1 Kworêntiɲê 16

1Kwôlo gengiɲ sa wôgê are wô ɓiɲé ka Emen ka Jérusalêm a na, kenbay kôba, ken li mega wo na en ayiɲ tô biɲ églis to bô emê wo Galati a hen iyôŋ men. 2Naɲ demas demas na, i i ba ay kibi ari uɲéri ɗi gay aɲ bi na sa saaren dema kené wôge tô ré. 3Kiriɲa na sa na, ɓiɲé ka ken tôrji hen na, na sa biji magtubu kôbriji a aɲ bay a ôriɲ naɲ aŋgaɲ wôgê kaŋge bay ka hen Jérusalêm a. 4Hena ré yi wo nôbi naɲ yen ené ô ba, bay a erê naɲ en. 5Na sé si bô emê wo Maséduwan aɲ na biɲ uɲéŋge hen ya, wôsa en erem ené sé si ya. 6Dô ré ba, na wulê sem naɲ ken, môɲ ené mô kwôy kibi kelanê a iyôŋ, aɲ kenbay a ben geré dema ené erê ta tô. 7Wôsa en gey geléŋge iyôŋ aɲ erê ta mera ré, niɲba, hena Kelma ré gey ba, na wulê sem naɲ ken. 8Na merê Epês a kwôy sa Pantékwôt a. 9Bi wo bay baren kwône haji hen, kôba, en uwôɲ kiriɲ liɲ jé wo yi are. 10Hena Timoté ré biɲ uɲéŋge ba, ken li naɲ ɗi bi mô naɲ suné perêrŋge a ré, wôsa ôbi kôba, li jé wo Kelma mega nôbi iyôŋ men. 11Bi kwôni tôrɲêri ré, niɲba, ken li naɲ ɗi bi ô kergare tori hende to hen naɲ bô jalê aɲ bi hera uɲen, wôsa en mô gemji. 12Kwôlo gengiɲ sa yênini Apolôs na, en kôli kwôy kwôy ré ô uɲéŋge naɲ yênêrna, niɲba, ôbi gey erê haw hen né tô, niɲba, kiriɲa ôbi uwôɲ geré ba, a erê geléŋge tô. 13Merêŋge tu geɲ men, ɗebéŋge geraŋ tô ayê bôô woŋge a men, ɗebéŋge ibiyare a men ɗiba, ken hare ré. 14Lêŋge are kêm naɲ baliyare. 15Ken hôn mega wo Êstépanus naɲ ɓiɲé ka iyére tori a, a na bay ayê bôô ka tumô ka bô emê wo Akay a men, bay ay yirji liɲ jé wô ɓiɲé ka Emen a men. Yênên, en uwôlêŋge bi kené dôbe sarŋge biɲ ɓiɲé 16bay ka iyôŋgi hen men, kené dôbe sarŋge biɲ megêrji kêm ka li jé naɲ ci hen a men. 17Yen dôren gaɲ wô sa si Êstépanus naɲ Pôrtunatus naɲ Akaykus. Wôsa bay li aŋga kené lê ben hen niɲ. 18Men, bay bi tunun uwo yen a men, tunuŋge kenbay kôba, uwo yerŋge a a men. Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, nêm dené. 19Églis to bô emê wo Asi a lêŋge dosé men, Akilas naɲ Prisil men, ɓiɲé ka Emen ka daɲ bô iyére toji a kêm hen lêŋge dosé naɲ hini Kelma. 20Bay ayê bôô kêm lêŋge dosé men, kenbay kôba, ken ɓeriɲ yerŋge a aɲ ken liɲ dosé a men. 21Nôbi Pol a lê kwôli dosé hende to hen naɲ kôben. 22Hena kwôni ré pur Kelma ré ba, ken dageri perêrŋge a aɲ. Bi Kelma wona hera. 23Bi bô derê wo Kelma Jésu baa naɲ ken. 24En peréŋge kêm naɲ hini Jésu Krist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\