1 Ja 2:24

24Kwoŋge kenbay ba, ken ɗi bôrŋge yi sa kwôlo na ken toy ca tumô hen. Lêŋge bi kwôlê bi wo hen yi bôrŋge a men, bi ken gem kwôlê bi wo na ken toy ca tumô hen bôrŋge a a men. A hena kené gem kwôlê bi wo na ken toy ca tumô hen bôrŋge a na, ken biɲ pôn naɲ Kemari Krist men, naɲ Emen Ibari a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More