1 Ja 1

1Kwôni wo nini li magtubu béŋge kelêŋge kwôli hen na, tumô wo tô terare na ɗiɲ né tô kôba, ôbi na ya niɲ. Kwôni bi wo hen na, nini toy kwôli kelêri men, nini geli naɲ tirni men, nini kôbri men, nini hebiri naɲ kôbrini a men. Ôbi bi a na kwôlo biɲ gawrê merê tu geɲ hen. 2Na ôbi á, kiriɲa Emen né yêge sa kwo bi merê wo naɲ kwini bi wo hen niɲ na, nini gili aɲ na ôbi a, niné kelêŋge kwôli hen. Merê tu geɲ bi wo nini kelêŋge kwôli hen na, na yi ya naɲ kwini. Tumô ba, ôbi nà ná naɲ Ibarna Emen derômaraŋ a niɲba, haw hen Emen gelénari nô niɲ. 3Na are bay ka nini gel naɲ tirni men, nini toy naɲ marni a men hen aɲa niné kelêŋge kwôliji men hen. Nini kelêŋge hen iyôŋ bi kenbay kôba, kené biɲ pôn naɲ nini mega wo nibay nini biɲ pôn naɲ Ibarna Emen men, naɲ Kemari Jésu Krist men hen iyôŋ. 4Na ôbi á, niné li magtubu hende to hen béŋge kelêŋge kwôli are bay ka hen aɲ bi yirni ré derêni cerêd. 5Emen na kiriɲ ka peraŋgi ɗiba, kiriɲ ka hendi naɲ yiri a. Aɲ na kwôli peraŋgê wori bi wo hen aɲa Kemari Jésu Krist naɲ yiri ré kelêni kwôli aɲa niné kelêŋge men hen. 6A hena nana kôl nabay naɲ Emen nana biɲge pôn aɲa nana mô bô dilemne a kwôy kwôy na, gel wo nana na bay benare men, jé lêrena ré na kwoɲ benare men, tu kwôlê naɲ bô a men. 7Niɲba, hena nana ô kiriɲ ka peraŋgi a mega wo Emen môriɲ kiriɲ ka peraŋgi a hen iyôŋ na, nana biɲ pôn perêrna men, kwôbri Kemari Jésu pul têriɲ tona aɲ, aɲ bi nana yiɲ ka séli a men. 8Hena nana kôl nana li têriɲ ré ba, nana kôl na kwôlê woɲ benare men, nana lam na yerna wona gaŋ a men, ɗiba, kwôlê woɲ tiri wo Emen naɲ yerna. 9Niɲba, hena nana kôl ta waŋ nana na bay lê têriɲ ba, Emen a ɗé bôri jalê sa têriɲ lêrena hende to hen a. Men, ôbi a derê têriɲ tona aɲ naa yiɲ ka séli wôsa Emen na kwôni woɲ derôre men, ôbi na ôbi bôô pôn a men. 10A hena nana kôl nana li têriɲ ré ba, gel wo nana kôl Emen ré na ôbi benare men, kwôli kôba, ré naɲ bôrna a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\