1 Kworêntiɲê 2

1Yênên, kiriɲa nôbi na en biɲ iyére toŋge a na, na en uwôl béré kwôlo Emen wo yi naɲ kini uwôbêri a hen, na naɲ gwosoy kwôlê wôni ré men, na naɲ tu melênê wôni ré a men. 2Wôsa tumô dema ené ôriɲ perêrŋge a tô na, na en genge ené erê kelêŋge kwôli ani kani ka ɗaŋgi a ré, niɲba, ené kelêŋge na kwôli Jésu Krist men, kwôli temayri to sa gurô tagelê hen a men mera. 3Kiriɲa na en ôriɲ iyére toŋge a hen na, en iya men, kemnare lên aɲ en wuré a men. 4Na en iyêl men, geléŋge men naɲ kwôlê woɲ tu melênê wo gawrê woɲ biyê kiriɲ hen né, niɲba, aŋga Tini Emen li hen na, gel na wo kwôlo na ené kôl men, gelé wo na ené geléŋge men hen na, ré na naɲ néé wore. 5Aɲ bi kené biɲ bôrŋge sa Krist a naɲ tu melênê wo gawrê ré, niɲba, wô sa kibi néé wo Emen. 6Niɲba, nibay nini giliɲ bay ayê bôô ka gese hen, tu melênê niɲba, na tu melênê mega kwo sa terare a nà ré men, kwo kilmé ka sa terare a nà ka ca, mênê hen né a men. 7Niɲba, nini geléŋge tu melênê wo Emen wo nà ná aŋga na yi kini uwôbêrji a tu gawrê men, na tu melênê wo Emen na genge wô hini emê wona ca tumô dema tô terare na ré ɗiɲ tô men. 8Tu melênê bi wo hen na, kelma wôni wo sa terare a nà, wo na hôn ba, naɲ wôsa hena bay na ré hôn ba, bay henaŋ ré ɓéré Kelma ôbi hini emê hen ré. 9Niɲba, liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Aŋga tu kwôni na gel ré kwôy men, maa kwôni na toy ré kwôy men, ka bô kwôni na erem sara ré kwôy a men hen na, na are bay ka hen aɲa Emen né ɓu sa têrji wô biɲ ɓiɲé ka piiri hen .» 10Na hen iyôŋ a, ôbi ré bi Tini jô turna sa aŋga na yi kini uwôbêrji a hen, wôsa Tini hende to hen a kebê ɗogé are kêm men, ɗogé ermé wo Emen kêm a men. 11Wôsa gawra hôn aŋga yi bô megari gawra ré, niɲba, ôbi bi a henê ermé wo yi bôri a, mega wo hen iyôŋ niɲ na, kwôni hôn aŋga gengiɲ sa Emen né, niɲba, Tini a henê ɗi. 12Na nana uwôɲ na tunu to sa terare a nà ré, niɲba, na Tunu to Emen a joɲ aɲ bi nana hôniɲ aŋgaɲ baliyare kêm ka ôbi béna hen. 13Men nana kôl kwôli are bay ka a kêm hen naɲ kwôlê wo gawrê gel naɲ tu melênê woji hen né, niɲba, nini geliɲ ɓiɲé are naɲ kwôlê wo Tunu bêni kibrini a hen. Na ôbi á, niné dô tô aŋgaɲ Tunu ka ɓiɲé ka Tunu mô bôrji a uwôɲ hen. 14Niɲba, gawra wo ôriɲ naɲ Tunu ré ba, a uɲé aŋga Tini Emen bi hen né men, ôbi hônji ré a men, wôsa are bay ka hen yi mega aŋga gali iyôŋ tiri a, wôsa na Tini Emen a bé tu gawra jôriɲ sa derê are a. 15Kwôni wo Tunu mô bôri a na, ôbi hôn derê tu are kêm aɲ ôbi ba, kwôni a nêmê jerê kwôlê sari a ré. 16Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «I a hênê ermé wo Emen ba? I a gili kwôlê ba ?» Niɲba, nabay nana ôriɲ naɲ ermé wo Krist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\