1 Kworêntiɲê 7

1Haw hen na kelêŋge kwôlo gay gay wo na ken li magtubu eŋgeren hen. Kwo pôn perê wo gengiɲ sa eŋgé yi hen na, dô wo iba ré eŋge iyore ré. 2Niɲba, bi kené yiɲ yiɲare toɲ têriɲ ré na, bi iba eŋge iyore to gengiɲ sari men, iyore kôba, eŋge iba wo gengiɲ sare men. 3Bi iba ay yiri biɲ tamni men, tamni kôba, ré jôriɲ kurôre yere ré men. 4Wôsa iyore mô na sa yere ré, niɲba, kurôre a na ôbi sa yere men, iba kôba, na sa yiri ré, niɲba, tamni a na hende sa yiri. 5Jôriɲge yereŋge ré, niɲba, ka jôriɲ yereŋge na kiriɲa tôôreŋge pôn wô yiɲ né aɲ bi kené ɓeriɲ yerŋge wô uwôliɲ Emen kiriɲa a pôni aɲ ken hô daɲ hôriɲ wô wo Sidan ma lamêŋge wô nêmê gemé yerŋge wo naɲ hen. 6Niɲba, en geléŋge na gelé ɗiba, na tôô a ené ay béŋge hen né. 7Tiri wori ba, en gey bi gawrê kêm ré mô mamare mega nôbi en môriɲ hen iyôŋ, niɲba, i i ba, Emen biri aŋgari ka gengiɲ sari sari. 8Iyôŋ ba, en kôliɲ mamê men, yébé ka kwôrɲêrji ma hen a men na, hena bay ré mô mamare môɲ kuɲê nôbi iyôŋ na, na aŋga dôri. 9Niɲba, hena bay ré nêm gemé yirji ré, ba, bi bay eŋgiɲ yirji wôsa eŋgé na dô gôliɲ wo gemé yirji ré gôlji. 10En ay tôô biɲ ka eŋgiɲ yirji niɲ hen (na nôbi a kelê ré, niɲba, na Kelma a kelê) bi iyore ré kaɲ kurôre ré. 11Hena hende ré kariɲ naɲ kurôre ba, bi hende mô sa kôbri ɗiba, a eŋgé iba wo ɗaŋgi ré, réba bi hende hera uɲé kurôre hôriɲ men, iba kôba, a dagê tamni ré a men. 12Kwôlo na kelê hen na, (na nôbi a kelê ɗiba, na Kelma ré) hena ôbi ayê bôô ré ôriɲ naɲ tamni to ay bôre ré, aɲa ré dôre merê naɲ ɗi ba, bi ôbi dagere ré. 13Men, hena iyore toɲ hende ayê bôô aɲa kurôre ré na ôbi ayê bôô ré, aɲa ôbi ré gey merê naɲ tu ba, bi hende kaɲni ré men. 14Wôsa iba wo ay bôri ré ba, na sa kibi tamni toɲ hende ayê bôô hende to hen, a ôbi ré yiɲ kwôni wo Emen men, iyore to ay bôre ré kôba, na sa kibi kurôre woɲ ôbi ayê bôô bi wo hen, aɲa hende ré yiɲ to Emen men hen. Hena ré na iyôŋ né ba, kamniji a yé ka kagemi, bi wo ɗôd ba, bay na ka séli tu Emen a hen. 15Niɲba, hena iba wo hôn Emen né, ré gey kaɲê tamni toɲ hende ayê bôô ba, bi ôbi kaɲne, men, hena iyore to hôn Emen né, aɲa ré gey kaɲê kurôre woɲ ôbi ayê bôô hen ba, bi hende kaɲni men, perê bi wo wôô hen na, ani kani harji ré, wôsa Emen uwôgêna bi nana mô naɲ bôô jalê. 16Mini, iyore toɲ hende ayê bôô hen, ma henê iyeŋ wo meré gôliɲ naɲ kurôrê woɲ ôbi henê Emen né hen ba? Men, jôbi ôbi ayê bôô hen, já henê iyeŋ wo jeré gôliɲ naɲ tamnem toɲ hende henê Emen né hen ba? 17Tôô to en ay biɲ bay ayê bôô a na: bi i i kôba, li jé wori naɲ gwosoyri wo Kelma na biri hen. Men, bi ôbi li jé lêri wo ôbi na li kiriɲa Emen na uwôgeɲni hen men. 18Hena kwôni na ré wal keŋ niɲ, kiriɲa Emen na uwôgeɲni hen na, bi moriɲ mera, hena kwôni wo na ré wal keŋ né, kiriɲa Emen na uwôgeɲni hen na, bi ôbi wal keŋ ré niɲ men. 19Walê keŋ na ani ré men, walê keŋ né kôba, na ani ré a men, niɲba, aŋga dôri ba, na bê kwôlê sa tôô to Emen a pôn ɗô a na aŋgaɲ lê ka dôri. 20Iyôŋ ba, bi i i kôba, mô kini uwôgê wo Emen na uwôgeɲni ya hen. 21Hena na jeré na lema aɲa Emen na ré uwôgem na, bi ju aŋge ré, niɲba, hena jeré uwôɲ tulmô kiriɲ ka a lê aɲ já merê sam seŋge na, ju woge wô merê sam seŋge. 22Wôsa kwôni wo na lema aɲa Kelma ré uwôgeri ba, na kwôni wo mô sari seŋge wo Kelma a na ôbi sari. Niɲba, kwo na kema iyore niɲ aɲa Krist ré uwôgeri ba, ôbi na lema wo Krist. 23Emen a keléŋge, naɲ aŋga gararji naɲ hen. Iyôŋ ba, kena kari niɲ ɗiba, ken yi limé ka gawrê ré niɲ. 24Yênên, i i ba, na naɲ jé lêri jé lêri kiriɲa Emen na uwôgeɲni hen. Iyôŋ ba, bi i i kôba, mô naɲ jé wori, jé wori bi wo hen. 25Kwôlo na ken eŋgeren gengiɲ sa mamê hen na, Kelma ben tôô to gengiɲ sarji ré, niɲba, kwôlo en kôl hen na, ena gawra seŋge niɲba, na wô sa kibi bô derê wo Kelma aɲa ré, yé bê bôô sara hen. 26Naɲ gusiɲ to haw hen na, ermé wuɲê a na: dô wo iba ré mô mamare mega ôbi môriɲ hen iyôŋ mera. 27Hena jeré eŋge iyore niɲ ba, ju dagere ré niɲ men, hena jeré eŋge ré tô ba, ju dô bul mera men. 28Niɲba, hena iba ré eŋge iyore ba, ôbi li na têriɲ né men, hena temale ré eŋge iba ba, hende li na têriɲ né a men, niɲba, ɓiɲé kaɲ bay eŋgé yi bay ka hen na, bay a geliɲ gusiɲ sa terare a nà, kuɲê nôbi ba, en gey derêŋge na bô gusiɲ hende to hen a ɗi. 29Yênên, kwôlo na kelêŋge a na: kiriɲ kô niɲ, iyôŋ ba, ka eŋgiɲ yirji ba, bi mô mega wo ciré eŋgiɲ né tô men. 30Ka mô naɲ cémé tirji a ba, bi mô mega ciré mô naɲ bô emê ré iyôŋ men, ka sê peré ba, bi mô mega ciré mô naɲ peré ré iyôŋ men, ka kel are ba, bi mô môɲ ciré ôriɲ naɲ ani ré iyôŋ men, 31ka tôbe yirji bô aŋga sa terare a nà ba, bi bi bôrji sara ré, wôsa sa terare môɲ wo yiɲ haw hen iyôŋ na, a yé ɗé ɗé ré. 32En gey bi kené erem kwôlê wôni ré, kwôni wo eŋge iyore ré tô na, erem na sa aŋga Kelma men, ɗiré lê iyeŋ a ɗiré dé tu Kelma ba men. 33Niɲba, kwôni wo eŋge iyore na, aŋge na kwôli aŋga sa terare a nà men, ɗiré lê iyeŋ a ɗiré lê aŋga ré dôriɲ tamni ba men. 34Aɲ ermé wori yi kini wôô. Men, iyore to kurôre naɲ men, toɲ temale a men na, bay erem na sa aŋga Kelma, wôsa bay gey yé kari naɲ jé lêreji men, ermé woji a men. Niɲba, to eŋge iba na, erem na sa aŋga sa terare a nà men, erem na ba, teré lê iyeŋ a teré déɲ tu kurôre ba a men. 35En kôl hen iyôŋ, na wô derê woŋge ɗiba, na wô ɗéŋge ani sarŋge a ré, aɲ bi kené liɲ aŋgaɲ derôre men, ka dôri men, kené ayiɲ yerŋge kêm biɲ Kelma a men. 36Na kelêŋge kwôlo gengiɲ sa bay gusô ka genge ciré kariɲ hen. Hena kwoɲ iba ré bô mega ɗiré li dô ré naɲ toɲ iyore men, hena doy eŋgé iyore ré diiri aɲ ôbi erem ɗiré eŋgé iyore na, iyôŋ ba, bi ôbi eŋge mega wo bôri gey, ɗiba na têriɲ a ôbi ré li hen né. 37Niɲba, kwôni wo ɓu bôri iyêre aɲ gemiɲ yiri aɲ naɲ bôô geyé wori a ôbi ré genge ɗiré eŋgé hendi gusôri ré na, ôbi li dô. 38Iyôŋ ba, kwôni wo eŋge hendi gusôri ba, li dô men, kwo eŋne ré ba, li dô damaŋ a men. 39Iyore to kurôre ya na, bi hende mô tumôri a yôd, niɲba, hena ôbi ré ma na, hende na sare seŋge aɲ hena hende ré gey ba, a eŋgé iba wo bôre gey, niɲba, bi ôbi na megare ôbi ayê bôô. 40Hena hende ré mô hen iyôŋ mera ba, réé derê. Na ermé wuɲê nôbi a hen. Nôbi kôba, Tini Emen mô bôn a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\