1 Kworêntiɲê 6

1Hena kwôlê ré yi perêrŋge a ba, wô mi a kené ôriɲ biɲ bay henê Emen né dema ré jô kwôlê béŋge ɗiba, ligi bay ayê bôô a ré ba? 2Ken hôn mega wo kenbay bay ayê bôô kené sa jerê kwôlê sa ɓiɲé ka sa terare a nà iyôŋ né ba? Iyôŋ niɲ ba, wô mi a kené nêm ɲanê kam kwôlo yi perêrŋge a hen né ba? 3Ken hôn wo nabay nana sa jeré kwôlê sa manê ka derômaraŋ a iyôŋ né ba? Iyôŋ niɲ ba, jerê kwôlê sa aŋga sa terare a nà dema ré gelêna ba? 4Kiriɲa ken ôriɲ naɲ kwôlê bi wo iyôŋgi hen na, wô mi a kené ô ɲanê ligi ɓiɲé ka na ani ré bô églis a hen ba? 5En kôl hen iyôŋ aɲ bi tayre ré dêŋge. Perêrŋge a hen na, ôbi tu melênê wôni pôn iyôŋ kôba, naɲ bi ré jô kwôlê perê yênêri a kwôy ba? 6Na hen iyôŋ a, i i ba ré ôriɲ naɲ yêni tumô bay henê Emen a ré dema ré jô kwôlê béŋge hen ba? 7Na tayre to dami wo kené ôriɲ naɲ yerŋge tumô bay jerê kwôlê a. Wô mi a kené kaɲ geyé aŋga naɲ tô gerérji ré ka bay lêŋge hen a mera ré ba, men wô mi kené kaɲ bi bay ré gemsêŋge a men mera ré ba? 8Tiri wori ba, kenbay ken li aŋga naɲ tô gerérji ré men, yênêrŋge kôba, ken gômsiji a men. 9Ken hôn mega wo bay bô habrê ré gelé tu emê iyére to Emen né iyôŋ né ba? Bi turŋge lamêŋge né, wôsa bay yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, bay tibé kamrê men, bay wogé yébé megêrji men, bay yiɲare naɲ megêrji imɲê men, 10bay gemsare men, bay geyé lari men, bay kwoyé men, bay tiiré hare men, bay ɓégerem a men na, bay a gelé tu emê iyére to Emen ré ded. 11Tumô ba, ka pôni perêrŋge a na li na hen iyôŋ hende to hen men, niɲba, bay peléŋge aɲ ken yi naɲ jeŋgêrŋge biɲ Emen niɲ men, kena ɓiɲé ka kwôlê dôriɲ sarji a naɲ néé wo Kelma Jésu Krist men, kwo Tini Emen wona a men. 12Are kêm na kaɲ lê, niɲba, are kêm na ka dôri wô sarŋge ré, men, are kêm na kaɲ lê, niɲba, na ɗé bi ani kani ɓurem lemnare ré. 13Aŋgaɲ emê yi na wô sa bô gawra men, bô gawra yi na wô sa aŋgaɲ emê bay ka hen a men, niɲba, Emen a sa mênêji wôô ɓem men, yi gawra yi na wô yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen né, niɲba, yi na wô liɲ jé biɲ Kelma aɲ na Kelma bi a abêri. 14Emen wo biɲ Kelma ji si kamɲê hen na, a béna nabay kôba, na jê sé kamɲê naɲ néé wori hen iyôŋ men. 15Ken hôn mega wo yerŋge ré na kwa yi Krist iyôŋ né ba? Iyôŋ niɲ ba, na ayê kwa yen wo na kwo Krist hen hô dayê naɲ kwo hende yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen ba? Na lê iyôŋ né. 16Ken hôn mega wo kwôni wo ré yiɲ naɲ hende wôniɲare toɲ iyôŋ a tôŋ ba, ré biɲ pôn naɲ tu iyôŋ ré ba? Wôsa liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Iba naɲ iyore ré yé kurôŋgi yi wo pôn .» 17Niɲba, kwôni wo ɗi yiri biɲ Kelma na, tini biɲ pôn naɲ ɗi men. 18Geriɲge yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen. Têriɲ kêm to kwôni li na, yi na yiri a nô na, niɲba, kwôni wo yiɲ yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hende to hen na, ôbi li têriɲ na naɲ yiri gaŋ. 19Ken hôn mega wo yerŋge ré yi mega iyéy merê to Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen bure sa mô bôreŋge a hen ré ba? Iyôŋ ba, kena sa yereŋge ré. 20Wôsa Emen keléŋge naɲ gara wo damaŋ. Iyôŋ ba, bi i i kôba, ré ay yiri uwôliɲ hini emê sari a ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\