1 Ja 2:1

1Kamnen kaɲê, en li magtubu hende to hen béŋge kôliɲge kwôli are bay ka hen aɲ bi kené li têriɲ ré niɲ. A hena kwôni ré li têriɲ kôba, ken hôn wo ôbi jerê kwôlê sarna ré mô kwa Ibarna Emen a ya. Ôbi a na Jésu Krist woɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More