1 Ja 5

1Na i i wo bi bôri mega wo Jésu ré na Krist, kwo Emen dôri hen na, ôbi na kema Emen. A hena kwôni wo ré pur iba kamrê ba, a peré kamni a men. 2Peré wo nana pur Emen men, bê wo nana bi kwôlê sa tôô tori a a men hen na, gel wo nana pur kam Emen men. 3Hena nana bi kwôlê sa tôô to Emen a na, gel wo nana pur Emen naɲ bôô pôn tiri a men. Aɲ tôô tori hende to hen, na aŋga a néna ré. 4Wôsa kema Emen wo yôŋ yôŋ ba, ôriɲ naɲ néé woɲ gôliɲ aŋga sa terare a nà. Aɲ gelê bi wo nana gôliɲ sa aŋga sa terare a nà hen na, na sa kibi bê bôô wona sa Jésu Krist a. 5Na i a gôliɲ sa aŋga sa terare a nà ba? Na kwo bi bôri sa Jésu ré na Kema Emen hen na, ôbi a gôliɲ sa aŋga sa terare a nà. 6Na Jésu Krist wo era sa terare a nà bi. Ôbi eraɲ naɲ kam men, kwôbe a men. Ôbi eraɲ na naɲ kam piniji ré, niɲba, ôbi eraɲ naɲ kwôbe a men. Na Tini Emen a kelêna mega wo kwôlê bi wo hen ré na tiri. Wôsa Tunu hende to hen a na tu kwôlê. 7Wôsa are subu a geléna mega wo Jésu ré na Kema Emen. 8Aŋga subu bay a na: Tini Emen men, kam men, kwôbe a men. Are bay ka subu hen na, kwôlê woji na pôn. 9Hena megêrna gawrê ré kelêna kwôli aŋga ciré hôn ba, nana bi bôrna sa kwôlê woji bi wo hen. A hena nana bi bôrna sa kwôlo megêrna kelêna hen iyôŋ na, kwo Emen kelêna hen na, ɗê kwoji aɲ tô. Aɲ na Emen bi naɲ yiri a kelêna kwôlo gengiɲ sa Kemari. 10Kwôni wo bi bôri sa Kema Emen a ba, a henê sari a mega wo kwôlê bi wo hen ré na tiri. Niɲba, kwôni wo bi bôri sa Emen a ré ba, bô Emen mega ôbi benare iyôŋ. Wôsa ôbi bi bôri sa kwôlê wo Emen kôl gengiɲ sa Kemari hen né. 11Kwôlê wo Emen kelêna bi a na: ôbi béna merê tu geɲ wo naɲ kwini aɲ merê tu geɲ bi wo hen na, ôbi béna na naɲ geré wo Kemari. 12Wôsa hena kwôni wo ré biɲ naɲ Kemari ba, uwôɲ merê tu geɲ bi wo hen. A hena ôbi ré biɲ naɲ Kema Emen né ba, a uɲé merê tu geɲ bi wo hen né men. 13En li magtubu hende to hen kelêŋge kwôli are bay ka hen kenbay ka ken bi bôrŋge sa hini Kema Emen a hen, bi kené hôn mega wo kené ôriɲ naɲ merê tu geɲ wo naɲ kwini niɲ. 14Hena nana eŋgeriɲ Emen aŋga biɲ naɲ bô geyé wori hen na, nana hôn mega wo ôbi ré toy. Ôbi a, kiriɲa nana ɗubu tumôri a ba, naa harê ré hen. 15Hena nana hôn mega wo ôbi ré toy uwôlê wona na, nana hôn mega wo ôbi ré béna aŋga nana uwôli bay ka hen niɲ a men. 16Hena kwôni ré gel yêni li têriɲ to a ôriɲ naɲ ɗi kibi temare a ré na, bi ôbi uwôl Emen wô sari aɲ Emen a biri merê tu geɲ. En kôl na kwôli ɓiɲé ka li têriɲ to a ôriɲ naɲ ci kibi temare a ré hen. Wôsa têriɲ to kwôni li ba, nêm temayri hen na, yi ya. Aɲ en kelêŋge na wo kené uwôl Emen wô sa bay lêre têriɲ hende to iyôŋgi hen né. 17Aŋga habiɲ kêm ka nana li hen na, na têriɲ tu Emen. Niɲba, têriɲ to a ôriɲ naɲ kwôni kibi temare a ré hen na, yi ya. 18Nana hôn wo na i i wo ré na kema Emen ba, ré lê têriɲ ré niɲ. Kema Emen gemni aɲ ôbi lê habrê a nêmê gelêri ré niɲ. 19Nabay ba, nana hôn wo nana na kami Emen niɲ. Niɲba, sa terare na bô emê wo ôbi lê habrê a. 20Nana hôn wo Kema Emen ré era sa terare a nà aɲ béna tu melênê bi nana hôniɲ Emen woɲ tiri. Nana ka Emen woɲ tiri bi wo hen wôsa nana biɲ naɲ Kemari Jésu Krist. Kemari bi a na Emen woɲ tiri men, ôbi a na merê tu geɲ a men. 21Kamnen kaɲê, ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wô wo ma kena herê sa ô tibé kamrê hôriɲ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\