1 Piyêr 1

1Na nôbi Piyêr ôbi jé wo Jésu Krist a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Emen terêŋge bi kené yi kari ka ken ô débé aɲ usuriɲ sa iyé Pônt a men, Galati a men, Kapadôs a men, Asi a naɲ Bitini a hen a men hen. 2Ibarna Emen na terêŋge mega wo ôbi na genge tumô hen iyôŋ. Aɲ ôbi ɗéŋge ken yi naɲ jeŋgêrŋge sa kibi Tini aɲ bi kené li tôô Jésu Krist men, bi ôbi ré peléŋge naɲ kwôbriri a men. Bi bô derê wo Emen naɲ bô jalê wori baa naɲ ken damaŋ. 3Na liɲge Emen woɲ Iba Kelma wona Jésu Krist dosé. Wôsa sa kibi bô derê wori wo li aɲ yi mega nana yêɲ ɗaŋ iyôŋ sa kibi jê sé wo Jésu Krist kamɲê perê ɓiɲé ka may a hen. Ôbi a, nana bi bôrna wo nana uɲé gelê naɲ ɗi. 4Aɲ nana hôn wo nana ôriɲ naɲ aŋgaɲ uɲé ka Emen gem béna ka yi derômaraŋ a hen men. Are bay ka hen na, na aŋga a mêniɲ ré men, a ɓeré kar ré men, a dôriɲ bôrê ré a men. 5Na sa kibi ayê bôô woŋge aɲa Emen né geméŋge naɲ néé wori aɲ bi kené uwôɲiɲ gelê wo ôbi a yêgê sari wulê wo sa terare a kerê hen. 6Sa kibi ari uɲé kaŋge bay ka yi derômaraŋ a bay ka hen na, hena haw hen aŋgaɲ sélé ka gay gay ré béŋge bô emê kôba, ken li yi derê hen. 7Wôsa lôr wo na lari wo a mêniɲ hen kôba, bay sééli bô tare a wô hôniɲ, derêri. Iyôŋ ba, ayê bôô woŋge dô damaŋ ɗê lôr aɲ bay sééli bi ciré hôniɲ derêri. Ôbi dema kené uwôɲiɲ ayê kibi men, heramê naɲ damɲare Wulê wo Jésu Krist a buloɲ heraɲ hen. 8Ken gili naɲ turŋge ré tô kôba, ken geyri. Men, bi wo ken gili ré hen kôba, ken bi bôrŋge sari a men. Na ôbi á, kené li yi derê wo dami ɗê sa kiriɲ hen. 9Wôsa ken uwôɲ aŋga na ken bi bôreŋge sara kené uɲé hen na, bay a na gelê. 10Tumô ba, bay kibi Emen na kôbe tôri ciré henê na ba ré na iyeŋ a Emen ré gôliɲ naɲ ɓiɲé ba? Na ôbi á, bay na ré uwôl béré tumô biɲ ɓiɲé gengiɲ sa bô derê wo Emen na ɓu sa têri wô sarŋge hen. 11Tini Krist to yi bôrji a hen na kôlji tumô mega wo Krist, kwo Emen dôri hen ré geliɲ gusiɲ pa dem aɲa ôbi ré uɲé hini emê tô. Bay kibi Emen bay ka hen, kôbe ciré henê wulê wo are bay ka hen ré saɲ men, bay ré liɲ na iyeŋ ba a men. 12Emen kôlji iyôŋ ba, béré kwôlo bay ré uwôl hen na, ré yi gengiɲ sarji ré niɲba, ré yi gengiɲ na sarŋge kenbay ɗi. Haw hen ɓiɲé ka ulêŋge béré Kwôlo Dôri hen na, bay kelêŋge na kwôli are bay ka hen. Bay na kôl na naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen na joɲ hen. Manê ka derômaraŋ a kôba, gey bi ciré henê are bay ka hen men. 13Sa kibi are bay ka Emen li béŋge hen na, ɲanêŋge yerŋge wô liɲ jé biɲ Emen men, ken mô tu geɲ men, ken erem sa aŋga ɗaŋgi a ré niɲ a men, niɲba, ken erem na sa ka dôri ka ka uɲé Wulê wo Jésu Krist a buloɲ heraɲ hen ɗi. 14Aɲ haw hen na, biɲge Ibareŋge Emen kwôlê yôôd wôsa tumô kiriɲa na ken hôn Kwôlo Dôri ré tô hen na, lê aŋga habiɲ a na ɓeré bôrŋge, aɲ haw hen ken hô li ré niɲ. 15Mega wo Emen wo uwôgêŋge bi kené yi ɓiɲé kari yi naɲ jeŋgêri hen iyôŋ na, kenbay kôba, ken yi naɲ jegêrŋge hen iyôŋ men naɲ jé lêreŋge kêm. 16Bay na li bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Yéŋge naɲ jeŋgêrŋge wôsa nôbi Emen en yi naɲ jeŋgêren.» 17Kiriɲa ken uwôl Emen ba, ken uwôgeri Ibarni. A iyôŋ ba, ken kemnaɲ tini aɲ bi jé lêreŋge yi kwo dôri kwôy wo ken baɲ sa terare a nà tô. Wôsa Emen jô kwôlê sa ɓiɲé i i ba, naɲ jé lêriji jé lêriji ɗiba, ôbi dô tu kwôni ré. 18Ken hôn mega wo Jésu Krist ré jô sarŋge tô hara woɲ ɗéɲ iyôŋ wo môɲêrŋge na geléŋge hen. Ôbi na jô sarŋge na naɲ gursu ley, lôr ley ka a mêniɲ hen né, 19niɲba, ôbi na jô sarŋge naɲ kwôbri Krist wo gôliɲ sa are kêm hen. Ôbi yi mega kema kwormo wo bay duu liɲ sarga iyôŋ. Ôbi yi naɲ jeŋgêri aɲ ani kani ka habiɲ naɲ yiri. 20Tumô kiriɲa tô terare na ɗiɲ né tô kôba, Emen na dôôri niɲ aɲ haw hen kôba, Emen yêge sari wô derê woŋge. 21Na sa kibri aɲa kené biɲ bôrŋge sa Emen wo biri ji si kamɲê aɲ ayiɲ kibri hen. Na ôbi á, kené ay bôrŋge biɲ Emen men, ken bi bôrŋge sari a men hen. 22Mega wo ken yi naɲ jeŋgêrŋge sa kibi bê kwôlê woŋge sa kwôlo Emen woɲ tiri hen na, li kwôy wo ken gey yênêrŋge. Iyôŋ ba, ken geyji damaŋ hen iyôŋ yôôd naɲ bôô pôn. 23Wôsa ken yêɲ ɗaŋ naɲ néé wo kwôlo Emen wo biɲ ɓiɲé gelê aɲ yi naɲ kwini men, a mêniɲ ré kwôy a men hen. Emen woɲ ôbi merê naɲ kwini a na béŋge gelê bi wo hen ɗiba, na gawra wo a ma hen né. 24Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Gawrê kêm yi môɲ kalmê hen iyôŋ, bayrareji yi môɲ béé gurô iyôŋ, bay hay aɲ bééreji heriɲ. 25Niɲba, kwôlo Kelma Emen ba, a kerê ré kwôy .» Kwôlo Emen bi wo nini kôl kwôli hen na, na Kwôlo Dôri wo bay na ulêŋge béréri hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\