1 Ja 3

1Geléŋge peré wo Emen peréna kwôy aɲ uwôgêna kamni hen. Aɲ nana kamni bay tiri a men. Na ôbi á, ɓiɲé ka sa terare a nà ré henêna ré hen, wôsa bay hôn Ibarni Emen né. 2Milɲên kaɲê, kwo nana môriɲ haw hen ba, nana kam Emen niɲ. Niɲba, aŋga a sa sarna ba, nana hôn né tô. Aɲ aŋga pôn ka nana hôn na, wo Wulê wo Krist a heraɲ hen na, naa geliɲ naɲ têj têj wôsa naa geléri Wulê bi wo hen. 3Ôbi a, kwôni wo ré ɗi bôri sa Krist a yôd ba, bi li têriɲ né mega wo Krist bi na kwo séli hen iyôŋ men. 4A hena kwôni ré li têriɲ na, gel wo ôbi ré ɗage na tôô to Emen hen. Wôsa têriɲ na, na ɗagê sa tôô to Emen. 5Wôsa ken hôn wo Jésu Krist ré sa sa terare a nà, na wô derê têriɲ lêrena niɲba, ôbi ba, têriɲ naɲ yiri a. 6Ôbi a, kwôni wo ré biɲ naɲ ɗi ba, a lê têriɲ né. A hena kwôni wo ré li têriɲ na, gel wo ôbi ré gel Jésu Krist ré men, ré hôni ré a men. 7Kamnen, ɗéŋge bi ɓiɲé lamêŋge ré. Hena kwôni ré li aŋgaɲ derôre ba, ôbi kôba na kwôni woɲ derôre mega wo Jésu Krist na kwôni woɲ derôre hen iyôŋ men. 8Niɲba, kwôni wo li têriɲ ba, na kwo Sidan wôsa Sidan na ôbi têriɲ ca wo sa terare na ɗiɲ yeŋ. Na ôbi á, Kema Emen ré sa wô mênê ari lêri kêm aɲ hen. 9Ôbi a, kwôni wo ré na kema Emen ba, a lê têriɲ ré niɲ yôd, wôsa merê tu geɲ wo Emen biri hen na, yi bôri a. Emen na Ibari ɗiba, ôbi a lê têriɲ ré niɲ. 10Ôbi wo hen a gelé a bay ré hôniɲ kam Emen naɲ ka Sidan. Wôsa kwôni wo li aŋgaɲ derôre ré men, pur yêni ré a men na, gel wo ôbi ré na kema Emen né. 11Kwôlo Emen wo na ken toy ca tumô hen kôl iyôŋ ba: «Geyiɲge yerŋge.» 12Ɗiba na bi jé lêrena yi môɲ kwo Kayen iyôŋ né. Ôbi na kema ôbi lê habrê, wôsa ôbi na duu yêni gaŋ. Niɲba, wô mi a ôbi na ré diri ba? Ôbi na diri wôsa ari lê yêni Abêl na kaɲ derôre, niɲba, ka Kayen ka na li kêm hen na, na ka habiɲ. 13Yênên, hena ɓiɲé ka sa terare a nà ré kaɲêŋge ba, ken bô mega wo ré ɗê kiriɲ iyôŋ né. 14Wôsa nana hôn wo na nana yi mega kwôni wo ma iyôŋ, niɲba, haw hen nana mô tu geɲ. Nana hôn wôsa nana pur yênêrna. Kwôni wo pur yêni ré ba, yi mega ôbi ré ma baa ya iyôŋ. 15A hena kwôni ré kaɲ yêni yôd ba, ôbi na ôbi deré temare. Aɲ ken hôn mega wo ôbi deré temare na, gelê wo naɲ kwini naɲ yiri a. 16Jésu Krist geyéna aɲ era sa ma wô sarna. Aɲ geléna peré wo nana periɲ yênêrna. Bi nabay kôba, na ay yerna biɲ temare wô sa yênêrna men. 17A hena kwôni wo ré uwôɲ are aɲa ré gel yêni wo aŋgari kani naɲ aɲa ôbi ré li naɲ ɗi ré ba, gel wo ôbi ré gey Emen né. 18Kamnen, hena ré na hen iyôŋ na, na kelêŋge naɲ kebrena nana gey yênêrna naɲ kwôlo dôri mera ré. Niɲba, na gel wo nana geyji tiri a men, na li naɲ ci a men. 19Nana li hen iyôŋ dema nana henê wo nana na kam Emen wo na tu kwôlê hen. Ôbi a, bôrna ré kuriɲ tôŋ kiriɲa nana uwôli. 20A hena ermé wona ré ulêna kwôlê sarna kôba, Emen dami ɗê ermé wona men, ôbi hôn are kêm a men. 21Yênên kaɲê, a hena bôrna ré ulêna kwôlê sarna ré niɲ ba, gel wo nana hare era sa ɗébé tumô Emen a ré niɲ. 22Men, Emen béna are kêm ka nana uwôli hen wô wo nana bi kwôlê sa tôô tori a men, nana li aŋga dôri a men. 23Tôô tori hende to hen kôl iyôŋ ba: «Nana bi bôrna sa hini Jésu Krist a wo na Kemari hen men, nana periɲ yerna mega wo Krist na kôl hen iyôŋ a men.» 24Kwôni wo bi kwôlê sa tôô tori a na, ôbi na kwo Emen men, Emen kôba, biɲ naɲ ɗi a men. Tini to ôbi béna hen a gelé wo ôbi ré mô naɲ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\