pôni bi geliɲ ɓiɲé are men, kwo ɗaŋgi yi ôbi yêgê sa kwôlo Emen wo yi kini uwôbêri a hen men, kwo pôn bi yi ôbi iyêlê kibi kwôlo gay gay men, kwo pôni bi yi ôbi derê bô kwôlê bi wo hen ta a men. Lêŋge hen iyôŋ kêm, ken dôbiɲ ibiyare bôrŋge a. 27Hena ɓiɲé ré iyêl kibi kwôlo kwôni hôn né na, bi gawrê wôô réba subu iyêl pôn pôn aɲ kwôni wo ɗaŋgi dô bô kwôlê bi wo bay iyêl hen ta. 28Niɲba, hena ôbi derê bô kwôlê bi wo hen ré naɲ ba, bi bay iyêlê kibi kwôlo gay gay bi wo hen, bi môrji meneŋ bô églis a, aɲ bi iyêliɲ yirji men, iyêliɲ Emen a men. 29Bi bay kelê kwôlo hena kibi Emen a wôô réba subu dô kwôlê aɲ bi tô ka baa hen mô kôbe bôri. 30Niɲba, hena kwôni ré mô tôŋ aɲa Emen né yêge sa kwôlê wôni biri na, bi kwo ré ɗebu dô kwôlê hen na, bi wôm jan aɲ bi toyiɲ kwôlo Emen yêge sari hen. 31Kenbay pôn pôn kêm ka gasiɲ yerŋge derê kwôlo hena kibi Emen a hen, wô haliɲ ɓiɲé men, dôbji ibiyare bôrji a a men. 32Kwôni woɲ ôbi derê kwôlo hena kibi Emen a bi wo hen na, ôbi na ôbi sa are bay ka Emen biri hen. 33Wôsa Emen na ôbi bô jalê ɗiba, na ôbi guseré kiriɲ né. Mega wo yi bô églis to ɓiɲé ka yi gay a kêm hen na, 34bi yébé mô kibriji meneŋ bô églis a wôsa dé wo bay ré iyêl ré, niɲba, bi bay ré dôbe sarji mega wo tôô to Moyis na kôl hen iyôŋ. 35Hena bay ré gey eŋgeré kwôlê wôni ba, bi bay sa eŋgeriɲ kwôrɲêrji ira, wôsa bi iyore ré iyêl kwôlê bô églis a ba, yi tayre. 36Kwôlo Emen bi na, hena iyére toŋge a ba? Men, sa na uɲéŋge kenbay punuŋge ba? 37Hena kwôni ré erem ɗiré na ôbi derê kwôlo hena kibi Emen a men, Tunu ré bôri a a men na, ôbi a henê mega wo kwôlo ené li bô magtubu a béŋge hen na, ré na tôô to Kelma. 38Hena kwôni ré kaɲ kwôlo en kôl hen na, tôre to cêgê Emen a kaɲêri men. 39Iyôŋ niɲ ba, yênên, bi doy ulê béré lêŋge men, ken jôriɲ bay ayê bôô iyêlê kibi kwôlo wo gay gay hen ré. 40Niɲba, bi are kêm liɲ naɲ kiniji men, naɲ tô gerérji a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\