1 Ja 2:14

14Kamnen, na en li magtubu hende to hen béŋge wô henê wo ken hôn Ibarna Emen hen. Kenbay ka surɲê en li magtubu béŋge wôsa ken hôn kwo na mô ya ca tumô dema tô terare na ré ɗiɲ tô hen men. Kenbay kaɲ manê en li béŋge, wôsa ken ɗebe geraŋ men, kwôlo Emen yi bôrŋge a men, ken gôliɲ sa ôbi lê habrê a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More