1 Ja 4

1Yênên kaɲê, hena kwôni ré era legerŋge a aɲ kelêŋge kwôlo ɗiré kôl hen ré na naɲ néé wo Tunu na, ken bi bôrŋge sara lew ré tô. Niɲba, ken kôbe kwôli kelêri bi wo hen dô gel na ba ôbi iyêl na naɲ Tini Emen na tiri a men ba, dema kené bi bôrŋge sara tô. En kôl hen iyôŋ wôsa bay kibi Emen kaɲ bay benare kwône sa terare a haw hen. 2Geré wo ka hôniɲ kwôni ré ôriɲ naɲ Tini Emen a na: hena kwôni ré kôl Jésu Krist ré yêɲ môɲ gawra iyôŋ aɲ ré era sa terare a nà ná, ôbi ôriɲ naɲ Tini Emen. 3Niɲba, hena kwôni ré kôl Jésu Krist ré yêɲ môɲ gawra iyôŋ ré na, Tini Emen naɲ yiri a. Niɲba, ôbi ôriɲ naɲ tini ôbi bare ɗi. Na ken toy ca tumô mega wo tini ôbi bare bi wo hen ré sa tô, niɲba, haw hen hende sa niɲ. 4Niɲba, kamnen kaɲê, kenbay ba, ken gôliɲ sa bay kibi Emen kaɲ bay benare bay ka hen niɲ, wôsa kena kam Emen. Wôsa Tunu to yi yerŋge a hen na, na Tunu to néére damaŋ gôliɲ to sa terare a nà. 5Wôsa bay kibi Emen kaɲ bay benare bay ka hen na, na gawrê ka sa terare a nà. Na ôbi wo hen aɲa bay ré kôl na kwôli aŋga sa terare a nà aɲ gawrê ka terare a nà dôbe marji toyiɲ kwôli kelêrji bi wo hen. 6Niɲba, nabay ba, nana ka Emen. Kwôni wo hôn Emen ba, a toyé kwôlê kebrena niɲba, kwo na kema Emen né ba, a toyé kwôlê wona ré. Na hen iyôŋ, nana hôniɲ kwôni wo ôriɲ naɲ Tunu toɲ tiri hen naɲ kwo ôriɲ tunu toɲ benare hen men. 7Yênên kaɲê, na periɲge yerna naɲ wulê wulê wôsa peré hena na ligi Emen. Wôsa kwôni wo pur Emen men, pur gawrê a men na, ôbi na kema Emen men, ôbi hôn Emen a men. 8Kwôni wo pur Emen né men, pur gawrê ré a men na, ôbi hôn Emen né, wôsa are kêm ka Emen li hen na, ôbi li na naɲ peré. 9Emen joɲ naɲ Kemari wo pôn nêŋ hari hen era sa terare a nà bi ré sa béna nana mô tu geɲ. Na ôbi a gelé perê wo Emen ré peréna hen tu wolé. 10Geré peré wo Emen peréna bi a na: na nabay a peré Emen tumô ré, niɲba, na ôbi a peréna tumô aɲa ré joɲ naɲ Kemari bi ré sa ma mega aŋgaɲ lê sarga iyôŋ aɲ ɗiré ɗiɲ bôri jalê sa têriɲ lêrena. 11Yênên kaɲê, mega wo Emen peréna hen iyôŋ na, nabay kôba, na periɲge yerna hen iyôŋ men. 12Wôsa Emen na, kwôni wo giili ba, naɲ tô. A hena nana periɲ yerna ba, ôbi biɲ naɲ na men, peré wori bi wo yi bôrna hen na, na peré woɲ tiri a men. 13Na hen iyôŋ a, nana hôn wo nana biɲ pôn naɲ Emen men, ôbi kôba, ré biɲ pôn naɲ na a men sa kibi Tini to ôbi béna hen. 14Wôsa nibay kôba nini gel naɲ tirni toni aɲa niné ulêŋge béréri hen: wo Ibarna Emen né joɲ naɲ Kemari sa terare a nà bi ré sa gôliɲ naɲ ɓiɲé. 15Ôbi a, kwôni wo ré kôl Jésu ré na Kema Emen ba, Emen biɲ naɲ ɗi men, ôbi kôba, biɲ naɲ Emen a men. 16Nibay ba, nini hôn peré Emen peréni hen aɲ nini bi bôrni sara. Wôsa Emen na ôbi peré kiriɲ. Kwôni wo pur Emen men, pur gawrê a men na, ôbi biɲ naɲ Emen men, Emen kôba, biɲ naɲ ɗi a men. 17Peré wori bi wo yi bôrna hen, ré na peré woɲ tiri na, Wulê wo ôbi a sa jôriɲ kwôlê sa ɓiɲé ka sa terare a nà hen na, na harê ré wôsa jé lêrena sa terare a nà biɲ naɲ kwo Jésu. 18Wôsa hena kwôni ré hôn wo Emen né piri na, harê a naɲê bôri a. Na wô peré wo Emen pur kiriɲ hen bi aɲa ré dage harê bô kwôni a hen. A hena kwôni ré hare ba, yi môɲ bay réé sa ɓiri iyôŋ, wôsa kwôni wo hare na, peré wo Emen piri hen na, ôbi hôn derêri ré. 19Na Emen a peréna tumô kaɲ dema nabay nana piri men, periɲ megêrna a men hen tô. 20A hena kwôni wo ré kôl ɗiré pur Emen aɲa ré kaɲ yêni yôd ba, na ôbi benare ɗéɲ iyôŋ. Hena kwôni ré pur yêni wo ôbi giili naɲ tiri hen né ba, ôbi a lê iyeŋ aɲa ré peré Emen wo ôbi giili ré hen ba? 21Tôô to Krist béna hen na, kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo pur Emen ba, bi pur yêni a men dem.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\