1 Kworêntiɲê 8

1Haw hen na kelê na kwôli tanare to ɓiɲé tebiɲ kamrê hen. Tiri wori ba, «Nabay kêm nana bay henê are» mega wo ken kôliɲ hen iyôŋ, aɲ gawra diɲ deŋgôri, niɲba, peré a biɲ yênem nééri tô ayê bôô tori a ɗi. 2Hena kwôni ré erem mega wo ɗiré na ôbi henê are na, ôbi hôn na mega wo réé hôniɲ hen iyôŋ ré tô. 3Niɲba, hena kwôni wo pur Emen ba, Emen hôni men. 4Iyôŋ ba, kwôlo gengiɲ sa aŋgaɲ emê ka bay tebiɲ kamrê hen na, nana hôn wo bay ré na ani sa terare a nà ré, niɲba, ré na Emen a ré pôn nêŋ mera. 5Na tiri wôsa derômaraŋ a men, sa terare a nà a men na, ɓiɲé pô are kwône liɲ emen men, liɲ kilmé a men. Ɓiɲé bôrji mega ré na emen haji, 6niɲba, kwona nabay ba, Emen na pôn nêŋ hari, ôbi a na Ibarna wo ɗi are kêm men, nana môriɲ geɲ biri hen men, Jésu Krist a na Kelma pôn nêŋ men, na sa kibri a are kêm ré yiɲ ya hen men, sa kibri a nana môriɲ geɲ hen a men. 7Nana hôn wo kamrê ré na ani ré, niɲba, ɓiɲé kwône hôn kwôlê bi wo hen né. Ka na hôniɲ naɲ kamrê hen na, kiriɲa bay ôm tanare to bay tibiɲ kamrê hen na, bay bô mega wo ré na kwôy kamrê baa ya, baa ya. Ay bay bô mega ciré kagem tu Emen wô kibi kwôy kamrê bi wo ciré ôm hen. 8Niɲba, na aŋgaɲ emê a ôriɲ naɲ na ligi Emen a ré, hena nana ôm né ba, en mêne ani ré a men, hena nana ôm kôba, naa uwôɲiɲ ani ré a men. 9Hena ré hen iyôŋ hari kôba, ken bô dô, wô wo emê bi wo ken ôm naɲ bô geyé woŋge hen na, maa lê aɲ ka iya tô kwôlo Emen a hen, maa liɲ têriɲ. 10Wôsa hena kwôni ré gelem jôbi wo ju hôn are bay ka hen, aɲ ju mô ôm emê kibi kamrê na, kwo ré gelem hen aɲa ré iya na, ôbi a geyé emê tanay kamrê mega wo jôbi ju ômiɲ hen iyôŋ men né ba? 11Na iyôŋ aɲa, henê are kam bay ka hen, ré mênê yênem wo iya wo Krist ma wô sari men hen. 12Na hen iyôŋ a, kené li têriɲ naɲ yênêrŋge men, ken mêniɲ ermé woji wo dê hen men, lê are bay ka hen iyôŋgi hen na, ken li na têriɲ naɲ Krist hen. 13Na ôbi á, hena aŋgaɲ emê réé lê aɲ yênen a liɲ têriɲ na, na emê tanare ré kwôy yôd wô wo maa lê aɲ yênen a hô lê têriɲ sôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\