1 Kworêntiɲê 15

1Yênên, Kwôlo Dôri wo na en derêŋge aɲ na ken ɗi bôrŋge sara aɲ ken ɗebiɲ sa têrŋge a baa ya hen na, en hô jubu tô bôrŋge sara. 2Hena kené ɗubu sa têrŋge a tô Kwôlo Dôri a mega wo en kelêŋge hen na, ken uwôɲ gelê niɲ, réba ayê bôô woŋge na ani ré tô. 3Kwôlo na en kelêŋge hen na, na kwôlo bay na dôren men. Kwôlo bay na dôren wo dô ɗê megêri a na: na wo Krist ma wô kibi têriɲ tona mega wo magtubu to Emen na kôliɲ hen iyôŋ. 4Bay emni li sa wôô, subu tori menba, ôbi ji si kamɲê mega wo magtubu to Emen kôliɲ hen iyôŋ. 5Ôbi si sa Piyêr men, cêgeri wori ba, si sa bay tôri ka môj kibi wôô a hen men. 6Cêgeri wori ba, ôbi si sa bay tôri ka kwôni ka arew bay ka daɲ hen men. Ɓiɲé bay ka hen na, ka pôni a ma ɗiba, ka pôni kwône baa ya tô. 7Cêgeri wori ba, ôbi si sa yêni Jak a men, sa bay jé a kêm a men. 8Cêgê kêlog ba, ôbi si san a nôbi wo en yi mega bô dôriɲare iyôŋ hen men. 9Wôsa nôbi a na kwo dê perê bay jé a kêm men, en nêm wo bay ré ré uwôgen ôbi jé ré a men, wôsa na en geliɲ tu églis to Emen gusiɲ. 10Niɲba, na sa kibi bô derê wo Emen a, ené yiɲ gawra kemnêŋ hen men, derê wo ôbi ben hen na, a mêniɲ ré, en li jé ɗê bay jé bay ka hen kêm men, na nôbi a lê jé bi wo hen né, niɲba, na derê wo Emen a lê jé yen a hen. 11Iyôŋ ba, Kwôlo Dôri bi wo hen na, hena ré na nôbi a derê lay, megên bay jé lay na, na ôbi, a na niné derêŋge hen men, na ôbi, a kené bi bôrŋge sara men hen. 12Mega wo nini uwôl béré, Krist ré ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a menba, wô mi a ka pôni ka perêrŋge a hen ré kôl jêê sé kamɲê ré naɲê ba? 13A hena ɓiɲé ka ma réé jê sé kamɲê ré ba, Krist kôba, ji si kamɲê ré men. 14A hena Krist ré ji si kamɲê ré ba, ulê béré woni na ani ré men, ayê bôô woŋge kôba, na ani ré a men. 15A hena ré na tiri wo ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê ré ba, niɲa bay benare gengiɲ sa Emen, wô wo nini kôl Emen né bi Krist ré ji si kamɲê. 16Wôsa hena ɓiɲé ka ma réé jê sé kamɲê ré ba, Krist kôba, na ji si kamɲê ré men, 17hena Krist ré ji si kamɲê ré ba, ayê bôô woŋge na ani ré men, ken baa bô têriɲ toŋge a baa ya a men. 18Men, ɓiɲé ka ma tô Krist hen kôba, mêne niɲ a men. 19Hena ré na wô merê tu geɲ wona sa terare a nà mera, aɲa nana ɗiɲ bôrna sa Krist na, bay a ɓarêna gôliɲ ɓiɲé ka sa terare a nà kêm. 20Niɲba, Emen bi Krist ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma na tiri, aɲ ôbi a na gawra wo tumô wo ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a. 21Na sa kibi gawra pôn a temare ré deriɲ ɓiɲé hen men, na sa kibi gawra pôn a ɓiɲé réé jiɲ siɲ kamɲê hen men. 22Na tô Adam a, ɓiɲé kêm ré maɲ hen men, na tô Krist a, bay kêm réé môriɲ tu geɲ hen men. 23Mega wo Emen a bé i i ba, a jê sé kamɲê naɲ kini kini hen iyôŋ na, ôbi bi Krist ji si tumôrji menba, kiriɲa Krist a bulo hera na, ɓiɲé ka na kari hen kôba, a jêji sé kamɲê men. 24Sa to are kêm a kerê na, Krist a mênê emê iyére men, tunu to habiɲ to ôm sa kiriɲ hen men, to ôriɲ naɲ tôô to sa terare a nà, hen a men, dema ré biɲ Emen Iba ɓiɲé emê iyére kôbri a tô. 25Krist a emê iyére kwôy wo Emen a biri a gôliɲ sa bay bareri . 26Temare a na hendi bare to cêgê kelôg to ôbi a mênêre. 27Mega wo magtubu to Emen na kôl iyôŋ ba, Emen né day are kêm biri mô sara . Niɲba, kwôlo kôl are kêm hen na, ay Emen woɲ ôbi biɲ Krist merê sa are kêm hen né. 28Kiriɲa Emen day are kêm biɲ Krist mô sara hen iyôŋ na, Kemari wo ôbi day are biri mô sara hen kôba a dôbê sari biɲ Emen aɲ bi Emen ré yiɲ ôbi sa are kêm. 29Erméŋge sa ka bi bay liji batêm kibi ka ma hen ken gel, hen ba, bay a uɲé na mi bô a ba? Hena ré na tiri wo ɓiɲé ka ma a jêji sé kamɲê ré ba, wô mi a bay ré bi bay liji batêm kibi ka ma hen ba? 30A hen iyôŋ ba, wô mi a niné mô kibi temare kwôy kwôy ba? 31Yênên, en mô kibi temare a kwôy kwôy aɲ na tiri wo yen yén hen iyôŋ tô Kelma wona na wô kebreŋge. 32Hena ré na wô derê wo kurôŋgi yi a ené sêɲ naɲ ɓiɲé ka Epês ka yi mega kurôŋ iyôŋ hen ba, en uwôɲ mi bô ba? Hena ɓiɲé ka ma hen ré jê sé kamɲê ré ba, na emêŋge men, na yêŋge men, wô wo kiya na maŋge . 33Bi turŋge lamêŋge ré, wôsa lê milɲare naɲ ɓiɲé ka habiɲ na, mêne hal wo dôri. 34Erméŋge aɲ ken ɗi lê aŋga habiɲ baa. Tayre réé dêŋge wô wo ɓiɲé ka pôni perêrŋge hen, hôn Emen né kwôy. 35Niɲba, kwôni a eŋgeré iyôŋ ba, Emen a bé ɓiɲé ka ma a jê sé kamɲê na iyeŋ ba men, kiriɲa bay ji si kamɲê niɲ ba, yirji a geliɲ na iyeŋ ba men? 36Kubra, ani ka ju ci hen, hena gusiɲniji ré uyê ré ba, a sé haji ba? 37Aŋga ju ci hen, a ré na mêêre ba, aŋga ɗaŋgi kani ba hen na, na gusiɲniji bi wo hen, a jeré ci hen ɗiba, na gurôrji a jeré ci hen né. 38Emen a bé gusiɲ aŋga gay gay bay ka hen, yi gurô wo bôri gey. Aɲ gusiɲ gurô wo yôŋ yôŋ kôba, a sé na gurô bi wo hen. 39Kurôŋgi yi na, geliɲ kêm né: kwo gawra geliɲ gay men, kwo kurôŋ geliɲ gay men, kwo ciré geliɲ gay men, kwo kuyê kôba, geliɲ gay a men. 40Aŋga derômaraŋ a ya men, ka sa terare a nà kôba, ya men, ka derômaraŋ a eŋné geliɲ gay men, ka sa terare a nà eŋgé geliɲ gay a men. 41Eŋné wo tare to tay geliɲ gay men, kwo geserê geliɲ gay men, kwo têbêŋne kôba, geliɲ gay men, têbêŋne to pôni kôba, eŋné geliɲ gay naɲ megêre. 42A yé geliɲ hen iyôŋ hende to hen, kiriɲa Emen a bé ɓiɲé ka ma hen jê sé kamɲê. Kurôŋgi yi wo emiɲ hen na, na kwo uyêy, niɲba, kiriɲa ji si kamɲê ba, na kwo uyêy ré niɲ yôd. 43Kiriɲa yi gawra emiɲ na, ôbi yi na aŋga habiɲ, niɲba, kiriɲa Emen a sa biri jê sé kamɲê ba, ôbi a eŋné men, kiriɲa bay emni ba, néri naɲ, niɲba, kiriɲa ji si kamɲê ba, néri ya. 44Na kurôŋgi yi a bay ré em, na kwo uyêy hen, niɲba, kiriɲa ji si kamɲê ba, na yi woɲ Tunu wôsa hena kurôŋgi yi ré ya ba, yi woɲ Tunu kôba, ya men. 45Na iyôŋ a ré liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Adam wo tumô na gawra wo mô tu geɲ .» Niɲba, Adam wo cêgê ba, na Tunu to biɲ ɓiɲé mô tu geɲ hen. 46Niɲba, aŋga era tumô ba, na ka gengiɲ sa Tunu ré, niɲba, gengiɲ na sa kurôŋgi yi gawra, aɲ ka gengiɲ sa Tunu ba, era na cêgê. 47Gawra wo tumô ba, liɲ naɲ kumraŋ terare, niɲba, kwo cêgê hena na derômaraŋ a. 48Ɓiɲé ka mô sa terare a nà yi mega gawra wo na liɲ naɲ kulmaŋ terare iyôŋ men, ka derômaraŋ a ba, yi mega kwo hena derômaraŋ a iyôŋ men. 49Mega wo nana geliɲ naɲ gawra wo sa terare a na hen iyôŋ na, tôre cêgê ba, na geliɲ naɲ kwo derômaraŋ a hen iyôŋ men. 50Yênên, en kelêŋge kwôlê bi wo hen iyôŋ wôsa kurôŋgi yi naɲ kwôbe a uɲé emê iyére to Emen ré, men kurôŋgi yi wo uyê hen a merê naɲ kwo a uyê ré hen yôd ré men. 51Toyéŋge, na kelêŋge kwôlo yi kini uwôbêri a hen, na maŋge kêm né, niɲba, yerna wo ôli hen a sa beliɲ kwo kôrbi. 52Are bay ka hen, a sa na mega tum to li gemes iyôŋ, kiriɲa buruɲju to cêgê kelôg a emê, kiriɲa hende a emê na, ɓiɲé ka ma a jê sé kamɲê naɲ yirji wo a ma ré hen men, nabay kôba, yerna a beliɲ kwo kôrbi men. 53Wôsa yi wo uyêy hen, a beliɲ yé kwo a uyê ré hen men, yi wo ma hen a beliɲ kwo a ma ré hen men. 54Kiriɲa yi bi wo hen a biliɲ hen iyôŋ niɲ na, kwôlo na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Joor a ayiɲ sa temare a niɲ » hen ariri a liɲ. 55«Hum! temare, néé woré bi yôŋ niɲ ba? Menarê yôŋ niɲ ba? .» 56Mena temare ba, na têriɲ men, na tôô to Moyis a biɲ têriɲ néére men. 57Na liɲ Emen wo bi nana ay joor hen dosé, wô sa kibi aŋga Jésu Krist Kelma wona li hen. 58Mega wo hen iyôŋ niɲ na, yênên kaɲê, ɗebéŋge geraŋ sa têrŋge a ɗiba, ken ɗi kwôni lêŋge ken heriɲ né men, lêŋge jé wo Kelma naɲ kunuŋge kunuŋge aɲ ken hôn mega wo jé wo kené li biɲ Kelma hen na, ré yé seŋge ré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\