1 Piyêr 1:12

12Emen kôlji iyôŋ ba, béré kwôlo bay ré uwôl hen na, ré yi gengiɲ sarji ré niɲba, ré yi gengiɲ na sarŋge kenbay ɗi. Haw hen ɓiɲé ka ulêŋge béré Kwôlo Dôri hen na, bay kelêŋge na kwôli are bay ka hen. Bay na kôl na naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen na joɲ hen. Manê ka derômaraŋ a kôba, gey bi ciré henê are bay ka hen men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More