1 Tésalonisiɲê 1

1Nôbi, Pol naɲ Silas naɲ Timoté a lê magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Ibarna Emen naɲ ka Kelma wona Jésu Krist ka Tésalonik a. Nini lêŋge dosé. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Emen baa naɲ ken. 2Nini liɲ Emen dosé kwôy kwôy wô sarŋge kêm men, kiriɲa nini mô wô uwôlêri ba, nini uwôli wô sarŋge a men. 3Kiriɲa nini mô wô uwôlê Ibarna Emen ba, nini erem sa jé wo ken li wô kibi ayê bôô woŋge hen men, kwo ken li wô kibi peré wo ken periɲ Emen hen men, wô kibi ɓeré wo ken ɓu bôrŋge iyêre sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara tô Kelma Jésu Krist hen a men. 4Yênêrni, nini hôn wo Emen né peréŋge men, ré terêŋge kené yi kari a men. 5Wôsa béré Kwôlo Dôri wo nini uwôl hen na, na nini uwôl naɲ kwôlo kibrini a hen mera ré, niɲba, na naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê. Men, na nini hôn wo béré kwôlo niné iyêl hen, ré na tu kwôlê men, ken hôn hal wo na nini môriɲ perêrŋge a hen a men. Na nini li hen iyôŋ na wô derê woŋge. 6Men, kenbay ba, ken ay na sa têrni men, sa tê Kelma men. Bi wo ken geliɲ gusiɲ hen kôba, ken ay kwôlo Emen bôrŋge a naɲ yi derê wo Tunu toɲ hendi bô bôrê béŋge hen. 7Na ôbi á, kené na ari gelé ka dôri ka bay ayê bôô ka Maséduwan a naɲ ka Akay a aɲ bi bay ré liɲ hen iyôŋ men hen. 8Sa kebreŋge kenbay na, ɓiɲé toy kwôlo gengiɲ sa Kelma. Na sa iyé Maséduwan a naɲ Akay a mera ré, niɲba, kwôli bê bôô woŋge sa Emen a ôm naɲ kiriɲ kiriɲ aɲ kwôlo niɲa hô kelê gengiɲ sari ba, naɲ niɲ. 9Wôsa bay naɲ kibriji woji dô kwôli ɓeré wo na ken ɓeréni yerŋge a wulê wo na nini ôriɲ iyére toŋge a hen men, kwôli ɗé wo ken ɗéɲ kamrê aɲ ken bul uɲé Emen woɲ tiri woɲ ôbi merê tu geɲ a men hen wô lê jé biri. 10Men, kené môriɲ gemiɲ Kemari wo ré hena derômaraŋ a hera hen a men. Na Kemari Jésu wo ôbi biri ji si kamɲê hen ôbi a sa derêna bô bô tarê wo Emen wo a era hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\