1 Kworêntiɲê 3

1Yênên, nôbi, ré ené iyêlêŋge mega ɓiɲé ka Tunu to Emen mô bôrji iyôŋ, niɲba, en iyêlêŋge mega wo kené na ka sa terare a nà iyôŋ men, mega wo kené na kamrê tô Krist a iyôŋ a men. 2Na en béŋge na kuba a na kené yi ɗiba, na kwô ré, wôsa ken nêm emê kwô ré tô. Aɲ haw hen kôba, ken nêm né a sôŋ. 3Wôsa ken yi mega ɓiɲé ka sa terare a nà baa ya, wôsa kiriɲa terbére naɲ kariɲare yi perêrŋge a hen iyôŋ na, gel na wo kené na ɓiɲé ka sa terare a nà men, jé lêreŋge ré ô naɲ ermé wo gawrê a men. 4Wôsa kiriɲa kwôni kôl «Nôbi ena kwo Pol» men, kwo pôni kôl ɗiré na kwo Apolôs men hen iyôŋ ba, jé lêreŋge yi na mega kwo gawrê ka sa terare a nà iyôŋ né ba? 5I a na Apolôs men, Pol men ba? Niɲa manê ka Emen ka na geléŋge geré ayê bôô, i ba naɲ jé wo Kelma biri biri. 6Nôbi en ci, Apolôs wusu kam sara, niɲba, na Emen a lê a ré si men, ɗubu a men hen. 7Iyôŋ niɲ na, ôbi cé na ani ré men, ôbi wusé kam na ani ré a men, niɲba, Emen wo bi si men, ɗebe men hen a na are. 8Kwo ci men, kwo wusu kam men na, na gawrê ka pôn aɲ i i ba a uɲé aŋgaɲ têbê sa kôbri wo gengiɲ sa jé lêri jé lêri. 9Wôsa nibay nini li jé pôn naɲ Emen men, kenbay ken yi mega bô yagê wori iyôŋ men. Men, ken yi môɲ iyére tori to ôbi ɗi hen iyôŋ a men. 10Naɲ bô derê wo Emen ben mega ôbi tu melênê woɲ ôbi ɗé iyére hen na, nôbi en ɗi tô iyére aɲ kwôni wo ɗaŋgi a ɗé sara, niɲba, i i ba, bi cubu tiri dô tô iyére tori hende to ôbi ɗi hen. 11Kwôlo gengiɲ sa ɗé tô iyére na, kwôni a nêmê ɗé tô iyére to ɗaŋgi kwa ré niɲ, tô iyére hende to hen na, na Jésu Krist. 12Kiriɲ ka pôni a ɓiɲé ɗi iyére naɲ lôr men, lari men, keram wo dôri a men, men ka pôni ɗi naɲ gurô men, telare men, moo a men. 13I i ba, jé lêri a sa yé tu wolé Wulê woɲ jerê kwôlê a. Aɲ Wulê bi wo hen na, tare a sa gelé derêrji naɲ habrêrji. 14Hena kwôni ré ɗi iyére ba, na sa tôre to na ɗiɲ hen niɲ aɲ gôliɲ tare hen niɲ na, ôbi a uɲé sa kôbri. 15Hena tare ré uwoy jé lê kwôni bi wo hen na, ôbi a uɲé sa kôbri ré, niɲba, ôbi ba, a gelê niɲba, yi mega kwo bay ré derari bô tare a iyôŋ. 16Ken hôn wo kené na iyé Emen iyôŋ né ba? Men, ken hôn wo Tini Emen né mô bôrŋge a a men iyôŋ né ba? 17Hena kwôni ré mêne iyé Emen na, Emen bi kôba, a mênêri men, wôsa iyé Emen na, yi naɲ jeŋgêre aɲ kenbay kena iyére hende to hen. 18Bi turŋge lamêŋge ré, hena kwôni ré bô yiri mega ɗiré na ôbi tu melênê perêrŋge a naɲ melênê wori woɲ sa terare hen na, bi yi ôbi galê dema ré yé ôbi tu melênê woɲ tiri tô. 19Wôsa tu melênê wo sa terare a nà, na kubrare tu Emen a, wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Emen pô bay tu melênê naɲ gwosore toji gaŋ .» 20Men, hô liɲ bô magtubu to Emen a kiriɲ ka pôni a kôl iyôŋ ba: «Emen hôn ermé wo bay tu melênê bay ka hen kêm, aɲ ôbi hôn wo ermé woji bi wo hen, ré na ani ré a men .» 21Iyôŋ niɲ ba, kwôni a dê deŋgôri wô sa megari gawra ré, wôsa are kêm na kaŋge. 22Hena ré na, Pol, Apolôs, Piyêr, sa terare, merê tu geɲ, temare, aŋga hawi, ka a era tô hen, are bay ka hen kêm na kaŋge. 23Men, kena ka Krist men, Krist kôba, na kwo Emen a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\