1 Kworêntiɲê 9

1Nôbi, en nêm lê are sa keben men, ena ôbi jé bi men, en gel Kelma wona Jésu bi men, kenbay a na ari gelé ka jé wuɲê wo tô Kelma a men. 2Hena ené na ôbi jé tu ɓiɲé ka pôni a ré kôba, kenbay ba, ena ôbi jé turŋge a, wôsa kena ari gelé ka jé wuɲê wo en li mega ôbi jé iyôŋ tô Kelma hen. 3Kwôlo na kelê dôriɲ kwôlê san a kiriɲa ɓiɲé lên ɲôm a na: 4Nôbi kôba, en nêm wo ené emê men, yê men wô kibi jé wo en li hen né ba? 5Mega wo bay jé ka pôni men, yênê Kelma men, Piyêr a men ôrji kiriɲ naɲ yébérji kôbriji a hen ba, nôbi kôba, réé ené eŋge iyore ba, réé ené nêmê ôriɲ naɲ tu kôbena hen iyôŋ men né ba? 6Na ba, na nibay naɲ Barnabas mera a réé lê jé kwa kwoɲ derê kwôlê hen wô abiɲ yerni ba? 7Na ôbi kumbul wo yôŋ a sêɲ kumbul aɲa ré têbe yiri gaŋ ba? Men, i a yagê tiɲaɗor aɲa ré ôm yere ré ba? Men, i a abê lari aɲa réé yê kubarji ré ba? 8En ay na lê jé gawrê a ené gengiɲ kwôlê bi wo hen mera ré, niɲba, tôô to Emen kôba, kôl hen iyôŋ men né ba? 9Na liɲ bô magtubu tôô to Moyis a kôl iyôŋ ba: «Hena kelba ré ɗô kaw ba, jeré harê kibri ta ré ?» A hen ba, Emen aŋge na wô kelba ba? 10Ôbi kôl kwôlê bi wo hen gengiɲ na sarni nibay ré ba? Ew na wô sarni aɲa na ré liɲ bô magtubu to Emen a hen. Iyôŋ ba, kwôni wo yage ba, ɗi bôri na sa yagê wori bi wo hen men, kwo ti kaw ba, ɗi bôri na sa gusiɲniji a men. 11Hena na niné ci kay aŋgaɲ Tunu perêrŋge a aɲa kené béni ari uɲé ka sa terare a nà men hen ba, na aŋga gaɲ ba? 12Hena ka pôni ka eŋgeréŋge are hen ba, nibay nini nêm eŋgeréŋge are ɗê aɲ sôŋ ré ba? Niɲba, nini eŋgere are bay ka hen kôbreŋge a ré men, nini ɓu bôrni sa are a kêm wô wo Kwôlo Dôri wo Krist ma ré gusiriɲ. 13Ken hôn, ka li jé bô iyéy Emen a na, uwôɲ aŋgaɲ emêrji na kiriɲ bay ka hen men, ka li jé kini bê kwôbe a kôba, céɲji na aŋgaɲ bê kwôbe bay ka hen men. 14Na mega bi wo hen iyôŋ a, Kelma ré ayiɲ tôri bi bay derê Kwôlo Dôri ré uwôɲiɲ ari emêrji wô kibi derê kwôlê bi wo hen men. 15Niɲba, nôbi na, en li hen iyôŋ né kwôy, aɲ haw hen wo en kôl hen iyôŋ kôba, na wo ené eŋgeriɲ ani kani ré. En ma ba, dô gôliɲ wo kwôni ré mêne yi yé wuɲê wo gengiɲ sa jé bi wo en li seŋge hen. 16Wôsa hena ené uwôl béré Kwôlo Dôri ba, na diɲ deŋgôn né, niɲba, na aŋga Emen a ɗén ereŋ san a, wôsa hena ené uwôl béré Kwôlo Dôri bi wo hen né ba, kwôlê a ɓeren. 17Hena ené uwôl béré naɲ bô geyé wuɲê ba, en nêm uɲé sa kôben, niɲba, hena ené uwôl béré naɲ bô geyé ré ba, na Emen a ɗén ereŋ a san a. 18Iyôŋ niɲ ba, aŋgaɲ sa kôben ba, na mi ba? Na béré wo en uwôl bi mera, aɲ en kaɲ eŋgeré aŋgaɲ têbê sa kôben gengiɲ sa béré wo en uwôl hen. 19Bi wo ena sa yen hen haɲê kôba, en li yen mega lema wo ɓiɲé kêm, aɲ bi ené gôliɲ naɲ gawrê damaŋ. 20Hena ené mô perê Jubɲê ba, en li yen mega Jubɲê iyôŋ, bi ené gôliɲ naɲ ci. Bi wo tôô to Moyis ôm san né hen kôba, kiriɲa en mô perê ka bi kwôlê sa tôô hende to hen na, en li yen mega ené bi kwôlê sa tôô hende to hen men, bi ené gôliɲ naɲ ci. 21Men kiriɲa en li jé perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen na, en mô mega kwôni wo na Jub né iyôŋ men, en li hen iyôŋ wô gôliɲ naɲ ci. Hena, ré na hen iyôŋ kôba, en ɗi tôô to Emen aɲ né, niɲba, en li na tôô to Krist. 22Kiriɲa en mô perê ɓiɲé ka iya a ba, en li yen mega ôbi iya iyôŋ, bi ené gôliɲ naɲ ci men, en bul yen gay gay hen iyôŋ, bi ené gôliɲ naɲ ka pôni naɲ geré wo gay gay. 23En li are bay ka hen, na wô Kwôlo Dôri aɲ bi ené uwôɲiɲ derê wo yi bô a hen. 24Ken hôn, bô gere a na, na ɓiɲé kwône a geré, niɲba, kwôni pôn nêŋ a uɲé sa kôbri. Iyôŋ ba, ken ge gere toɲ uwôɲiɲ sa kôbi hen ɗi. 25Ôbi gere wo yôŋ yôŋ wo jô yiri sa aŋga gay gay a ba, na wô uwôɲiɲ gwôyê niɲba, na kwo a mêniɲ tô hen, niɲba, nabay ba, nana li jé na wô uwôɲiɲ gwôyê wo a mêniɲ né kwôy hen. 26Iyôŋ ba, nôbi en ge na gere toɲ iyôŋ a tôŋ hen né men, kiriɲa en ay kôben ba, en diɲ are yôd ɗiba, en meremné ré. 27Men, en geliɲ yen gusiɲ men, en liri lemnare men, aɲ bi kwôlo ené dô biɲ ɓiɲé ka ɗaŋgi hen na, bi nôbi kôba, ené uwôɲiɲ derêri men ɗiba, bi ené nal ré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\