1 Ja 2:27

27Niɲba, kenbay ba, Tunu to Krist na béŋge hen na, mô bôrŋge a ya. Na sa kibi Tunu hende to yi bôrŋge hen aɲa kené ôriɲ doy kwôni wo ɗaŋgi ré geléŋge ani ré hen. Wôsa Tini hende to hen geléŋge are kêm men. Hende geléna tu kwôlê ɗiba, kwôlê woɲ benare wôni naɲ perê a. Biɲge naɲ Jésu Krist mega wo hende na geléŋge hen iyôŋ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More