1 Tésalonisiɲê 2

1Yênên, kenbay naɲ yerŋge ken hôn wo kergare to niné ô iyére toŋge a hen na, ré na wo beray ré. Wôsa aŋga nini ô wô lê hen na, nini duu dô. 2Pa dema niné era uɲéŋge Tésalonik a tô na, gusiɲ to bay na geléni men, tiiré wo bay na tiréni a Pilip a a men na, ken hôn niɲ. Iyére toŋge a kôba, ɓiɲé ka pôni li kumbul naɲ ni damaŋ, niɲba, Emen béni néé bi niné uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wori béŋge. 3Aɲ kelê wo nini kôliɲ ɓiɲé bi ré bi bôrji sa kwôlo Emen a hen na, nini kôl na kwôlê woɲ benare ré men, kwoɲ bô habrê ré men, kwoɲ lamê kiriɲ né a men. 4Niɲba, na kwôlo Emen gey a niné kôl hen, wôsa ôbi berêni mega wo niné nêm aɲa ré béni kwôli niné kôliɲ ɓiɲé hen. Nini uwôl béré bi wo hen na wô wo gawrê ré dinéni ré, niɲba, bi ré dôriɲ Emen wo hôn ermé woni hen ɗi. 5Men, ken hôn men, Emen kôba, hôn a men wo kwôlo niné kôl hen na, ré na kwoɲ laserê kiriɲ ré men, niné bili na wô uwôɲiɲ gursu ré a men. 6Men, nini gey diné wo gawra ré men, kwoŋge kenbay ré men, kwo kani ka ɗaŋgi ré a men. 7Wôsa nini nêm wo ré niné néŋge wô wo niné na bay jé ka Jésu Krist, niɲba, nini li hen iyôŋ né. Aɲ kiriɲa na nini mô perêrŋge a hen na, na nini bêŋge ulôŋ môɲ iyore to biɲ kamne ulôŋ hen iyôŋ. 8Na wô peré wo nini peréŋge hen aɲa niné uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo Emen bi wo hen béŋge hen. Nini geyéŋge damaŋ aɲ ré na yerni bi kôba, niné ayê liɲ jé béŋge hen. 9Yênêrni, erméŋge sa jé wo nini li perêrŋge a merêniɲ kêm hen. Wulê bi wo na nini uwôliɲ béré Kwôlo Dôri béŋge hen na, na nini li jé yoyre naɲ tu tare aɲ bi niné môriɲ kwôni perêrŋge a hen né. 10Men, na ken gel jé lêreni wulê wo na nini baɲ perêrŋge a kenbay bay ayê bôô hen men, Emen kôba, na hôn a men wo ré na jé lê wo dôri men, kwoɲ derôre a men ɗiba, ré na kwo habiɲ né. 11Men, ken hôn wo na niné cubu tirni tôrŋge a pôn pôn kêm mega wo iba kamrê ré liɲ naɲ kamni hen iyôŋ. 12Men, na nini dôbêŋge ibiyare bôrŋge a men, na nini jal bôrŋge men, na nini masêŋge bi jé lêreŋge ré dé tu Emen woɲ ôbi uwôgêrŋge bi kené si bô emê iyére tori a men, kené mô bô hini emê wori a a men hen. 13Men, nini liɲ Emen dosé kwôy kwôy wôsa kiriɲa nini ulêŋge béré kwôli na ken toy aɲ biɲ bôrŋge sara hen na, na ken bô mega ré na kwôlo gawrê ré, niɲba, ré na kwo Emen. Na tiri, kwôlê bi wo hen na kwo Emen aɲa ré li jé bôrŋge kenbay kaɲ bay ayê bôô a hen. 14Yênên, na gusiɲ to bay na geliɲ églis to Judé to na to Emen aɲ bi bôre sa Jésu Krist hen a kenbay kôba, bay ré geléŋge hen men. Yênêrŋge gaŋ a geléŋge gusiɲ mega wo Jubɲê na geliɲ bay ayê bôô ka Judé gusiɲ hen iyôŋ men. 15Na Jubɲê bay ka hen a na deré Kelma wona Jésu naɲ bay kibi Emen ka tumô aɲa ré hô geléni gusiɲ kemnêŋ a men hen. Aɲ jé lêreji dôriɲ Emen ré men, bay na bay bayi ɓiɲé kêm a men. 16Bay mase ciré jerêni bi niné kôliɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen kwôlo Emen wo a gôliɲ naɲ ci hen. Ôbi a na têriɲ to bay li deriɲ kibi to gay gay to bay lêrê hen aɲ ɓugo bô tarê wo Emen sarji a. 17Yênên, kiriɲa bay na dagêni sa iyére toŋge a na, doyreŋge lêni lê wo ken gel ré. Na yerni a na erê hen niɲba, tinini ba naɲ ken yeŋ. Aɲ nini mase wo niné herê ô geléŋge. 18Nôbi naɲ yen en genge têê kwône ené herê ô geléŋge niɲba, Sidan a jerêni. 19Na kenbay naɲ tô bay ayê bôô ka baa hen a na tô aŋga nini mô gem hen men, yi derê woni men, gwôyê woɲ damɲare wo niɲa diɲ deŋgôrni tumô Kelma wona Jésu a wulê wo ôbi a buloɲ heraɲ hen a men. 20Na tiri, wo kena ari dê deŋgô kani men, yi derê woni a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\