1 Ja 2

1Kamnen kaɲê, en li magtubu hende to hen béŋge kôliɲge kwôli are bay ka hen aɲ bi kené li têriɲ ré niɲ. A hena kwôni ré li têriɲ kôba, ken hôn wo ôbi jerê kwôlê sarna ré mô kwa Ibarna Emen a ya. Ôbi a na Jésu Krist woɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre hen. 2Na ôbi a ma mega aŋgaɲ bê kwôbe iyôŋ aɲ bi Emen né ɗiɲ bôri jal sa têriɲ tona a. Emen ɗi bôri jal na sa têriɲ tona nabay a mera ré, niɲba, ôbi ɗi bôri jal sa têriɲ to ɓiɲé ka sa terare a nà kêm a men. 3Hena nana bi kwôlê sa tôô to Emen a ba, a gelé wo nana hôni dô hen. 4A hena kwôni ré kôl iyôŋ ba: «En hôn Emen» aɲa ré bi kwôlê sa tôô tori a ré na, ôbi kôl na kwôlê woɲ benare ɗiba, kwôlê woɲ tiri naɲ yiri a. 5Niɲba, kwôni wo bi kwôlê sa kwôlo Emen a na, peré wo ôbi pur Emen hen, na tiri kwôy. Hen iyôŋ na, ôbi a geléna wo nana biɲ pôn naɲ ɗi. 6A hena kwôni ré kôl ɗiré biɲ naɲ Emen ba, bi jé lêri yi môɲ kwo Jésu hen iyôŋ men dem. 7Milɲên kaɲê, na tôô tôni to kôrbi a ené li magtubu béŋge kwôle hen né, niɲba, na tôô hende to bay na kelêŋge kwôle ca tumô niɲ hen. Tôô hende to cay hen na, na kwôlo na ken toy niɲ hen. 8Hen iyôŋ hari kôba, yi mega wo ré na tôô to kôrbi a ené li béŋge hen iyôŋ, wôsa jé lê Jésu Krist geléna mega wo tôô hende to hen ré na toɲ tiri men, jé lêreŋge kôba, gel hen iyôŋ a men. Nana hôn wo ré na tiri wôsa kiriɲ ka hendi ca naɲê niɲ, aɲ na kiriɲ ka peraŋgi kaɲ tiri a gasê peraŋgê. 9A hena kwôni ré kôl ɗiré mô na kiriɲ ka peraŋgi a aɲa, ré dô yêni ba, ken hôn wo ôbi ré baa na bô kiriɲ kaɲ dilemne a. 10A hena kwôni ré pur yêni na, ôbi mô na kiriɲ ka peraŋgi a aɲ ani kani ka a lê aɲ ôbi a lê têriɲ ba, naɲ. 11Niɲba, kwôni wo kaɲ yêni ba, ôbi mô na bô dilemne a baa ya baa ya men, are kêm ka ôbi li ba, li na bô dilemne a men, ôbi hôn kiriɲ ka ôbi ôriɲ ya hen né a men, wôsa ôbi gel kiriɲ né sa kibi dilemne to ti tiri hen. 12Kamnen, en li magtubu hende to hen béŋge wôsa Emen ɗi bôri jal sa têriɲ toŋge a niɲ wô kibi hini Jésu Krist. 13Kenbay ka surɲê, en li magtubu hende to hen béŋge, wôsa ken hôn kwôni bi wo na mô ya ca tumô dema tô terare na ré ɗiɲ tô hen men. Kenbay kaɲ kam manê kôba, en li magtubu hende to hen béŋge men wôsa ken gôliɲ sa ôbi lê habrê niɲ. 14Kamnen, na en li magtubu hende to hen béŋge wô henê wo ken hôn Ibarna Emen hen. Kenbay ka surɲê en li magtubu béŋge wôsa ken hôn kwo na mô ya ca tumô dema tô terare na ré ɗiɲ tô hen men. Kenbay kaɲ manê en li béŋge, wôsa ken ɗebe geraŋ men, kwôlo Emen yi bôrŋge a men, ken gôliɲ sa ôbi lê habrê a men. 15Peréŋge sa terare naɲ are kêm ka yi sara hen né. A hena kwôni ré gey aŋga sa terare a nà ba, ken hôn wo ôbi ré gey Ibarna Emen né men. 16Wôsa aŋga sa terare a nà ka na: doy aŋga habiɲ ka gawrê gey lê hen men, tu bôriyare men, bê bôô sa ari uɲé uwôyriɲ yi a men na, hena na ligi Ibarna Emen a ré, niɲba, na aŋga sa terare a nà ɗi. 17Wôsa sa terare men, aŋgaɲ tu bôriyare kare kêm ka yi ya hen a men na, a naɲêji kêm, niɲba, kwôni wo li bô geyé wo Emen ba, ôbi a merê kwôy yôd. 18Kamnen, wulê wo sa terare a kerê hen na, baa ɗa niɲ. Ken toy mega wo ôbi bayi Krist hen ré a sa. Niɲba, haw hen bay bayi Krist kwône hen ya niɲ, aɲ ôbi a gelé wo Wulê na ré ɗa niɲ. 19Ɓiɲé bay ka hen na, hena na perêrni a aɲa ré siji ô hen. Niɲba, bay nà ná kani ré. Hena bay henaŋ ré na kani na, bay henaŋ ré merê naɲ ni. Na ôbi á, bay ré siɲ ôriɲ hen. Niɲba, are bay ka hen yi hen iyôŋ bi nana hôn mega wo bay ré na ɓiɲé kana ré. 20Niɲba, kwoŋge kenbay ba, Krist béŋge Tini aɲ kenbay kêm ken hôn tu kwôlê. 21Hena ené li magtubu hende to hen béŋge na, na wô wo kené hôn tu kwôlê hen né ré, niɲba, wô wo kené hôni niɲ men, ken hôn mega wo benare ré naɲ bô tu kwôlê a hen. 22Kwôni woɲ ôbi benare ba, na kwo kôl mega wo Jésu ré na Krist, kwo Emen dôri hen ré. Kwôni wo kaɲ Ibarna Emen naɲ Kemari Jésu na, ôbi na ôbi bayi Krist hen. 23A hena kwôni wo ré kaɲ Kema Emen ba, ôbi hôn Ibari Emen né men, niɲba, hena kwôni ré kôl mega wo Jésu ré na Kema Emen ba, ôbi hôn Ibari Emen men. 24Kwoŋge kenbay ba, ken ɗi bôrŋge yi sa kwôlo na ken toy ca tumô hen. Lêŋge bi kwôlê bi wo hen yi bôrŋge a men, bi ken gem kwôlê bi wo na ken toy ca tumô hen bôrŋge a a men. A hena kené gem kwôlê bi wo na ken toy ca tumô hen bôrŋge a na, ken biɲ pôn naɲ Kemari Krist men, naɲ Emen Ibari a men. 25Kemari bi kôba, na genge ɗiré béna merê wo naɲ kwini hen. 26Gel, na kwôli ɓiɲé kaɲ bay lamêreŋge bê tôrji a wô mênêŋge a ené li magtubu béŋge kelêŋge kwôliji hen. 27Niɲba, kenbay ba, Tunu to Krist na béŋge hen na, mô bôrŋge a ya. Na sa kibi Tunu hende to yi bôrŋge hen aɲa kené ôriɲ doy kwôni wo ɗaŋgi ré geléŋge ani ré hen. Wôsa Tini hende to hen geléŋge are kêm men. Hende geléna tu kwôlê ɗiba, kwôlê woɲ benare wôni naɲ perê a. Biɲge naɲ Jésu Krist mega wo hende na geléŋge hen iyôŋ. 28Kamnen kaɲê, lêŋnêŋge tô biɲare toŋge a naɲ Jésu Krist aɲ bi Wulê wo ôbi a heraɲ hen na, bi nana hareri ré men, tayre dêna tiri a ré a men. 29Mega wo ken hôn wo Jésu Krist ré na kwôni woɲ derôre hen iyôŋ na, kwôni wo li aŋgaɲ derôre ba, na Kema Emen men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\